Hyvä tietää: Alkaneen vuoden veromuutoksia

Uutiset, sunnuntaina 07.01.2007

Ansiotulojen verotusta kevennetään tänä vuonna 655 miljoonalla eurolla. Kevennys toteutetaan kasvattamalla valtionverotuksen ansiotulovähennystä ja lieventämällä valtion tuloveroasteikkoa. Veronmaksajain keskusliiton laskelmien mukaan palkansaajien verotus kevenee nyt eri tulotasoilla 0,5-0,8 prosenttiyksikköä.

Valtion tuloveroasteikosta poistettiin vuoden vaihtuessa yksi tuloluokka, jolloin asteikosta tuli neliportainen. Asteikon kolmatta marginaaliveroprosenttia alennettiin yhdellä prosenttiyksiköllä ja neljättä eli ylintä puolella prosenttiyksiköllä. Asteikon ylintä tulorajaa korotettiin 1 400 eurolla. Lisäksi asteikkoon esitetään tehtäväksi kahden prosentin inflaatiotarkistus.

Valtionverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 157 eurosta 400 euroon. Lisäksi vähennyksen kertymäprosenttia korotetaan nykyisestä 1,5 prosentista 3,6 prosenttiin ja vähennyksen poistumaprosenttia nykyisestä 0,45 prosentista 0,9 prosenttiin.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennyskelpoista enimmäismäärää korotetaan 4700 eurosta 7000 euroon. Urheilutulon käsite laajennettiin koskemaan myös ulkomailta saatuja urheilutuloja.
Kotitalousvähennys voidaan nyt myös myöntää, vaikka kotitalous olisi saanut samaa lämmitysjärjestelmän perusparannustyötä varten energia-avustusta.

Vuosille 2005-2008 jaksotetun valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen viimeisen erän maksamista aikaistetaan vuodelle 2007. Se suoritetaan kunnille pienentämällä kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä siten, että kuntien verotulot kasvavat kustannustenjaon viimeistä erää vastaavasti 185 miljoonalla eurolla. Valtionverotusta kevennetään vastaavasti siten, että verovelvollisten asema ei valtiovarainministriön mukaan merkittävästi muutu.

Myös veronkevennyksestä ja matkakuluvähennyksen korottamisesta aiheutuvat verotuottomenetykset kunnille korvataan pienentämällä kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä.

Veronmaksajain keskusliiton laskelmien mukaan suomalaisten palkansaajien verotus kevenee tänä vuonna eri tulotasoilla 0,5-0,8 prosenttiyksikköä. Keskituloiselle jää käteen 15 euroa enemmän kuukausittain.

Keskipalkkaisen 2580 euroa tienaavan tuloveroaste laskee nyt 0,6 prosenttiyksikköä 30,8 prosentista 30,2 prosenttiin. Pienituloisen, noin 1700 euroa kuussa ansaitsevan tuloveroaste alenee 0,8 prosenttiyksikköä 23,3 prosenttiin ja hyvätuloisen, noin 6900 euroa tienaavan 0,5 prosenttiyksikköä 44,0 prosenttiin.

Muutoksia autoverotukseen

Väliaikaista verotonta käyttöä koskevia säännöksiä rajan ylittävässä työsuhdeautojen käytössä on muutettu. Suomessa vakinaisesti asuva luonnollinen henkilö, jonka työnantajalla on kiinteä toimipaikka muualla kuin Suomessa, voi käyttää siellä vakinaisesti rekisteröityä työsuhdeautoa Suomessa liikenteeseen verotta väliaikaisesti.

Verottomuus koskee myös Suomessa vakinaisesti asuvaa ammatinharjoittajaa, joka on sijoittautunut ulkomaille tai tarjoaa siellä palvelujaan. Väliaikaiseksi käytöksi katsotaan se, että ajoneuvoa on käytetty Suomessa päivien mukaan laskettuna vähemmän kuin ulkomailla. Lupaa verottomaan käyttöön voi hakea tulliviranomaiselta, jonka myöntämin ehdoin lupa on voimassa 12 kuukautta.

Pakettiautojen alentamattoman veron veroprosentti on tarkistettu 85 prosentista 72 prosentiksi. Kiinteä vähennystekijä säilyy 770 eurona. Alennetulla verolla verotettavan avolavaisen pakettiauton lavan pituusvaatimusta on lievennetty 1,85 metristä 1,75 metriin. Vaihtoehtoisesti avoimen tavaratilan pinta-alan tulee olla vähintään 2,25 m².
Niitä tilanteita varten, joissa käytetylle tuontiajoneuvolle ei ole markkinoilta saatavissa tietoa verotuksen perusteena käytettävästä yleisestä vähittäismyyntiarvosta, on muutettu lain säännöksiä viimesijaisesti sovellettavasta ajoneuvon arvon alenemisen laskentatavasta. Laskentatavan perusteena on vastaavan uuden ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo, jota alennetaan käytetyn ajoneuvon iän perusteella yhdellä prosentilla kuukautta kohden kunkin edellisen kuukauden loppuun lasketusta jäännösarvosta.

Kokopäiväraha 31 euroa

Kotimaan kokopäiväraha nousi vuodenvaihteessa, mutta osapäiväraha säilyi ennallaan. Kokopäiväraha on 31 euroa ja osapäiväraha 14 euroa. Kotimaan majoituskorvausten enimmäismäärä matkavuorokaudelta on pääkaupunkiseudulla 141 euroa ja muualla maassa 92 euroa.

Ulkomaanpäivärahat nousivat 73 maassa, laskivat 47 maassa ja säilyivät ennallaan 89 maassa. Auton kilometrikorvaukset ovat ensimmäisiltä 5000 km:ltä 43 senttiä ja sen jälkeen alkavilta kilometreiltä 38 senttiä.
Velallisten on hyvä tiedostaa, että peruskorko nousi vuoden alusta 3,75 prosenttiin. Viime vuonna se oli 3,25 prosenttia.

Lähde: Verkkouutiset

Kommentit