Miksi Hyvinkäällä, Hollollassa, Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Forssassa ei saisi palvella venäläisiä loppiaisturisteja?

Blogi, torstaina 03.01.2013

Siinä minusta hyvä kysymys. Näin nyt vaan on viranomainen päättänyt. Kyseessä siis AVI:n antama määräys tai siis kielteinen päätös kappojen loppiaisaukiololle. Sen sijaan AVI:n mielestä kyllä mm. venäläiset kymmenet tuhannet loppiaislomailijat voivat tehdä kauppaa Lahdessa. No hyvä, että edes siellä, mutta onko se jonkun yhden viranomaisen päätettävä asia missä kauppaa saa tehdä? Eikös sen valinnan saisi tehdä asiakkaat ja kaupat?

Aluehallintovirastot ovat tehneet omat päätöksensä kauppojen aukiolosta loppiaisena. Vuosi vuodelta yhä useampi alue ja kaupunki hakee kaupoilleen oikeutta halutessaan pitää ovensa auki myös loppiaisena. Hämeessäkin kauppakamari haki aukiolo-oikeutta omilleen. AVI antoi kuitenkin luvan vain Lahden kaupungin alueella toimiville kaupoille pitää ovensa auki loppiaissunnuntaina 6.1. klo 12.00-21.00. Päätös jätti siis ulkopuolelle kaikki Päijät-Hämeen muut kunnat ja kaupungit ja koko Kanta-Hämeen, esimerkiksi Hämeenlinnan, joka vuosi vuodelta vetää yhä enemmän matkailijoita mm. Vanajanlinnan ja Aulangon johdolla.

Perusteena aukiolohakemuksille eri puolilla Suomea on ollut Venäjältä loppiaisena Suomeen suuntautuva runsas lomamatkailu. Vuodenvaihteesta loppiaiseen Suomeen odotetaan jopa 85 000 venäläismatkailijaa enemmän kuin muuna aikana, ja totta kai tuollainen suuren kaupungin kokoinen joukko mielellään käyttäisi myös suomalaisia kauppapalveluita, jos hallintoviranomaiset sen vain sallisivat ja antaisivat kauppiaillemme mahdollisuuden itse päättää aukiolostaan. Nykykäytännössä viranomainen tietää siis paremmin, mitä ihmiset haluavat, kuin kaupat ja niiden asiakkaat. Yksin pääkaupunkiseudulle tullee tänä viikonloppuna yli 135 000 venäisturistia. Arvioiden mukaan yksin joulu-tammikuussa Helsingissä odotetaan yöpyvän noin 96 000 venäläisturistia. Ja venäläisten yöpymiset ovat koko ajan pääkaupunkiseudullakin jatkuvassa kasvussa.

AVI:n päätös tuntuu aivan kohtuuttomalta ja epätasa-arvoiselta sekä epäoikeudenmukaiselta kauppiaita kohtaan. Voi vain kysyä, miksi AVI laittaa suomalaiset kaupanalan toimijat sekä kaupungit ja matkailukohteet aivan kohtuuttomaan tilanteeseen toisiinsa nähden ja vääristää kilpailua tällä tavalla.

Nostin aiheen esille eduskunnassa joulukuun alussa kun tieto AVI:n määräyksistä tuli julki. Tein asiasta kysymyksen työministeri Lauri Ihalaiselle ja kysyin, että ”Onko maamme hallitus valmis uudistamaan kaupan aukiolomääräyksiä niin, että ne kohtelevat sekä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti nykyistä laajemmin eri alueita Suomessa, mutta myös oikeudenmukaisesti eri kuntia ja niiden alueilla toimivia yrityksiä ja onko hallituksen mielestä tarpeellista viranomaisen toimesta määrätä, milloin kauppoja voidaan pitää auki ja milloin esimerkiksi koko ajan kasvavat matkailijajoukot suomalaisia palveluita tarvitsevat ja voivat hyödyntää?”

Näin työministeri Lauri Ihalainen vastasi:

” Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Aluehallintovirasto voi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukiolosta annetun lain (945/2009) 3 §:n perusteella erityisestä syystä sallia ammattimaisen vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen harjoittamisen muinakin kuin lain 1 ja 2 §:ssä säädettyinä aikoina. Erityisenä syynä pidetään liikkeen sijaintiin, matkailuun, yleisötapahtumaan tai vastaavaan tilanteeseen liittyvä tekijää, joka vaikuttaa palvelujen kysyntään. Hakijan tulee osoittaa erityiset syyt poikkeusluvan myöntämiseksi.

Nykyisen lain 3 § vastaa aikaisemman lain (1297/2000) säännöstä poikkeusluvista. Tuolloin täsmennettiin käytäntöä poikkeuslupien myöntämisessä luettelemalla säännöksessä esimerkkejä erityisistä syistä. Hallituksen esityksessä HE 49/2000 vp tällaiseksi syyksi on esitetty myös sekä taajamien kautta kulkevien että matkailualueilla yöpyvien matkailijoiden palvelu, mikä voi edellyttää laajempia aukioloaikoja varsinkin sesonkiaikoina. Erityiset syyt ovat pääsääntöisesti sellaisia ulkopuolisia tekijöitä, jotka ainakin hetkellisesti lisäävät kulutuskysyntää tai joiden vuoksi liike lain sallimien aukioloaikojen vuoksi joutuu kilpailijoitaan huonompaan asemaan. Lupia myönnettäessä olisi kiinnitettävä huomiota elinkeinonharjoittajien tasapuoliseen kohteluun sekä siihen, ettei liikkeiden keskinäistä kilpailuasemaa vakavasti järkytetä.

Kuten kysymyksessä todetaan, yhä useampi alue tai kaupunki hakee kaupoilleen loppiaisen aukioloaikoja koskevaa poikkeuslupaa. Poikkeuslupakäytännön yhtenäistämiseksi aluehallintoviranomaisia on jo vuonna 2011 pyydetty kiinnittämään huomiota virastojen tekemien päätösten ja päätöksenteossa noudatettavien menettelytapojen yhtenäisyyteen aluehallintovirastojen kesken. Yhtenäiset menettelytavat, päätöksenteon yhtenäiset perusteet ja yhtenäisten toimintamallien kehittäminen onkin yksi keskeinen tavoite aluehallintoviranomaisten toiminnassa tulossopimuskaudella 2012-2015.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ottanut esille myös kauppakamarien ja yhdistysten oikeudellisen aseman ongelmallisuuden hallintolain asianomaiskäsitteen kannalta, mistä hän on pyytänyt selvitystä 31.5.2013 mennessä työ- ja elinkeinoministeriöltä. Edelleen eduskunnan apulaisoikeusasiamies on pyytänyt selvitystä siitä, millä edellytyksillä aluehallintovirastot ovat myöntäneet poikkeuslupia kauppojen aukiololle loppiaiseksi 2013.

Valtioneuvosto on 13.12.2012 antanut eduskunnan edellyttämän selonteon kauppojen aukioloajan laajentamisen vaikutuksista. Uusien aukioloaikojen voimaantulosta on kulunut vasta niin vähän aikaa, että vielä ei voida vetää johtopäätöksiä siitä pitäisikö lakia muuttaa aukioloaikojen osalta.

Selonteon valmistelun yhteydessä on käyty keskustelua siitä, onko kaupan aukioloaikojen poikkeuslupien myöntämismenettely nykyisellään tarkoituksenmukainen, koska myöntämisperusteiden ja lain tulkintakäytännön tulisi olla yhtenäistä koko maassa. Nykyisellään poikkeusluvat käsitellään kuudessa aluehallintovirastossa, kussakin oman toimialueen osalta. Tämän menettelyn etuna voidaan pitää sitä, että poikkeuslupaharkinnassa paikallisten olosuhteiden merkitys voidaan ottaa hyvin huomioon. Lain soveltamisen yhdenmukaisuus toteutuisi kuitenkin todennäköisesti paremmin, jos poikkeuslupien myöntäminen keskitettäisiin yhteen aluehallintovirastoon valtakunnallisesti, samaan tapaan kuin on toimittu joidenkin muidenkin harvinaisempien ja vaativampien lupa-asioiden käsittelyn osalta.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012, Työministeri Lauri Ihalainen”

***

Asia siis on hyvin tiedossa ja nyt odotamme vain toimia. Ihalainen kertoo minusta perusongelman hyvin. Ei voi olla niin, että yksi virkamies tekee tällaisia päätöksiä ja ainakin ulospäin näyttäen täysin mielivaltaisesti. On vaikea ymmärtää, että Päijät-Hämeeseen suuntaavat venäläisturistit esimerkiksi pysyisivät vain Lahden kaupungin alueella. Olen varma, että Hollolan Messilä on suosittu paikka ja sitä kautta olisi perusteltua antaa uakiolo-oikeus tai siitä päättäminen hollolaisille kaupoille. Tai olen varma, että Hämeenlinnan suuri Linnan Loppiainen vetää tänäkin vuonna turisteja kaupunkiin. Mutta ehkä he sitten käyvät kaupassa jossain muualla. Tai ihmettelen sitäkin, että Hyvinkään Sveitsin asiakasvirtoja ei saa nyt hyödyntää maamme kaupunkikeskustojen yksi suurimmista kauppakeskuksista eli Willa. Se olisi jo itsekin ihan kokemisen arvoinen paikka.

AVI:n päätöksen mukaan nyt tulevana loppiaisena kaupat voivat pitää ovensa auki myös Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Mutta näköjään muiden Uudenmaan kuntien hakemus hylättiin. Kauniaisissakin kaupat siis pidettävä kiinni 🙂

Jään itse odottamaan mitä hallitus saa tässä työministeri Lauri Ihalaisen johdolla aikaan. Minusta linjan pitää olla kaikkien kaupunkien ja kauppojen kannalta oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen. Tuntuu jotenkin 70-lukulaiselta kieltää, että sinä et kauppaa saa auki pitää ja todeta, että sinä saat. Aikamoinen valta yhdellä virkamiehellä eikä nuo perustelutkaan kovin järkeviltä näytä.

Minusta mallin pitää olla kaikille oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen. Ei pakoteta pitämään kauppaa auki mutta ei myöskään pakoteta pitämään kiinni. Eikös se olisi 2010-luvun elämään sopivaa.

….

Päivä tänään ensin Hämeenlinnan Kanta-Hämeen Keskussairaalassa ja sitten Hyvinkäällä asioilla. Ja kolme pitkää puhelinpalaveriakin tulevista asioista. Ja hieman puhelimessa läpikäytynä myös kotikunnan Lopenkin tulevia asioita. 

Suurituloisten palkka-ale-keskustelu käy aika kuumana. Hieman hymyilyttääkin. Palaan aiheeseen huomenna.

 

 

Kommentit