Suomi tarvitsee hyvän Exit-strategian ulos koronakriisistä – Kokoomuksen keskustelunavaus koronastrategiasta

Blogi, keskiviikkona 22.04.2020

Koronan voittamiseksi tarvitaan laajaa testausta, tartuntaketjujen jäljitystä sekä suojavarusteiden saatavuuden turvaamista. Esitämme seuraavia toimenpiteitä tehtäviksi kaikissa eri taudin torjumisen skenaarioissa.

  1. Testauksen tulee olla laajaa ja sen tulee kattaa kaikki ihmiset, joilla on infektioepäily. Tämä edellyttää, että testauskapasiteettia laajennetaan entisestään. Testauskapasiteetin lisäämiseksi tulee hyödyntää myös yksityisiä yrityksiä ja muita toimijoita.
  2. Tartuntaketjujen jäljityksen tulee olla aukotonta. Tämä edellyttää, että jäljityshenkilökuntaa lisätään merkittävästi ja käyttöön otetaan jäljittämistä tukevaa teknologiaa. Pyritään ottamaan käyttöön yksityisyydensuojan takaava tietoturvallinen sovellus, joka auttaa tartuntaketjujen tunnistamisessa.. Tavoitteena tulee olla, että lähes kaikki tartuntaketjut ja kontaktit tunnetaan.
  3. Suojavarusteita hankitaan kriittisten henkilöstöryhmien lisäksi myös laajempaan kuluttajakäyttöön. Ensi vaiheessa materiaalin riittävyys tulee taata kaikille kriittisille ammattiryhmille, mutta suojavarusteita on pyrittävä tuomaan mahdollisimman pian laajassa mittakaavassa myös kuluttajamarkkinoille. Tiedot suojavarusteiden puutteista julkaistaan ja kansalaisyhteiskunta otetaan laajasti mukaan ratkaisuihin.
  4. Julkisissa kulkuvälineissä sekä julkisilla paikoilla asioitaessa suositellaan käytettäväksi maskeja. Kansainvälisissä esimerkeissä miltei kaikkiin rajoitusten purkamistoimiin on yhdistetty suositus maskien käytöstä. Tauti leviää pisaratartuntana. Laajamittainen maskien käyttö vähentäisi mahdollisuuksia pisaratartuntoihin. Tavoitteena tulee olla, että kaupallisesti valmistettuja parempia suojia saadaan mahdollisimman pian myös kuluttajamarkkinoille.
  5. Riskiryhmiä, kuten perussairaita ja ikäihmisiä, suojataan mahdollisimman tehokkaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä testataan aktiivisesti. Kuolonuhrien välttämiseksi erityisesti tehostetun palveluasumisen ja vanhusten kotihoidon henkilöstön testaaminen ja suojaaminen on erityisen tärkeää. Suojavarusteiden riittävyys sosiaali- ja terveydenhuoltoon varmistetaan kaikissa tilanteissa.
  6. Kriisin pitkittymiseen ja uuteen aaltoon varautumiseksi on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon normaalitoiminta ja hoidot pidetään niin hyvin käynnissä kuin mahdollista, jotteivät muut sairaudet jää hoitamatta ja hoitovelkaa pääse kertymään liikaa.
  7. Suomen osallistuminen rokotteiden hankintarenkaisiin ja tutkimushankkeisiin varmistetaan, jotta rokote saadaan Suomessa käyttöön niin pian kuin on mahdollista.
  8. Kaikki tautia koskeva ja viranomaisten toimintatapaa koskeva tieto julkistetaan. Tiedon julkisuus ylläpitää luottamusta ja luo mahdollisuuden jatkuvaan yhteiseen ja kriittiseen punnintaan.

Strategisesta valinnasta:

Yhteiskunnat voivat valita taudin torjumisessa monen eri strategian välillä.
Yleisimmin mainitut strategiset valinnat ovat taudin tukahduttaminen, taudin rajoittaminen ja laumasuojan hakeminen päästämällä tauti hallitusti leviämään. Taudin uhka poistuu vasta laumasuojan avulla, mutta laumasuojaa voidaan tavoitella joko sairastamisen tai rokotteen kautta.

Kokoomuksen näkemys on se, että koronaviruksen tukahduttaminen tai aggressiivinen rajaaminen on nopein ja paras tie yhteiskunnan normalisoitumiseen. Koronavirus on levinnyt maailmanlaajuiseksi, ja sen lopullinen tukahduttaminen rajoitustoimilla on käytännössä mahdotonta ennen rokotteen kehittymistä. Taudin rajoittaminen hyvin marginaaliseksi on näkemyksemme mukaan edelleen mahdollista.

Korostamme, että olemme valmiita muuttamaan näkemystä, mikäli asiantuntijatieto osoittaa toisenlaisia johtopäätöksiä. Epidemologian asiantuntijat ovat parhaita analysoimaan itse tautia, mutta eettinen ja taloudellinen punninta on osin myös poliitikkojen vastuulla. Kokoomuksen poliittinen tavoite on saada yhteiskunta mahdollisimman nopeasti, mutta turvallisesti auki, kuitenkin minimoimalla kuolonuhrien määrä.

Jotta yhteiskuntaa voidaan mahdollisimman nopeasti ja vaiheittain avata, koronavirusepidemian tulee olla hallinnassa

Jotta yhteiskuntaa voidaan mahdollisimman nopeasti ja vaiheittain avata, koronavirusepidemian tulee olla hallinnassa. Hallinnan kannalta on olennaista, että pystymme mahdollisimman laajasti jäljittämään tartuntaketjut ja kontaktit, suojavarusteet ovat kunnossa ja testauskapasiteettia on riittävästi jokaisen infektioepäilyn testaamiseen. Yhteiskunnan avaamistoimien tulee perustua tieteelliseen tutkimukseen, ja avaaminen tulee tehdä vaiheittain varovaisuusperiaatetta noudattaen. Avaamistoimien suunnittelussa tulee huomioida se, että taudin leviäminen voi lähteä hyvin herkästi liikkeelle. Kokoomus näkee, että avaamistoimia tulee tehdä naapurimaita tiedottaen EU:n suositusten mukaisesti. Kansainvälinen viitekehys on olennainen osa kansallista analyysia.

Taudin tukahduttamiseen tai aggressiiviseen rajoittamiseen perustuvan strategian haaste on se, että tauti saattaa alkaa leviämään uudelleen. Tällöin on otettava rajoitustoimia uudelleen käyttöön, jotta tauti pysyy hallinnassa. Taudin tukahduttamisella tai aggressiivisella rajaamisella pyritään pitämään tauti hyvin rajattuna siihen asti, kun rokote valmistuu. Tietoa taudista, lääkehoidoista ja hoitomuodoista kertyy jatkuvasti lisää, mikä voi vähentää taudin vaarallisuutta tai kuolleisuutta.

Taudin tukahduttamisella tai aggressiivisella rajaamisella pyritään pitämään tauti hyvin rajattuna siihen asti, kun rokote valmistuu.

Laumasuojan hakeminen sairastamisen kautta on eettisesti ongelmallista. Strategia johtaa ainakin lyhyellä aikavälillä korkeampaan kuolleisuuteen. Myös sairaalakapasiteetin riittävyyttä on vaikeaa täsmällisesti ohjata. Tämä saattaisi olla nopeampi tie ulos kriisistä, mutta samalla se aiheuttaa valtavaa inhimillistä kärsimystä ja ennenaikaisia kuolemia. Käytännön esimerkit maailmalta osoittavat, että riskiryhmien suojeleminen ei ole helppoa, ja strategia voi johtaa karuun lopputulokseen.

Rajoittaminen, jossa ei pyritä taudin tukahduttamiseen, johtaa käytännössä samaan lopputulokseen kuin laumasuojan hakeminen sairastamisen kautta. Moni sairastuu, mutta yhteiskuntaa joudutaan silti pitämään hyvin pitkään suljettuna. Vaikka taudin tukahduttaminen tai aggressiivinen rajoittaminen on haastavaa, kannattaa siihen silti pyrkiä, koska sen tuottamat kustannukset yhteiskunnalle ovat huomattavasti nykyisiä rajoituksia pienemmät.

Rajoitusten purkaminen:
Hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin aiheuttamien seurausten torjumiseksi tarvittavien toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia.

Valmiuslain nojalla käyttöön otetuista rajoitustoimista on luovuttava heti, kun lain edellyttämät välttämättömyys- ja oikeasuhtaisuuskriteerit eivät enää täyty.

Rajoituksien purkamisessa tulee edetä vaiheittain

Rajoituksien purkamisessa tulee edetä vaiheittain. Rajoituksia voidaan purkaa myös alueellisesti. Rajoituksia tulee purkaa haittaperiaatteen mukaan siten, että haitallisimpia rajoituksia pyritään purkamaan ensimmäisenä. On myös tarkasteltava sitä, voidaanko haitallisimpia rajoituksia korvata vähemmän haitallisilla rajoitustoimenpiteillä, kuten suojamaskien käyttöönotolla julkisissa kulkuvälineissä ja kaupassa asioidessa. Rajoitusten aiheuttamia hyötyjä ja haittoja on pystyttävä punnitsemaan rationaalisesti. Rajoitustoimien purkamisen tai korvaamiseen tulee kaikissa tilanteissa perustua tutkittuun tietoon. On myös huomioitava, että mikäli tautitilanne vaatii, voidaan rajoituksia joutua asettamaan uudestaan.

Keskustelunavauksen tarkoitus:
Keskustelunavauksen tarkoitus on herättää keskustelua niistä valinnoista, joita yhteiskunnassamme joudutaan tekemään.
Myös strategiset valinnat, joita taudin kanssa tehdään, tulee altistaa julkiselle keskustelulle. Keskustelunavaus ei ole ole täydellinen kuvaus tarvittavista toimenpiteistä ja valinnoista, vaan avaus laajasta keskustelusta, jota Suomi strategiasta tarvitsee. Kokoomus on valmis keskusteluun ja tarvittaessa muuttamaan näkemystään tavoitteista, mikäli uusi asiantuntijatieto osoittaa toisenlaisia johtopäätöksiä.

Seuraava Kokoomuksen keskustelunavaus julkaistaan talouden uudelleenrakennustoimista.

….

Kiitos viesteistä liittyen esitykseemme Exit-strategiaksi koronakriisistä. Olisi tärkeää, että myös pääministeri Sanna Marinin hallitus tekisi suunnitelman ulospääsystä ja ulostulosta kriisistä. Tämän meidän esityksen voi totta kai ottaa käyttöön ja itse uskon, että siitä iso osa tullaan toteuttamaan. Todennäköisesti Marinin tyylillä vasta hieman myöhemmin ja ns. omana ideana. Se on nyt leimannut tätä koronakriisin hoitoa ja valitettavasti hidastanut monia päätöksiä ja toimenpiteitä.

Tänään hallitus linjasi, että yli 500 hengen tilaisuudet kielletään ainakin heinäkuun loppuun asti. Koulujen osalta ei hallitus tänään vielä yksituumaisuuteen päässyt ja ratkaisuja pyrkivät saamaan aikaan ennen toukokuun alkua. Useita huolestuneita viestejä olen saanut nyt opettajilta koulujen avaamisesta ja se tuleekin nyt miettiä kyllä todella huolellisesti. Mitä voitetaan jos avaaminen tehdään kahdeksi viikoksi? Mitä voidaan hävitä jos avaaminen tehdään kahdeksi viikoksi? Jos avaamiseen ryhdytään niin koskisiko se kaikkia koululaisia vai vain osaa jne. Ja myös varmasti yksi malli voisi olla koulujen avaaminen vain osaksi koulupäiviä viikoista. Vaikea ratkaisu ja toivon, että Marinin hallitus kuuntelee myös opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa ratkaisuaan pohtiessaan.

Nyt kun päätös isojen tapahtumien kiellosta tehtiin niin Marinin hallituksen tulee viipymättä tuoda eduskuntaan esitys tapahtumanjärjestäjien tukipaketista ja myös esittämäni luovan alojen eli mm. bändien ja artistien noin 40 miljoonan tukipaketti tulee ehdottomasti toteuttaa. Myös urheilun ja liikunnan vähintään 100 miljoonan tukipaketti pitää nyt käyttöönottaa ja varmistaa seurojen ja liikunnan tulevaisuus maassamme.

Minulta on paljon kysytty myös mielipidettä Marinin hallituksen Business Finlandin ja Elyjen kautta tekemään yritystukiratkaisuun. En itse halua luoda vastakkain asettelua yritysten välille. En myöskään hyväksy uhkailu enkä muutakaan tukea saaneita kohtaan. Vastuu tästä kaikesta kuuluu Marinin hallitukselle. He ovat luoneet tällaisen mallin eikä siihen ole syypäitä suomalaiset yritykset ja yrittäjät.

Sitä voin kommentoida, että itse olisin hoitanut yritystuet toisella tavalla. En olisi ohjannut valtavaa rahamäärää erilaisiin kehittämishankkeisiin. Tästä puhuin eduskunnassa jo silloin kun tuet esiteltiin. Ihmettelin silloin, että mihin se parturikampaaja esimerkiksi yritystoimintaansa uudelleen kohdentaa? No ei tietenkään mihinkään ja tällaisia tukia eivät he olekaan saaneet. Rahat ovat menneet sinne minne Marinin hallitus ne linjasi. Itse olisin ohjannut rahaa suorana tukena mm. vuokrien maksuun ja sinne ja niihin yrityksiin, joiden liikevaihto nollaantui juurikin koronakriisin takia. Tehokas keino jota myös olemme esittäneet olisi alkuvuoden ALV-maksujen palautus yrityksille. Sekin kohdentuisi juuri sinne missä rahaa tarvitaan ja myös ravintola- ja kahvila-alojen erityinen tuki olisi hoidettava puhtaana rahana kaikille ravintoloille ja kahviloille, jotka lailla on määrätty suljettaviksi. Ja tämä ei siis ole jälkiviisautta vaan näin puhuin ja esitimme jo silloin, kun Marinin hallitus esitteli ratkaisunsa yritysten tukemiseksi. Vaihtoehtoja olisi siis ollut ja on vieläkin ja toivottavasti nyt hallitus ottaa lusikan kauniiseen käteensä ja korjaa sotkun ja auttaa aidosti hädässä olevia suomalaisia yrityksiä.

Tänään eduskunnassa ei ollut täysistuntoa. Eduskunnassa kuitenkin aamupäivää ja iltapäivällä sitten hieman liikuntarakentamisen juttuja työpöydällä ja ehdimmehän me myös klapitalkoisiinkin mummun, kummitytön ja perheen kanssa. Kaunis kevätpäivä.

Kommentit