Kokoomuksen yrttäjyystavoitteet 2019 – Paikallinen sopiminen saatava vihdoin kuntoon

Blogi, torstaina 04.04.2019

Kokoomuksen eduskuntaryhmän Yrittäjyystekoja 2018 -kiertueella kerätyn palautteen pohjalta päivitimme nyt uudet yrittäjyystavoitteemme alkavalle vaalikaudelle.

Menestyvät yrittäjät ja yritykset ovat koko hyvinvointimme perusta ja yritysten myönteiset vaikutukset heijastuvat koko yhteiskuntaan työllisyyden ja verotulojen kasvuna. Pidämmekin siksi tärkeänä, että suomalaisten yrittäjien ja yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa nyt ja tulevaisuudessa.

Yrittäjyyden edistämisen parhaita asiantuntijoita ovat yrittäjät itse. Siksi järjestimme jo vuonna 2014 oman erityisen yrittäjyyskiertueen. Tuolloin yrittäjiltä kerätyn palautteen perusteella kokosimme ja julkaisimme kokoomuksen kymmenen tavoitteen yrittäjyysohjelma.

Nyt viisi vuotta myöhemmin kaikki näistä kymmenestä tavoitteesta ovat joko toteutuneet tai edenneet merkittävästi. Esimerkiksi arvonlisävero on muuttunut maksuperusteiseksi eli vero pitää maksaa vasta, kun asiakas on maksanut oman laskunsa. Palkkaamisen kynnystä on madallettu pidentämällä uusien työntekijöiden koeaikaa neljästä kuukaudesta puoleen vuoteen sekä lyhentämällä takaisinottovelvoitetta. Lisäksi sukupolvenvaihdoksia on helpotettu. Uudistuksilla on parannettu yrittämisen ja työllistämisen edellytyksiä.

Jotta suomalaiset yrittäjät voivat jatkossakin tarjota töitä, toimeentuloa ja hyvinvointia, tekoja yrittäjyyden puolesta tarvitaan lisää. Siksi Kokoomuksen eduskuntaryhmä järjesti nyt menneenä syksynä 2018 uudelleen yrittäjyyskiertueen. Yrittäjyystekoja 2018 -kiertue sisälsi 14 tapahtumaa ympäri Suomen. Useat sadat yrittäjät eri aloilta ja erikokoisista yrityksistä osallistuivat kiertueemme tilaisuuksiin ja jakoivat ajatuksiaan yrittämisen edellytysten parantamisesta.

Keskeisimmäksi yrittäjien huoleksi paljastui pula osaavasta työvoimasta. Työvoimapulasta kärsittiin kaikkialla Suomessa ja kaikilla aloilla. Suomalaisille tuotteille ja osaamiselle on maailmalla kysyntää, mutta tekijöiden puutteen vuoksi tähän ei pystytä täysin vastaamaan. Samanaikaisesti yhä kestämättömän moni suomalainen on parantuneesta työllisyyskehityksestä huolimatta edelleen työttömänä. Erityisesti tähän ongelmaa toivottiin yrittäjien keskuudessa ratkaisuja.

Toinen keskeinen huoli liittyi epävarmuuteen tulevaisuudesta. Yrittäjät olivat huolissaan poliittisista avauksista, joissa yrittäjien vero- ja sääntelytaakkaa halutaan kiristää. Huoli on myös työntekijöistä. Investointikannustimien ja kannattavuuden heiketessä heikkenee myös yritysten kyky työllistää ja maksaa työntekijöille parempia palkkoja. Julkisessa keskustelussa lietsottua vastakkainasettelua ei tunnistettu omalla työpaikalla, vaan samassa veneessä olemisen henki oli vahva yrityksissä. Paikallisen yrityskohtaisen sopimisen laajentamista kaikkiin yrityksiin reiluin ehdoin pidettiin tästä syystä tärkeänä. Paikallisen sopimisen mahdollistaminen jo tällä kaudella ei sekään muuten jäänyt meistä kokoomuslaisista kiinni. Meillä olisi ollut siihen jo valmius Juha Sipilän hallituksen kaudella. Nyt se jäi meistä riippumattomista syistä seuraaville hallituksille. Meidän tavoite se on tänään ja huomennakin ja olemme sen vaikka jo tänään valmiita hyväksymään.

Jokainen yrittäjä tavoittelee oman yrityksensä menestystä. Tukien sijaan toivotaan yhteiskunnalta ”saa tehdä” -henkeä eli kannustavaa ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä kilpailijamaihin verrattuna. Joskus yrittämisen riskit myös realisoituvat, ja yrittäjät toivoivatkin yhteiskunnan paremmin tukevan epäonnisia yrittäjiä takaisin yrittämisen tielle. Itsensätyöllistäjien ja pienyrittäjien perusturvaan toivottiin parannuksia. Lisäksi rehellisten konkurssin tehneiden yrittäjien uuteen alkuun toivottiin helpotuksia.

Kuuntelimmekin herkällä korvalla yrittäjäkentän palautetta ja tiivistimme palautteen kymmeneksi päivitetyksi Kokoomuksen yrittäjyystavoitteeksi.

Tämän lisäksi olemme listanneet tällä hallituskaudella tehtyjä yrittäjyystekoja. Me teemme työtä sen eteen, että uudet yrittäjyyskärjet etenevät samalla menestyksellä kuin edellisen kiertueen esitykset. Rohkaisemme kaikkia yrittäjiä olemaan aktiivisesti yhteydessä kansanedustajiimme ja muihin vaikuttajiin aina, kun yrittäjyyteen liittyvät asiat askarruttavat mieltä. Luotamme asiantuntemukseenne!

 

Kokoomuksen päivitetyt 10 yrittäjyystavoitetta:

Edistetään reilua paikallista sopimista
Kun luottamus on kunnossa, yrittäjä ja työntekijä ovat samalla puolella. Paikallista sopimista on laajennettava ja sopiminen on mahdollistettava myös liittoon kuulumattoman luottamusvaltuutetun johdolla tehtäväksi. Luottamusvaltuutetulla on oltava tuki ja osaaminen paikalliseen sopimiseen saatavilla.

Ei veronkorotuksille! – Turvataan hyvät yrittämisen edellytykset
Yrittämisen ja omistamisen verotusta ei pidä kiristää ensi vaalikaudella. Talouskasvua ei saa vaarantaa kokonaisveroastetta kiristämällä. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työstä ja yrittämisestä haittoihin ja päästöihin.

Huolehditaan osaavan työvoiman saatavuudesta lisäämällä työpaikkaoppimista
Tuetaan koulutussopimuksen käyttöä huolehtimalla ammatillisen koulutuksen riittävistä tuki- ja ohjausresursseista. Tehdään oppisopimuksesta yrittäjille houkuttelevampi vaihtoehto sallimalla palkan kehittyminen joustavammin osaamisen kertyessä. Vahvistetaan palkkatuella työnteon merkitystä maahanmuuttajien kotoutumisessa.

Työhön kannustava sosiaaliturva
Uudistetaan perusturvaa kokoomuksen yleistukimallin pohjalta kannustavampaan ja velvoittavampaan suuntaan. Parannetaan yritysten työvoiman saatavuutta tekemällä lyhyempienkin työkeikkojen vastaanottaminen työttömällä houkuttelevammaksi. Töitä on tehtävä, jos töitä on tarjolla.

Helpotetaan ulkomaisen työvoiman saatavuutta
Luovutaan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta. Vahvistetaan reilujen työehtojen noudattamisen valvontaa. Edistetään osaavan työvoiman saantia myöntämällä ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille valmistumisen jälkeen automaattisesti vähintään kahden vuoden oleskelulupa. Oleskelulupakäytäntöjä tulee edelleen sujuvoittaa. Tavoite on, että työluvan saa viikossa.

Poliittisia lakkoja kohtuullistettava
Pk-yrittäjä ei ole vastuussa eduskunnan tai hallituksen päätöksistä. On kohtuutonta, että kustannus pitkittyneestä poliittisesta lakosta työrauhan voimassa ollessa kuitenkin lankeaa yrittäjän maksettavaksi. Työmarkkinajärjestöjen on päivitettävä poliittisiin lakkoihin liittyviä pelisääntöjä. Jos järjestöt eivät pääse sopuun, on eduskunnan arvioitava lainsäädännön päivittämistä muiden Pohjoismaiden linjalle.

Parannetaan yrittäjän sosiaaliturvaa ja tasataan vanhemmuuden kustannuksia
Kokoomuksen yleistukimallissa joustavaan ja kannustavaan perusturvaan olisivat oikeutettuja myös itsensä työllistäjät sekä pienet yksinyrittäjät. Yrittäjille räätälöitäisiin oma malli aktiivisuuden seurantaan. Lisäksi vanhemmuuden kustannuksia tasataan siirtämällä vastuuta yksittäiseltä työnantajalta koko yhteiskunnan vastuulle.

Mahdollisuus uuteen alkuun
Haluamme, että rehellinen yrittäjä pääsee myös konkurssin jälkeen nopeasti uuteen alkuun. Esimerkiksi viranomaisprosesseja tulee uudistaa niin, että konkurssi ei estä viranomaisrekistereihin pääsyä tai elinkeinoluvan saamista. Vanhan liiketoiminnan velat eivät saa estää uuden liiketoiminnan aloittamista. Erilaisia maksukyvyttömyystilanteita koskevia menettelyjä tulee kehittää edelleen yhä joustavammiksi

Jatketaan norminpurkua
Jatketaan norminpurkutyötä, lupaprosessien sujuvoittamista ja toteutetaan yhden luukun periaate elinkeinotoiminnan, työpaikkojen luomisen ja alkutuotannon toimintaedellytysten edistämiseksi. Tempoilevaa lainsäädäntöä ja kansallista ylisääntelyä elinkeinotoiminnassa pitää välttää.

Lisätään rehtiä kilpailua
Poistetaan yritysten välisen kilpailun esteitä, avataan markkinoita ja helpotetaan markkinoille pääsyä. Vahvistetaan EU:n sisämarkkinoita ja edistetään uusien kauppasopimusten solmimista.Vahvistetaan kilpailuviranomaisten resursseja valvoa rehdin kilpailun toteutumista. Edellytetään julkisilta tilaajilta vastuuta hankintojen yhteydessä huolehtia myös markkinoiden toimivuudesta. Kuntaomisteiset yhtiöt eivät saa vääristää kilpailua markkinoilla.

Tässä vielä hieman listausta siitä mitä olemme nyt tehneet…

Kokoomuksen yrittäjyystekoja:

Liikeaikalain kumoaminen

Alkoholilain uudistus

Ilmoitusmenettelyn lisääminen ympäristö- ja kaavoituslupaprosesseissa

Kauppojen suuryksikkösääntelyn keventäminen

Hankintalain uudistaminen ja pk-yrityksien osallistumisen helpottaminen julkisiin kilpailutuksiin kunnissa

Maksuperusteisen ALV:n toteutus alle 500 000€ liikevaihdon yrityksille

Verotuksen tulolähdejaon poistaminen: luovutustappio vähennyskelpoiseksi kaikesta pääomatulosta

Startup-yrittäjien ja ulkomaisten asiantuntijoiden oleskelulupien sujuvoittaminen

Yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen: Yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaikaa lyhennetty

Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen riskin madaltaminen koeaikaa pidentämällä, takaisinottovelvoitetta lyhentämällä, sairauspoissaolojen omavastuuta työntekijälle lisäämällä, määräaikaisuuksien ehtoja helpottamalla pitkäaikaistyöttömiä työllistäessä sekä keventämällä henkilöperusteista irtisanomista pienimmissä yrityksissä.

Yrittäjien ei-omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan parantaminen

Osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimuksesta luopuminen

Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto ja ilmoituspaikkojen karsinta

Sukupolvenvaihdosten helpottaminen

Yrittäjävähennys verotukseen

Koulutussopimuksen käyttöönotto

Tekesin innovaatiosetelit laajennettu myös pk-yrityksien saataville

Euroopan investointipankin takausohjelman kautta helpotusta pk-yritysten rahoituksen saantiin

…mutta tehtävää riittää jatkossakin. Toivottavasti saan tämänkin takia työtäni jatkaa. Nyt aamupala syöty ja auton nokka kohti Lounais-Hämettä. Tänään kierrän ehdokaskavereitteni kanssa Lounais-Hämeen kuntia ja sitten illansuussa vielä Lopelle ja Riihimäellekin koko köörin kanssa. Tervetuloa mukaan!

Kokoomuksen ehdokaskavereiden kanssa Lounais-Hämeen ja Riihimäen seudun

Tänään siis kiertueeni vei jälleen Lounais-Hämeeseen. Aamulla ensin Jokioisilla ja sieltä Ypäjälle. Olen luvannut ja aina myös auttanut muita kokoomusehdokkaita ympäri Suomen ja myös täällä omassakin vaalipiirissä ja tänään mukaan lähtivät Ada Seppälä, Helena Lehkonen, Kalle Virtanen ja Hannu Rahkonen. Mukava porukka ja heidän kanssa on ollut antoisa tehdä yhdessä kokoomuskampanjaa. Huomenna sitten kun kierrän Itä-Hämettä ja Päijät-Hämettä niin mukaan liittyy vielä muitakin ehdokkaitamme. Yhdsssä nimittäin teemme sen parhaan lopputuloksen.

Ypäjältä tänään sitten karavaani eteneni Humppilaan ja Forssaan. Ja sitten vielä illansuussa kahvit Lopen Kokoomuskahvilalla ja päivän päätöskahvit Riihimäen kahvilallamme. Onnistunut päivä ja mukavia juttutuokioita. Näyttää siltä, että maanpuolustusaiheet, mutta myös koulutus ja sivistysasiat tuovat nyt tukijoita joukkoihini myös Forssan seudulta. Tehty työ siis kantaa hedelmää. Kiitos kaikille ja iso kiitos myös mainosten jakajille ja tilaisuuksien järjestäjille siellä.

Illalla vielä sitten Vihreällä Talolla teatteria ja kulttuuria. Todella hieno Kuninkaallisen Nukketeatterin esitys ja mainiota poliittista satiiria. Huomenna uusi päivä ja vuorossa Heinolan Markkinat ja yhteinen kiertuepäivämme Itä-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Vaalit ovat kansanedustajan parasta aikaa.

Tunnelmia kiertuepäivältä Jokioisilta, Ypäjältä, Humppilasta, Forssasta, Lopelta ja Riihimäeltä. Mahtava päivä! Ja uuttakin on tulossa.

Kommentit