Hämeen liitto: Maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040

Uutiset, tiistaina 28.05.2019

Maakuntakaavan tarkoituksena on mahdollistaa maakunnan asukkaille hyvä elinympäristö ja palvelut. Se antaa yrityksille mahdollisuuden toimia ja kehittää omaa toimintaansa. Kaava on osa maakunnan pito- ja vetovoiman sekä kilpailukyvyn lisäämistä.

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040, hyväksymisvaihe

Hämeen maakuntavaltuuston ja -hallituksen linjausten mukaisesti maakuntakaava 2040 on luonteeltaan mahdollistava ja kasvua tukeva, ja sillä on vahva kytkentä elinkeinoihin. Kaavassa varaudutaan myös kasvuun siten, että Kanta-Hämeessä olisi 20 vuoden kuluttua runsaat 3000 asukasta enemmän kuin nyt.

– Maakuntakaava on tärkeä asiakirja, joka linjaa alueemme tulevaisuutta. Hämeen liitossa on tehty hienoa valmistelutyötä laajasti kuntien, asukkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken, kiittää maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen.

Maakuntakaavan 2040 laadinta alkoi vuonna 2015. Työtä on koko ajan tehty avoimesti ja valmisteluun on osallistettu eri toimijoita. Maakunnan kunnat ovat olleet vahvasti mukana laadintaprosessissa, ja valtion viranomaisten, kuten ELY-keskusten ja Väyläviraston kanssa on pidetty tiiviisti yhteyttä. Prosessin eri vaiheissa on kuultu myös maakunnan asukkaita, etujärjestöjä ja eri yhteisöjä.

Maakuntakaavan yksi osa, Tuuloksen Paadenkolun kiertotalousalue, herätti erityistä huomiota. Hämeen liitto sai alueeseen liittyen noin 230 kappaletta muistutuksia kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana. Maakuntavaltuusto kävi keskustelua Paadenkolun alueesta ja yksimielisesti hyväksyi alueen jätettäväksi kaavaan. Maakuntavaltuusto näkee tärkeäksi, että maakuntakaavan tuoma ohjaus on mukana alueen kehittämisessä.

Merkittäviä aluevarauksia ja uusia avauksia

Maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka kattaa alueellisesti koko Kanta-Hämeen maakunnan. Se sisältää kaikki maankäytön muodot. Tullessaan voimaan, nyt hyväksytty maakuntakaava korvaa kaikki aiemmat voimassa olevat Kanta-Hämeen maakuntakaavat: vuonna 2006 vahvistettu kokonaismaakuntakaavan sekä 1. ja 2. vaihemaakuntakaavat.

Uusi maakuntakaava sisältää merkittäviä liikenteen aluevarauksia ja myös uusia avauksia:

  • Helsinki-Tampere pääradan parantaminen ja lisäraiteet osoitetaan nykyisellä ratakäytävällä, maankäytöllisesti varaudutaan yhteensä neljään raiteeseen.
  • Forssan seudun raideyhteydet osoitetaan yhteystarpeena.
  • Maankäytöllisesti varaudutaan tulevaisuudessa lisäkaistoihin valtatiellä 3 – kuten osin myös valtatiellä 2.
  • Valtatien 10 kehittäminen linjataan kaupunkimaisena taajamaväylänä Hämeenlinnan kantakaupungin alueella.
  • Kaava sisältää kaksi valtakunnallisesti merkittävää logistiikka-aluetta: Humppilassa vt 2:n ja Turku-Toijala –radan risteyksen läheisyydessä ja Riihimäen eteläpuolella.
  • Kantatie 54 esitetään nostettavaksi valtatieluokkaan.

 

Lähde: Hämeen liitto

Kommentit