Keskiviikko, 10.02.2010

Blogi, keskiviikkona 10.02.2010

Kello seitsemän ja lähdettävä matkaan, että on ajoissa ensimmäisessä kokouksessa. Tänään esillä aamulla kirjastoasioita ja sitten normaalit valiokunnat ja niin kuin eilen jo kerroin illan istumme sitten puolueemme eduskuntaryhmän ja ministereiden yhteisessä tulevaisuusseminaarissa. Tulevaisuus on vahvasti esillä tässä päivässä muutenkin, kun suuri kansainvälinen Baltic Sea Action Summit – Itämeren suojelukokous kokoontuu Finlandia-talolla. Mukaan on tulossa Itämeren ympäristövaltioiden päämiehiä mm. Venäjän Vladimit Putin johdolla, mutta myös paljon järjestöjen ja tutkijoiden edustajia tavoitteena nimenomaan aloittaa tai ainakin tehostaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja myös sitouttaan eri toimijoita konkteettisiin tehoihin Itämeren pelastamiseksi. Idea kokouksessa onkin, että jokainen osallistuja antaa nyt oman lupauksensa siitä miten Itämeren eteen ja mitä Itämeren eteen he lupaavat tehdä – konkretiaa ei siis tule puuttumaan. Ympäristövaliokunnassa olemme tätä aihetta viimeisen vuoden aikana käsitelleet varsin perusteellisesti ja lisäksi omassa puolueessamme tulemme julkaisemaan ympäristöraportin tässä lähiaikoina. Aiheen kanssa ollaan siis todellakin tosissaan ja voi hyvin kysyä, että jos emme tässäkin asiassa nyt tee kaikkea mahdollista niin pian ei enää mitään ole tehtävissä. Me tarvitsemme sitoumiksia vesien puhdistamiseen, kanaloiden ja vastaavien toimintaan, maatalouden päästöihin, mutta myös kotitalousvesien ja haja-asutusalueiden vesienpuhdistamisen tehostamiseksi. Merkittävää on myös tehdä selkeitä päätöksiä Itämeren liikenteen turvaamiseksi. Nämä aiheet siis tänäänkin esillä.

….

Kello 13.48 ja tässä nyt vajaa vartti siis taukoa ennen täysistuntoa. Varailin sinne puheenvuoroa mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävistä toimista. Esillä mm. etsivän nuorisotyön vakinaistaminen ja kuntien moniammatillisten eri hallinnonalojen ammattilaisten yhteenkokoaminen. Tähän aiheeseen siis kohta. Päivään mahtunut nuo kirjaston kokous, ympäristövaliokunta mm. Kööpenhaminan kokouksen tulosten parissa ja jatkotoimenpiteiden näkökulmasta ja sitten sivistysvaliokunta mm. tuosta nuorten tilanteesta. Esillä myös opettajien ja kasvatushenkilökunnan lomautukset ja niiden lainmukaisuus ja myös se miten voisimme jatkossa puuttua niihin myös etukäteen. Nykymallihan menee niin, että lomautuksista pitää tehdä kanteluita ja vasta usein vahinkojen satuttua niihin päästään puuttumaan. Minusta nyt olisi ensiarvoisen tärkeää luoda mekanismi niin, että jo siinä vaiheessa kun lyhytnäköisesti ajatteleva kunta pohtii ja päättää lomautuksista niin voitaisiin ottaa käsittelyyn niin lainmukaisuus mm. perusopetuslain hengessä tai vanhusten kohdalla hoivan näkökulmasta. Toivon, että näin voisimme edetä ja mahdollisesti myös jopa kieltää lomautukset tällaisilta aloilta joissa niitä ei voida toteuttaa ilman merkittäviä vahinkoja.

Nyt kuitenkin istuntoon. Juuti palaveri lisäksi vielä energia-asioiden parissa taakse ja päivä jatkuu tänään siis iltaan tuon oman seminaarimme kanssa.

….

Päivä anti oli erittäin hyvä erityisesti tuon seminaarimme suhteen. Tuo parisensataa hallituksen esitystä vielä tämän vuoden aikana tulossa ja näin saamme hoidettua kuntoon kaikki lupauksemme ja hallitusohjelmakirjaukset. Sieltä vielä tulossa mm. takuueläke ja meidän kokoomuksen yksi pitkäaikainen tavoitteemme eli lapsilisienkin indeksiin sitominen. Tämä tullee tukemaan sitten kaikkia lapsiperheitä, kun tuet seuraavat jatkossa kustannuskehitystä ja niiden ostovoima säilyy. Mutta siis kaiken kaikkiaan vielä valtavasti isoja asioita tulossa ja työtä siis tullee riittämään.

Istunnossa tänään osallistuin keskusteluun nuorten etsivän työn -lakisääteistämisestä sekä kuntien moniammatillisten toimintaryhmien kirjaamisesta lakiin. Nämä ovat keskeisen tärkeitä asioita nyt tässä taantuman kurjimuksessa, mutta myös muutenkin. On hyvä, että tällaiset toimintavat nyt kirjataan lakiin ja vakinaistetaan ja tuodaan jokaisen kunnan käyttöön. Kiitin myös ministeri Stefan Wallinia ja OPM:ää lain hyvästä valmistelusta ja mm. siitä, että kaupungit, kunnat ja eri toimijat ovat saaneet olla vahvasti mukana lainvalmistelussa. Näin esimerkiksi saatiin korjattua suunnitelma kankeasta samakaavaisuudesta joustavaa kuntien erot huomioon ottavaan toimintamalliin. Esimerkki erinomaisesta lainvalmistelusta ja lainsäädäntötyöstä. Kiitos virkamiehille.

Eli käytännössä siis nyt nuorisolakiin lisätään säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta sekä etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta. Tavoitteenamme nimenomaan parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja samalla tehostettaa nuorille tarjottavaa varhaista tukea mm. koulutukseen ja työelämään pääsyn edistämiseksi.

Jatkossa siis kunnissa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka tehtävänä on koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista, nuorten palvelujen saavutettavuudesta ja riittävyydestä ja edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista. Verkoston tulee tehostamaan nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä ja edistämään nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta. Verkostoissa, jonka kunta voi tehdä yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa tulee olla mukana nuorten kannalta keskeiset toimialat: opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimi sekä työ- ja poliisihallinto.

Toisena asiana sitten laissa säädettää tuo etsivä nuorisotyö tai sen vakinaistaminen. Sen tarkoitus on sitten taasen tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Kuluvan vuoden budjettiin on etsivään nuorisotyöhön varattu 4,65 miljoonaa euroa ja tällä määrärahalla voidaan laajentaa etsivää nuorisotyötä noin 60 prosenttiin kunnista. Tällä halutaan auttaa erityisesti niitä nuoria, joilla esimerkiksi toisen asteen opinnot ovat jääneet kesken tai esimerkiksi peruskoulun jälkeen ei paikkaa ja halua jatkaa tahdo löytyä. Tässä toki mukana myös JOPO eli joustava perusopetus jo peruskouluvaiheessa ja sitten ammattistartti ja kymppiluokatkin, mutta myös tällaiselle räätälöidylle tukipalvelulle on selkeästi tilausta ja tulokset pilotoinneista kertovat hyvää.

Ja kolmantena siis lakiin lisättään säädös nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen luovuttamisesta etsivää nuorisotyötä varten nuoren tavoittamiseksi. Tietojen luovuttaminen nuoren auttamiseksi edellyttää pääsääntöisesti nuoren suostumusta ja myös opiskelijavalinta- ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin lisättään säännös oikeudesta luovuttaa tietoja etsivää nuorisotyötä varten.

Iso juttu ja tuli kerrottua aikalailla pitkästi, mutta varmaankin asian ydin avautuu.

Mutta päivän ehdoton puheenaihe eduskunnassa oli Eero Heinäluoman eilinen johtajuus SDP-ryhmässä. Helsingin Sanomat nosti Heinäluomaa erittäin vankasti ja talossa jopa jo puhuttiin siitä tulleeko puolueessa jopa puheenjohtajankin vaihdos vielä ensi kesänä. Mielenkiintoisia kohinoita ja ei aivan tietämättömiltä tahoilta. Mielenkiintoista. On helppo yhtyä niihin sillä siinämäärin vahvasti Heinäluoma paikkansa eilen puolueensa johdossa otti vaikkakin nyt pesti ”vain” eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Puolueen puheenjohtaja Jutta Urpilainen jäi salissa statistin rooliin eikä saanut esimerkiksi tuossa valtalehden jutussa oikeastaan mitään itseltään läpi. Katsotaan miten huomenna Eero Show jatkuu kun vuorossa kyselytunti.

Myös keskustan puheenjohtajakisa kiihtyy. Tänään muutama nimi kisaan ainakin epävirallisesti mukaan ja kuulemma lähipäivinä virallisiakin ilmoittautumisia. Veikkailut käyvät kuumana ja katsotaan miten siinäkin käy. Aivan yksituumaisia ajatuksia ei herätä esimerkiksi Anneli Jäätteenmäen mukaan lähteminen tai lähtemättömyys, mutta sen sijaan Mauri Pekkarisen mukaanlähtöä pidetään aikalailla varmana ja muutama muukin nimi vielä puheiden mukaan tulossa. Mukava näin sivusta seurata ja pohtia.

Kommentit