Vaikeina aikoina tarvitaan yhteishenkeä

Kynästä, keskiviikkona 18.02.2009

Vaikeina aikoina on helppoa olla eri mieltä, on helppoa sotkeutua lillukanvarsiin ja kehittää niistä näyttäviä riitoja. Toisaalta vaikeina aikoina on helppoa myös olla yhtä mieltä monesta asiasta, jos tahtoa tähän riittää. Sellaiselle yhteishengelle ja yhteisvastuullisuudelle on nyt mitä enenemässä määrin tarvetta.

Tätä meiltä kaikilta pitäisi taantuman keskellä löytyä. Sopimisen voimaa ovat esimerkiksi työmarkkinajärjestöt, etunenässään SAK ja EK, onneksi myös osoittamassa. Työmarkkinajärjestöjä onkin syytä kiittää hyvästä yhteistyöstä ja yhteisen edun ajamisen hengestä.

Työmarkkinajärjestöjen sopima ns. sosiaalitupo edistää taantuman edellyttämän velkaantumisen vastapainoksi julkisen talouden kestävyyttä mm. nopeuttamalla eläkkeiden rahastointia. Vastuullinen sosiaalitupo uudistaa myös työttömyysturvaa ja uudistuksella pyritään myös työttömyysetuuksien ja työttömyysvakuutusmaksujen kehityksen vakauteen sekä työttömyysjaksojen lyhentämiseen. Sosiaalitupo ei ole ristiriidassa sosiaaliturvaa uudistavan Sata-komitean työn kanssa, vaan sopimuksella nimenomaan tuetaan useita Sata-komitean keskeisiä tavoitteita, kuten elatussuhteen parantamista.

Sosiaalitupon ratkaisuista eniten keskustelua tuntuu herättäneen työnantajien Kela-maksun – kansaneläkemaksun poisto. Uhkien maalailijat ovat jopa esittäneet, että poisto rapauttaisi perusturvaa. Väite ei pidä paikkaansa ja näin ei missään tapauksessa ole. Sosiaalietuuksista pidetään huolta kaikissa olosuhteissa, tästä kertovat myös esimerkiksi nyt jo tehdyt päätökset minimiäitiys-, isyys-, sairaus- ja vanhempainrahojen korotuksista, lapsilisien sitomisesta indeksiin sekä takuueläkkeestä. Sellaisia uudistuksia joita on odotettu kauan ja nyt ne hoidetaan – päätös on tehty.

Hieman tuota Kela-maksu asiaa on kuitenkin syytä vielä avata. Kela-maksuhan maksetaan prosenttiosuutena palkoista, eli maksurasitus kohdentuu suoraan työhön. Tästä johtuen uuden työntekijän palkkaus on johtanut maksun nousuun ja irtisanominen taas maksun vähenemiseen. Palkan ja työnteon sivukulujen alentaminen lisää nyt työllisyyttä arviolta yli 10 000 työpaikan verran, mikäli kysyntää riittää. Monen vaikeuksissa olevan yrityksen työvoimakustannukset kevenevät nyt ilman yhtään irtisanomista. Yritys joka irtisanoo työntekijöitänsä, ei hyödy irtisanottujen osalta Kela-maksun poistosta senttiäkään.

Toimenpide on myös merkittävä kunnille. Kunnat ovat suurena työllistäjänä yksi suurimpia nykyisen Kela-maksun maksajia. Kela-maksun poisto vahvistaa kuntataloutta ensi vuodesta lähtien pysyvästi 248 miljoonaa euroa. Ratkaisu vähentää siis kuntien työvoimakustannuksia jo tänä vuonna 78 miljoonaa euroa. Valtion kannettavaksi jäävä tuki tulee suoraan kuntien kassaan ilman byrokratiaa. Tämä Kela-maksun poiston vastustajien on syytä muistaa vaatiessaan samanaikaisesti kunnille lisärahaa, jota varmasti tulemme jatkossa myös tämän lisäksi luonnollisesti tarvitsemaan.

Palatakseni kokonaisuuteen. Sosiaalitupoon kuuluu myös pitkän aikavälin ohjelma työeläkkeiden rahoittamiseksi. Työeläkemaksut, eli TyEL-maksut nousevat vuosina 2011-2014 vuosittain 0,4 prosenttia, eli yhteensä 1,6 prosenttia. Tällä ratkaisulla paitsi varmistetaan parempi valmistautuminen eläkemenojen merkittävään kasvuun lähivuosina, mutta myös tuetaan nuorempia ikäluokkia. Kun työeläkemaksua nyt maltillisesti korotetaan, ei jatkossa tarvitse tehdä suuria korotuksia kertarysäyksellä. Selvää kuitenkin on, että ikääntymisen myötä eläkemenot tulevat kasvamaan.

Myöps työttömyysturvaan sopimus tuo monia uudistuksia. Ajatuksena on, että työttömänä oloaikaa pystytään lyhentämään ja työuria pidentämään. Työttömiä ja lomautettuja autetaankin nyt pääsemään aktiivitoimiin ja kannustetaan takaisin työelämään. Samalla tulemme helpottamaan pätkätyöntekijöiden pääsyä ansioturvan piiriin ja myös työttömyysturvan työssäoloehto lyhenee ja muutosturvaan pääsy helpottuu. Merkittäviä ratkaisuja.

Työkyvyttömyyseläkkeen saajien asemaa sosiaalitupo parantaa lieventämällä elinaikakertoimen eläkettä leikkaavaa vaikutusta. Työmarkkinajärjestöt esittävät sopimuksessaan myös vuorotteluvapaakokeilun vakinaistamista. Rehellisyyden nimissä on kuitenkin todettava, että eläkekertymä vuorotteluvapaan ajalta tullee pienenemään hieman.

Viisaasti sosiaalitupossa todetaan myös, että Sata-komitean ehdotukset ja niiden toteuttaminen tulee sovittaa vallitsevaan taloustilanteeseen. Se osoittaa työmarkkinajärjestöiltä kaukonäköisyyttä ja varautumista sosiaaliturvan pitkäjänteiseen kehittämiseen hyvässä yhteistyössä.

Suomi tarvitsee nyt sopimista, yhteistyötä, vastuullista päätöksentekoa ja välittämistä. Vain siten rakennamme sillan talouden vaikeiden kansainvälisten aikojen yli ja huolehdimme siitä, että kaikki pärjäävät. Yhdessä tekemällä ja sopimalla sekä sitkeydellä vaikeiden aikojen läpi myös olemme ensimmäisten joukossa talouden uudessa nousussa.

Timo Heinonen
kansanedustaja (kok)

Kommentit