Sotaveteraanien kuntoutuasioita helpotetaan.

Blogi, sunnuntaina 09.03.2014

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle on aina ollut erityisen tärkeitä veteraaniasiat. Olinkin iloinen kun hän päätti nyt jälleen korjata yhden ongelman antamalla lakiesityksen rintamasotilaseläkelain muuttamiseksi niin, että Kela voi jatkossa luovuttaa veteraanien henkilötiedot kunnalle. Tavoitteena Risikolla on se, että kunnat saisivat tiedon veteraaneista ja tätä kautta voisivat auttaa ikääntyvää kunniakansalaistemme joukkoa.

Tavoitteena on edistää veteraanien tiedonsaantia mahdollisuuksistaan kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin ja parantaa kunnan mahdollisuuksia järjestää rintamaveteraanien kuntoutusta. Nythän tilanne on monessa paikassa ollut se, että kuntoutusrahaa on jäänyt jopa käyttämättä kun tieto ei ole kulkenut ja neuvoa ja apua ei ole ollut tarjolla kuntoutusten hakemiseksi.

Valtiohan maksaa kunnille määrärahaa kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin. Määrärahan suuruus riippuu kunnassa asuvien rintamaveteraanien lukumäärästä. Oikeastaan vain Kelalla on koko ajan ajantasaiset veteraanien yhteystiedot, koska se maksaa heille kuukausittain rintamalisää. Aikaisemmin salassapitosäännökset ovat estäneet veteraanien osoitetietojen luovutuksen kunnille ja näin itseasiassa samalla veteraanien mahdollisuuden saada neuvontaa ja apua.

Lakimuutoksen myötä Kela luovuttaa kunnille tiedot rintamalisän saajista. Näin kunnilla olisi jatkossa tiedot alueensa kaikista rintamaveteraaneista. Lakimuutoksen tarkoituksena on siis varmistaa, että määrärahat voidaan tehokkaasti ohjata niitä tarvitseville. Erityisesti suurissa kaupungeissa palveluihin oikeutettujen veteraanien löytäminen on ollut vaikeaa. Koska veteraanit ovat jo hyvin iäkkäitä, heidän on tärkeää tietää mitä palveluja heillä on mahdollisuus saada. Tähän asti Kansaneläkelaitos on postittanut kuntien laatimat tiedotuskirjeet kunnan alueella asuville rintamalisän saajille. Veteraanien keski-ikä on noin 90 vuotta ja yhä useampi on sellaisessa tilanteessa, että on eivät pysty toimimaan, vaikka kirje kotiin tulisikin. Kaikilla ei ole mahdollisuuksia reagoida kirjeen sisällön edellyttämällä tavalla.

Hieno lakiesitys Risikolta jälleen. Maksamme kunnianvelkaamme näinkin.

Viime joulukuussa jätin itse toisen esityksen toisen epäkohdan korjaamiseksi.

Maassamme on edelleen noin 6 000 sotainvalidia, joiden keski-ikä on 90 vuotta. Yhteiskunnallamme on siis käsillä viimeiset vuodet tukea heidän vanhushuoltoaan ja -hoitoaan.

Sotainvalideista suurin osa asuu edelleen kotona, ja tämän ovat mahdollistaneet yhteiskunnan tarjoamat palvelut sekä riittävä tuki. Kotona asumista tukee kattava yhteiskunnan tarjoama palveluverkko, josta erityisesti sotainvalidien ja heidän puolisoidensa sekä leskien osalta kuntoutus on merkittävä tekijä. Lisäksi kiireellinen uudistustarve olisi sotilasvammalain nojalla korvattavien sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluiden prosenttirajan poistaminen.

Sotainvalidit ovat saaneet valtion tukemia palveluita sotainvalidin työkyvyttömyysasteesta riippuen. Järjestelmässä on nähty ongelmaksi moniportainen asteikko, joka asettaa sotainvalidit sekä heidän leskensä täysin eriarvoiseen asemaan. Suurimmaksi ongelmaksi on koettu 10 sekä 15 %:n haitta-asteen sotainvalidisuus, joka vaikuttaa merkittävästi työkykyyn ja edelleen elämänlaatuun, mutta ei kuitenkaan oikeuta palveluihin.

Pienimmällä invalidin haitta-asteprosentilla olevia on noin 2 000 elossa olevista 6 000 sotainvalidista. Nämä 2 000 sotainvalidia eivät pääse myöskään niiden noin 30 000 jäljellä olevan sotaveteraanin etuuksien piiriin. He ovat siis nykyjärjestelmän täydellisiä väliinputoajia. Tämän lisäksi vaikeavammaisten sotainvalidien puolisot ja lesket joutuvat jonottamaan kuntoutukseen pääsyä keskimäärin yli vuoden, minkä vuoksi tarkoitukseen varattua määrärahaa tulisi korottaa. Sotainvalidien vuotuinen poistuma supistaa sotilasvammakorvauksien määrärahaa, ja tästä koituvilla säästöillä voitaisiin rahoittaa useita edellä mainittuja palveluita.

Tämä esitykseni ei mennyt ministeri Risikolle vaan peruspalveluministeri Susanna Huoviselle. Huovinen ei korjaukseen ainakaan vielä lämmennyt. Minusta on kuitenkin todella törkeää, että nykymallissa yksi ryhmä sotiemme veteraaneja jää siis kummankin järjestelmän ulkopuolelle. Niin kuin edellä totesin, niin nämä vain noin 2 000 sotainvalidia eivät pääse myöskään niiden noin 30 000 jäljellä olevan sotaveteraanin etuuksien piiriin. He ovat siis nykyjärjestelmän täydellisiä väliinputoajia. 

Ja onneksi sentään koko ajan tälläkin puolella saadaan jotain aikaan. Sotainvalidien korvausjärjestelmää korjattiin muilta osin viime vuoden alussa. Silloin sotainvalidit, joilla on 20 prosentin haitta-aste, saivat oikeuden laitoshoitoon.

Ministeri Huovinen kuitenkin lupasi esitykseeni viitaten pitää hänkin asiaa esillä ja totesi, että sotainvalidien haitta-asteen alentamismahdollisuutta arvioidaan, kun valmistellaan valtiontalouden kehyksiä vuosille 2015-2018 sekä vuoden 2015 talousarvion yhteydessä.

Kevät etenee keikkuen.

Tänään ajattelin aloittaa puutarhatyöt. Omenapuut odottavat leikkaajaansa ja myös muutama kuusiaidankin pätkä leikkaamatta. Mittarinkin pitäisi kivuta jo reilusti yli viiden asteen. Nautitaan siis aikaisesta keväästä nyt.

 

 

Kommentit