Tiistai, 11.10.2011

Blogi, tiistaina 11.10.2011

Tänään jatkamme ensi vuoden budjetin käsittelyä eduskunnassa. Ajattelin nyt jälleen muutaman noston tehdä sieltä tännekin ja mielelläni otan vastaan myös kommentteja ja ajatuksia jatkostakin.

Eli muutama pointti jälleen vuodelle 2012:

 • Ansiotuloverotuksen ei anneta kiristyä: edellisen hallituksen linjaa verotuksen painopisteen siirtämisestä kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta jatketaan. Ansiotuloverotuksen tarkastukset tehdään 3,3 % inflaatioennusteen mukaan.
 • Yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä parannetaan alentamalla yhteisöverokantaa yhdellä % -yksiköllä 25 %:iin.
 • Autoveron verotaulukko tarkistetaan ympäristöperusteisesti. Autojen, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 110 g/km, verotus kevenee. Erityisesti Kokoomuksen ansiosta sähköautojen verotus kevenee roimasti – yli 7 % -yksiköllä. Uusi verokanta on näin ollen vain 5 %.

  Tässä minusta piilee yksi iso vaara ja siihen tulen palaamaan salissa. Itseasiassa se ongelma menee näin:

  Ministeriö laskee, että kun tänä vuonna uusia autoja ensirekisteröidään 125 000 kappaletta, niin ensi ensi vuonna määrä nousisi 130 000 autoon. Tällä logiikalla päästäisiin tuon veron korotuksen jälkeen siihen, että autoveron tuotto lisääntyisi noin 90 miljoonalla eurolla ensi vuonna 2012. Mutta ongelma onkin se, että tuollaiseen autojen myyntimäärään ei kovin moni muu sitten uskokaan varsinkaan tuon veronkorotuksen jälkeen. Ja todennäköistä onkin, että uusien autojen myynti vähenee ja itseasiassa sitä kautta autokantamme edelleen vanhenee. Jos uusien autojen myyntimäärä jää 10 000 autoa tuota ministeriön uskomaan tai toivomaa pienemmäksi niin verotulojen määrä jää 75 milj. euroa pienemmäksi. Kaava ei siis hyvin suurella todennäköisyydellä toimikaan. Palaan tähän istunnossa.

 Mutta vielä muutama muu nosto:  

 • Kuntien valtionapujen kokonaismäärä lisääntyy leikkauksista huolimatta ensi vuonna 368 milj. euroa. Yhteisöverokannan alentaminen kompensoidaan kunnille täysimääräisesti ja yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan 5 % suuruisena vuosina 2012–2013.
 • Kasvua, osaamista ja uusien innovaatioiden syntyä edistetään 8,5 milj. euron panostuksella tutkimusinfrastruktuurien parantamiseen ja 8,5 milj. euron piristysruiskeella vihreän talouden vahvistamiseen.
 • Finnveran riskinottokykyä lisätään ja yhtiön korkotukilainavaltuuksiksi osoitetaan 263 milj. euroa. Finnveralla on keskeinen rooli perustettavien ja kasvavien yritysten rahoituksessa.
 • Harmaan talouden torjuntaa jatketaan yhteensä 20 milj. euron lisämäärärahalla, joka jakautuu eri hallinnonaloille monialaisen yhteistyön turvaamiseksi. Näin hallitus parantaa yrittäjien toimintamahdollisuuksia. 
 • Nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan panostetaan roimasti. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen aloitetaan ensi vuonna 55 miljoonan euron panostuksilla. Pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi aloitetaan koko hallituskauden kestävä kokeilu, jossa jokaisen työttömän työllistymismahdollisuudet kartoitetaan ja edistymistä seurataan aktiivisesti (2012: 5 milj. euroa). Lisäpanostuksia osoitetaan myös mm. pitkäaikaistyöttömien palkkatukityöhön osallistumiseen ja koulutukseen (2012: 20 milj. euroa).
 • Osana nuorten yhteiskuntatakuuta suunnataan SM:n hallinnonalalle 5 milj. euron lisäraha valmistuvien poliisien työllistämiseen.
 • Perusturvan parantaminen on yksi hallituksen keskeisistä painopistealueista. Työttömän peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea esitetään korotettavaksi ensi vuoden alusta 100 e/kk. Myös asumistuen tulorajoja korotetaan vastaavasti. Toimeentulotuen perusosaa korotetaan 6 %:lla ja yksinhuoltajien toimeentulotukea vielä lisäksi 10 %:lla.
 • Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia korotetaan hallituskaudella yht. 148 milj. eurolla sote-palveluiden kehittämiseksi. Tällä kehitetään mm. oppilashuoltoa, lastensuojelun palveluita, lapsiperheiden kotipalveluita ja vanhuspalveluita (2012: 28 milj. euroa).
 • Ja meidän johdolla viime hallituskaudella aloitettu Perusopetus paremmaksi (POP) jatkuu myös uuden hallituksen toimesta. Ryhmäkokojen pienentämiseen suunnataan mittava 50 milj. euron panos ensi vuonna. Myös aamu- ja iltapäivätoimintaa lisätään ja koulujen kerhotoiminta vakiinnutetaan.
 • Yliopistoille tärkeä työnantajan työttömyyskorvausmaksujen täysimääräinen korvaaminen toteutuu. Tähän on varattu ensi vuodelle 38 milj. euroa. Ikävistä, yliopistoihin kohdistuvista säästöistä huolimatta yliopistojen rahoitus kasvaa ensi vuonna yhteensä 16,8 milj. euroa.
 • Maatalouden tukimomenteilta tehdyt säästöt toteutetaan niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa viljelijöille. Mm. LFA-tuesta ei leikata, jotta Suomen neuvotteluasema EU:ssa ei heikkene.
 • Meille kokoomuksessa tärkeitä ovat mm. panostukset lähi- ja luomuruokaan osana vihreän talouden edistämisohjelmaa. Panostus tuo uusia kasvun mahdollisuuksia maaseudulle ja on myös vastaus kuluttajien kasvavaan kysyntään puhtaasta kotimaisesta ruoasta.
 • Ensi vuonna aloitetaan kolme uutta liikennehanketta ja lisätään radanpidon rahoitusta. Myös Seinäjoki-Oulu –ratayhteyden palvelutason parantaminen etenee suunnitellusti.
 • Luonnonsuojelurahoihin tehdään 15 milj. euron tasokorotus. Tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen.
 • Itämeren suojeluun ohjataan lisäpanostuksia 3,84 milj. euroa. Määrärahalla edistetään mm. Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua ja vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden kartoitusta.
 • Energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi energiaveroleikkurin parannus astuu voimaan vuoden 2013 alusta.
 • Energiatuen 80 milj. euron myöntämisvaltuuksista yhteensä 50 milj. euroa ohjataan liikenteen toisen sukupolven biopolttoaineiden demonstraatiolaitosten tukemiseen.
 • Asuntopolitiikassa edistetään kohtuuhintaisen vuokra-asumisen mahdollisuuksia. Hallitus lisää valtion korkotukilainotuksen myöntämisvaltuutta merkittävästi 1,025 mrd. euroon.
 • Tiukasta taloustilanteesta huolimatta erityisryhmien (vanhukset, vammaiset henkilöt, asunnottomat) asumiseen myönnettävä investointiavustus säilyy 110 milj. eurossa.  

 Tässä nyt jälleen muutama nosto siis ensi vuoden valtion budjetista. Nyt valiokuntiin ja puoliltapäivin jatkamme keskustelua näistä isossa salissa.

….

Kello 21.00 ja juuri Lopen Kokoomuksen ja uuden perustamamme yhdistyksen kokouksesta kotiin. Hieman siis tulevaa tässä jo rakensimme ja linjasimme. Palataan niihin joskus kun sen aika.

Eduskunnassa tänään työteliäs päivä. Ympäristövaliokunnassa kuulemisia ja sitten puolustusvaliokunnassa aiheena maavoimat ja sen perään tuhti budjetti-istunto. Ensi vuoden budjetin lähetekeskustelu on edennyt aikalailla odotetulla tavalla. Keskusta on kääntänyt nuttunsa oikeastaan kaikessa mitä heidän johdolla Suomessa on tehty kahden edellisen hallituksen aikana ja tuntuukin aika huvittavalta katsella miten nykyisen verolinjan hyvin pitkälle rakentanut puolue nyt näkee sen maailman huonoimmaksi valinnaksi ja miten puolue joka on Eurooppa-politiikkaa pääministereiden Matti Vanhasen ja Mari Kiviniemen johdolla johtanut näkeekin kaiken tehdyn vääräksi. Jopa sen että parempi oli Kiviniemen johdolla tukea Kreikkaa ilman minkäänlaisia takuita kun nyt Kataisen aikana kuitenkin osa vastuista on turvattu vakuuksin. Siis parempi ei mitään kuin sentään jotain. Erikoista.

Mutta jatketaan työtä tästä. Huomenna istuntoon aamusta ja katsotaan missä hengessä silloin. 

 

 

Kommentit