Tuottavuus tukee talouskasvua – Työllisyys paranee hyvää vauhtia

Blogi, keskiviikkona 20.06.2018

Suomen Pankki vuorostaan julkaisi tuoreimmat arvionsa ja katsauksensa maamme taloudesta. Se jatkaa tuttua kaavaa eli maamme talouskasvu jatkuu vahvana suotuisan tuottavuuskehityksen, alhaisten rahoituskustannusten ja vahvan vientikysynnän tukemana. Arvion mukaan tuotanto kasvaa ennustejakson alkupuolella nopeasti ja samaan aikaan työllisyys kohenee. BKT:n Suomen Pankki arvioi kasvavan tänä vuonna 2,9 % ja hieman hidastuvan vuonna 2019 ollen silloin 2,2 % ja 1,7 % vuonna 2020.

Pitkän vaimean kauden jälkeen tuottavuuden parantuminen vahvistaa talouskasvua. Samaan aikaan vahvana jatkuva kansainvälinen suhdanne kasvattaa maamme vientimarkkinoita ja suosii meidän investointitavaroihin painottuvan viennin kasvua. Viime vuosien maltilliset palkankorotukset ovat osaltaan kohentaneet viennin kilpailukykyä. Vaihtotase säilyy Suomen Pankin arvioiden mukaan ennustejaksolla ylijäämäisenä.

SP toteaa, että ”Kotimaisen kysynnän kasvu pysyy vahvana ennustejaksolla kotitalouksien kulutuksen ja yritysten investointien tukemana. Työllisyyden kasvu, ansioiden nousu ja vaimeana pysyvä inflaatio pitävät yllä ostovoimaa. Kotitalouksien kulutuksen kasvua tukevat myös alhaiset korot ja kotitalouksien vahva luottamus. Yksityinen kulutus ylittää kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, joten kotitalouksien velkaantuminen jatkuu ennustejaksolla. Yritysten kannattavuuden paraneminen ja edulliset rahoituskustannukset vauhdittavat investointeja, vaikka niiden kasvu ennustejaksolla hidastuukin.

Korkeasuhdanteesta huolimatta inflaatio on vaimeaa ennustejaksolla. Yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio on 0,9 % vuonna 2018 ja kiihtyy vähitellen 1,5 prosenttiin vuonna 2020.

Työllisten määrä kasvoi nopeasti vuoden 2017 lopulla, ja työllisyyden kasvu pysyy vahvana vielä kuluvana vuonna. Työikäisen väestön jatkuva väheneminen, työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ja suuri rakenteellinen työttömyys hidastavat kuitenkin työllisyyden kasvua jatkossa.”

Työmarkkinavirtoihin perustuvan rakennetyöttömyysmittarin mukaan maamme työttömyys on jo nyt lähellä rakenteellista tasoaan, hieman yli 8 prosenttia. Virta työttömyydestä pois on voimistunut, ja virta työttömyyteen on vaimentunut. Molemmat ovat laskeneet toteutunutta työttömyysastetta, mutta toistaiseksi tämä vaikuttaisi olevan suhdanneluonteista eikä arvioitu rakenteellinen työttömyysaste ole pienentynyt.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema koheni selvästi vuonna 2017 maltillisen menokehityksen sekä kasvaneiden verotulojen myötä. Finanssipolitiikka on ennustejaksolla suhdanteeseen nähden kevyttä. Suotuisan suhdanteen ansiosta julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:hen laskee alle 60 prosentin rajan vuonna 2019.

Suomen lähivuosien talouskehitys saattaa jäädä ennustettua vaimeammaksi, mikäli ulkomaisen kysynnän kasvu hidastuu. Joissakin euromaissa on kevään aikana nähty merkkejä talouskasvun vaimenemisesta, ja protektionismin lisääntyminen rajoittaa kansainvälisen kaupan kasvua. Toisaalta mikäli vientinäkymät eivät heikkene ja rahoitusolot jatkuvat keveinä, investoinnit saattavat kasvaa ennustettua nopeammin ja talouskasvu voi olla ennustettua vahvempaa. Kotitalouksien runsas velkaantuminen on kuitenkin kasvattanut talouden herkkyyttä negatiiviisiin yllätyksiin, sillä korkotason nousu, asuntojen hintojen lasku tai kotitalouksien tulojen pieneneminen voisivat johtaa kulutuskysynnän ripeään supistumiseen.”

On hyvä, että näitä eri asiantuntijatahojen katsauksia nyt tulee sillä jossain määrin julkisuudessa on syntynyt kuva, että meidän talouden kaikki haasteet ja jopa ongelmat olisi voitettu. Vaikka siis nyt menee paremmin niin edessä olevat vuodet ovat edelleen haastavia ja tätä tilannetta vaikeuttaa edelleen maamme sisäiset rakenteelliset ongelmat. Uudistuksia siis tarvitaan edelleen ja toivottavasti niihin löytyy valmiutta.

Tänään päivä alkoi kallionsisällä eli suojatiloissa puolustusvaliokunnan kokous ja päivä jatkuu pitkällä Valtiovarainvaliokunnan kokouksella missä esillä mm. yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärkestely.

….

Kello 20.50 ja kotona. Huomenna vielä äänestyksiä ja sitten juhannuksen viettoon. Tänään salissa varhaiskasvatuslakikeskustelussa ja myös valtiovaroissa asiat pikku hiljaa valmiiksi.

Tänään myös saatiin tieto, että sote- ja maakuntalakipaketti siirtyy ainakin syyskuuhun. Eduskunta ei pidä istuntoja heinäkuussa eikä elokuussakaan ja toivottavasti myös sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja sen neuvoksille annetaan heinäkuussa oikeus hieman lomaankin. Olisi oikeus ja kohtuus. Tehneet valtavan työmäärän ja jaksaminen alkaa olla varsinkin virkamiehillä luonnollisesti kovilla.

Kommentit