Kokoomusnuoret esittävät: PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS OPETUSHALLINTOON

Uutiset, tiistaina 20.11.2007

Kokoomusnuoret esittävät päivähoidon ja esiopetuksen siirtämistä sekä
valtakunnallisesti että kuntatasolla sosiaalitoimen alaisuudesta
opetushallintoon. Uudistuksen keskeisimpinä tavoitteina on vahvistaa
varhaista puuttumista ja saada lasten ja nuorten kasvatuksellinen kaari
yhden hallintokunnan alaisuuteen.

– Monet päivähoidon ja opetuksen hallintojen yhdistämisen kritisoijat ovat
pelänneet päivähoidossa annettavan opetuksen muuttumista aikaisempaa
”ainejakoisemmaksi”. Tämä luulo on osoittautunut virheelliseksi monien
hallinnon uudistaneiden kuntien kokemusten kautta, painottaa
Kokoomusnuorten puheenjohtaja Tuomas Nurmela.

Kokoomusnuoret allekirjoittavat yleisen näkemyksen, että päivähoidon
ensisijaisena tehtävänä on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.
Kokonaisvaltaisesti opetuksen ja päivähoidon hallintoa uudistamalla
selkiytyisi juuri varhaiskasvatuksen perustehtävä lasten kasvun ja
oppimisen tukemisessa. Yhteinen hallinto nimittäin mahdollistaa lasten
yksilöllisten piirteiden ja kehityserojen huomioonottamisen yhteiskunnan
tarjoaman kasvatuksen eri vaiheissa. Yhtenäisen hallinnon avulla olisi
mahdollista ottaa huomioon entistä paremmin lasten yksilölliset piirteet
ja kehityserot kasvatuksen eri vaiheissa.

– Käytännössä uudistuksen myötä vahvistuisi varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen yhtenäinen opetussuunnitelmatyö, eri ammattiryhmien
yhteistoiminta ja yhteisten täydennyskoulutusten järjestäminen,
tukitoimintoja, hankintoja ja tilojen suunnittelua voitaisiin toteuttaa
kokonaisvaltaisemmin sekä seuranta ja arviointi parantuisivat, listaa
Nurmela.

Kokoomusnuorten mielestä on loogista toteuttaa hallinnon uudistaminen myös
valtakunnallisesti ministeriötasolla. Päivähoidon siirtäminen sosiaali- ja
terveysministeriöstä opetusministeriöön vahvistaisi pitkäjänteistä
suunnittelua ja karsisi turhaa hallinnonrajojen välistä tukkanuottailua.

Käytännössä uudistus tarkoittaisi mm. eduskunnan 20.1.2003 vahvistaman
sosiaalihuoltolain 6 ja 12 pykälien väliaikaisen muuttamisen (1.8.2003 –
31.7.2008) vakinaistamista, päivähoidon hallinnon siirtämistä sosiaali- ja
terveysministeriön alaisuudesta opetusministeriöön sekä vastaavasti
kunnallisella tasolla päivähoidon hallinnon ja toteuttavan portaan
siirtämistä opetuksesta tai kasvatuksesta vastaavan lautakunnan ja
viraston alaisuuteen.

Kommentit