Lopella hyviä valtuustoaloitetta – Lopelle uusi hoivakoti? Koulukiusaamisen kitkemisessä käyttöön Etelä-Karjalan malli

Blogi, tiistaina 02.03.2021

Lopen kunnanvaltuusto kokoontui siis eilen illalla vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hyvähenkinen ja sujuva kokous ja päätökset syntyivät asianmukaisesti myös kerran äänestäen. Mutta jos koko valtuustossa reilussa tunnissa läpi käytiin, niin ei voi kuin kiitosta antaa viranhaltijoille, lautakunnille ja kunnanhallitukselle asioiden valmistelusta. Hyvin, huolella ja perusteellisesti valmisteltu on nimittäin jo ainakin puoliksi päätetty.

Tältä näytti lähetyksemme eilen Lopen kunnanvaltuustossa netissä. Eli kokous siis järjestettiin etäyhteyksin ja kuntalaiset pystyivät seuraamaan kokousta Fallesmannissa tai omista kodeistaan.

Kokouksen alussa valtuustonpuheenjohtajana onnittelin nyt korona-aikana syntymäpäiviään viettäneitä valtuutettujamme ja myös viranhaltijoitamme ja kiitin ja toivotin myös hyviä eläkepäiviä eläkkeelle siirtyville Lopen lukion rehtorille Vilho Ylöselle ja lomien kautta myös eläkkeelle siirtyvälle teknisellejohtajallemme Timo Rahikaiselle. Upeat ja pitkät ja tuloksekkaat urat kuntamme tärkeissä tehtävissä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti eilen 1.3.2021 kunnanvaltuuston kokouksessa vielä kaksi valtuustoaloitettajun. Eeva Pyhälammin johdolla teimme esityksen vanhusten hoivapalveluiden ja henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi ja Tiina Seppälän johdolla ns. Etelä-Karjalan malli käyttöönottamiseksi lainvastaisiin tekoihin mm. koulukiusaamiseen puuttumiseksi kouluissa.

Lopelle uusi hoivakoti ennen sotea

Vanhustenhoitoa käsitelleessä aloitteessamme esitimme, että Lopen kunta tekee kevään 2021 aikana selvityksen vanhustenhoidon henkilöstöresurssien riittävyydestä kotihoidossa ja asumispalveluissa, mutta myös asumispalvelupaikkojen riittävyydestä ja sopivuudesta toimintaan. Selvityksessä tulee käydä kattavasti läpi nykyisten ympärivuorokautisen asumispalvelun tilojen kunto mm. Eedilän osalta, nykylainsäädännön vaatimukset asumispalvelulle ja se miten tilat vastaavat vaatimuksia ja myös niiden korjaustarpeet.

Eeva Pyhälammi teki valtuustoaloitteen, millä haluamme varmistaa, että ennen mahdollisen maakunnallisen soten tuloa Lopella on riittävät noin 90 ikäihmisen määrän kattavat ajanmukaiset hoivakotitilat. Ratkaisu on siis tehtävä vielä tänä vuonna, jotta rakentaminen voidaan tehdä tarvittaessa vuonna 2022.

Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksesta säädettiin nyt vanhuspalvelulaissa 1.10.2020 lähtien. Nyt ainoastaan välittömässä asiakastyössä tehdyt työtunnit lasketaan henkilöstömitoitukseen laskettaviin tunteihin. Samaan aikaan kotihoidon asiakasmäärät ja asiakkaiden hoitoisuus ovat kasvussa koko maassamme ja niin myös meillä Lopella. Mitä nämä tarkoittavat henkilöstölisäyksinä / vuosi siihen myös haluamme nyt selvityksen. Kysyimmekin, että millainen suunnitelma Lopen kunnalla on uusien työntekijöiden rekrytoimiseksi? Huolemme on nimittäin se, miten taataan riittävä ja osaava henkilöstö, sekä asumispalveluihin, että kotihoitoon myös tulevina vuosina. On hyvä tietää, että kuinka paljon henkilökuntaamme eläköityy ja kuinka paljon tarvitaan lisäksi lisähenkilökuntaa vanhusväestön määrän kasvaessa varmistaaksemme 0,7 henkilöstömitoituksen Lopella.

Pelkomme on myös, että nykyiset tilamme mm. 1970-luvulla rakennettu Palvelukeskus Eedilä eli alunperin vanhainkodiksi raknnettu talo eivät siirtymäajan jälkeen enää kelpaa maakunnalle asumispalvelukäyttöön. Me pidämme kokoomuksessa epätodennäköisenä, että maakunta rakentaisi uusia tiloja maalaiskuntiin ja siksi meistä, tämän epävarmuuden varaan tulevaisuuden vanhustenhoitoamme ei voi jättää.

Lopella on nyt samaan aikaan käyty myös keskustelua Sairaalanmäen vanhan terveyskeskuksen kohtalosta. Riihimäen Seudun Terveyskeskus kuntayhtymähän myi vanhan terveysaseman jo vuosia sitten ja nyt tilat ovat siirtyneet jälleen uudelle omistajalle. Vanhan terveysaseman tiloja on toivottu takaisin kunnan omistukseen ja vanhustenhoidon käyttöön. Esitimme eilen, että kunta nyt virkamiestyönä arvioi vielä etuosto-oikeuden käyttöaikana tilanteen ja kyseisten tilojen toimivuuden ja saneerausmahdollisuudet nykyaikaiseksi vanhustenhoivataloksi ja asia on tarvittaessa tuotava kunnanhallituksen käsittelyyn kiireellisenä. Tämä asia lähtikin vauhdilla liikkeelle heti eilen kokouksen jälkeen. On hyvä ja tarpeen, että tämäkin kortti on katsottu perusteellisesti läpi.

Ja jos vanha Sairaalanmäki ei osoittaudu järkeväksi ratkaisuksi eikä myöskään Eedelin peruskorjaaminen 2020-luvun vaatimustason mukaiseksi niin esitimme, että tämän selvityksen valmistuttua kunta tekee kuluvan vuoden aikana päätöksen paikkamäärältään riittävien, nykylainsäädännön vaatimukset täyttävien hoivatilojen rakentamiseksi. Tavoitteena on ajanmukainen, muunneltava palvelutalo, jossa on tehostettua ja tuettua palveluasumista. Me Lopen Kokoomuksessa olemme ottaneet tavoitteeksi ja ehdoksi sen, että jokaiselle loppilaisille ikääntyvällekin pitää löytyä hoito- ja hoivapaikka omasta kunnasta. Taitaa tarve olla erilaisten keskiarvoarvioiden mukaan noin 90 hoivapaikkaa?

Aloitteemme lähti siitä, että tämä selvitys ja ratkaisuehdotukset pitää tuoda Lopen kunnanvaltuuston päätettäväksi syksyn 2021 aikana ja näin mahdollinen tarvittava rakentaminen voitaisiin tehdä vuoden 2022 aikana. Maakunnallinen sote toteutuessaan tulisi voimaan sitten vuoden 2023 alusta.

Valtuustoaloite: Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Toisessa aloitteessamme Tiina Seppälän johdolla esitimme siis uusia toimia koulukiusaamiseen yms. puuttumiseksi. Lopen, kuten muidenkin Suomen kuntien, pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Sosiaalisten suhteiden luominen, tunne- ja vuorovaikutustaidot ja ylipäätään ihmiseksi kasvaminen ei ole helppoa, ei meille aikuisillekaan.

Etelä-Karjalan koulujen toimintaohjeessa todetaan: ”Normaaliin kasvuun ja kehitykseen ei kuitenkaan kuulu sellaiset teot, jotka täyttävät rikoksen tunnusmerkistön. Niiden selvittäminen kuuluu viranomaisille. Kiusaamiseksi kutsutut lainvastaiset teot ovat tahallisia. Alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa ikänsä takia, mutta korvausvastuu hänellä on. Tekojen vakavuutta on kuvattava niiden oikeilla nimillä ja tekotavoilla. Lainvastainen teko ei voi lieventyä kiusaamiseksi vain siksi, että se tapahtuu koulun alueella.”

Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita.

On muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.

Tiina Seppälä osallistui kunnanvaltuuston kokoukseen etänä Hunsalasta. Tiina teki aloitteen missä esitetään uusia keinoja mm. koulukiusaamiseen puuttumiseksi. Tintin aloitteen allerkijoitti koko kokoomuksen valtuustoryhmä ja osa myös muiden valtuustoryhmien jäsenistä. Yhteistyötä!

”Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut, tapauskohtaiset ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lopella laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit kaikissa kouluissa.”

Mitä mieltä olette? Eikö tämäkin olisi järkevää ja perusteltua?

Ja nostanpa vielä esille tässä valokuituhankkeetkin….

Kantatie 54 varteen valokuidun runkoverkkoa?

Eilen nimittäin kormulainen Mika Arminen nosti Facebookin Loppi-ryhmässä esille saamansa tiedon, että Elisa olisi rakentamassa jotain omaa verkonparannustyötään Riihimäeltä Lopelle kantatie 54:n vartta. Mika nosti keskusteluun sen, että tässä olisi nyt oiva paikka tavalla tai toisella lähteä mukaan ns. samaan kaivantoon. Aiemmin näin teimme Läyliäistentien varressa ja nyt vastaava voisi olla mahdollista Riihimäki-Kormu-Launonen-Joentaka-Kirkonkylä -välillä. Keskustelu lähtikin Loppi-ryhmässä hyvin liikkeelle ja valokuituhankkeiden parissa työtä tehnyt ja tekevä Vesa Pesonen nappasikin esityksestä samantien koppia ja nyt selvittävät voisiko tässä olla ratkaisu ainakin runkoverkon saamiseksi varsin isoon osaan kuntaamme? Ainakin selvää olisi, että jos Armisen esitys nyt toteutuisi niin se merkittävästi vauhdittaisi Kormu-Launosten alueen saamista nopeiden tietoliikenneyhteyksien varaan.

Lopella valokuituhankkeiden parissa on tehty paljon työtä. Erityisesti kiitosta täytyy antaa Järventaustan aktiiviselle porukalle ja valokuituosuuskunnalle. Siellä verkko jo rakentunut upeasti ja jos oikein olen ymmärtänyt, niin liittyjiä tulee koko ajan lisää ja verkosto myös kasvaa.

Ja toivotaan, että hienot tarinat saavat jatkoa. Tosiasia on nimittäin kuitenkin se, että tietoliikenneverkko tulee olemaan tulevaisuudessa talojen ja kiinteistöjen tärkein verkko. Ja niin kuin Mika Arminen tuolla Loppi-ryhmässä kirjoitti toimivat tietoliikenneyhteydet ovat myös yrityksille koko ajan tärkeämpiä.

Kokouksessa myös muutamia muita valtuustoaloitteita eri ryhmistä. Ne kaikki löytyvät pian myös Lopen kunnan nettisivuilta ja siitä useamman myös eri ryhmistäkin tulleen allekirjoitin eilen itsekin. Yhteistyötä ja joukkovoimaa siis yli puoluerajojen.

Loppilainen yrittäjä Tommi Seppälä vastasi kokouksen striimauksesta ja teknisestä toteutuksesta. Vain kunnanjohtaja Mikko Salmela ja talous- ja hallintojohtaja Jenny Saarela osallistuivat kanssasi kokoukseen valtuustosalista. Valtuutetut olivat kokouksessa ”paikalla” etäyhteyksin Teams-alustan kautta.

Etelä-Karjalan ohjeistus löytyy yksityiskohtaisemmin täältä: https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=b1edcd6a-2ab0-40cb-b1da-102a47f11dae

Nyt jo eduskunnassa. Aamulla yksi ehdokastaaminen ja uusi ehdokas saatiikin. Eli ehdokashankinnan loppukiri nyt käynnissä ja toivottavasti saamme hyvät listat ympäri koko Suomen maan. Mielelläni olen siis avuksi, jos ehdokashankinnassakin jollain tavalla voin olla.

Eduskuntapäivän jälkeen istui kotipöydän ääreen kuuntelemaan Lopen Seurakunnan kuntavaalipaneelia. Kirkkoherra Tuomas Hynysen johdolla aivan erityisen hieno etäpaneeli ja meiltä linjoilla oli valtuutettu ja ehdokkaamme Tiina Seppälä. Tiina toi esille mm. lääkäritilanteen huolta Lopelta ja sitä, että lääkäritasoisen terveyskeskuksen saaminen takaisin Lopelle pitää olla alkavan vaalikauden ja valtuustokauden tärkein yhteinen tavoite. Tiina piti esillä myös eilistä aloitettamme uudesta vanhusten hoivatalosta ja myös erinomaisen hienolla tavalla myös osallisuutta ja osallistamista.

Eduskunnasta vielä lyhyesti nostan pari tänään esille nostamaani asiaa. Esitin, että ravintolasulkua pitäisi arvioida uudelleen ja sallia mm. huoltoasemien kahviloiden toiminnan jatkuminen ja myös pienten kahviloiden ja esimerkiksi laskettelukeskusten ulkotilojen auki pitäminen. Toivon, että perustuslakivaliokunta tätä arvioi vielä uudelleen, sillä rajoitustoimien tulee olla oikeasuhtaisia ja välttämättömiä. Pienten kahviloiden ja huoltoasemien sulkeminen ei tätä kyllä tällä hetkellä isossa osassa maata ole.

Toisena nostin esille autojen romutuspalkkiosotkun. Kysyin, että miksi hallitus ei nyt lisätalousarviossa tuonut ratkaisua tähän, että Tarfi ja hallitus kantaisivat vastuunsa romutuspalkkiosekoilussa. Ei näytä olevan halua vastata tähän syntyneeseen ongelmaan ja taitaa käydä niin, että ratkaisua haetaan vielä oikeusasteista? Myös ministerin toimintaa eduskunta on joutumassa selvittämään.

Mutta nyt vielä jatkan illan paneelin parissa. Mukavaa illan jatkoa siskot ja veljet.

Kirkkoherra Tuomas Hynynen veti Lopen seurakunnan järjestämän Kuntavaalitentin hyvällä ja rakentavalla otteella. Iso kiitos seurakunnalle tämän tilaisuuden järjestelyistä.

Lopen Kokoomuksen ehdokasjoukkoa edusti tentisttä Tiina Seppälä Lopen Hunsalasta. Hieno ja hyvä kokemuksen veto Tintiltä! 10+ pistettä!

Kommentit