Vanhuspalvelulaki on uraa uurtava koko maailmassa

Kynästä, torstaina 17.03.2011

Meille kokoomuksessa on tärkeää, että ihan jokaisesta suomalaisesta pidetään huolta, vauvasta vaariin. Tällä vaalikaudella olemme saaneet paljon aikaan, mutta rehellisyyden nimissä on todettava, että vielä jää myös tehtävää. Yksi tärkeä kehittämiskohta ovat ensi vaalikaudella on ikäihmisten palvelut.

Monella meistä on varsin aiheellinen huoli lähipiirimme ikäihmisistä ja myös omasta ikääntymisestä. Pidetäänkö minusta ja läheisistäni huolta sitten kun toimintakyky heikkenee? Minun mielestä paremminvointivaltiossa kenenkään ei pidä joutua pelkäämään ikääntymistä. Tämä edellyttää sitä, että peruspalvelut ovat kunnossa.

Ikäihmisten palveluiden kehittämiseen on nyt saatu konkreettinen esitys, kun peruspalveluministeri Paula Risikon aloitteesta valmisteltu vanhuspalvelulakiluonnos on valmistunut. Risikko lupasi tuoda esityksen tänä keväänä ja sosiaali- ja terveysministeriön uurastus on tuottanut hyvää tulosta. Vanhuspalvelulaki ei kuulunut tämän vaalikauden hallitusohjelmakirjauksiin, mutta kokoomusministeri tarttui toimeen ja halusi hahmotella tämän tulevan vaalikauden yhden tärkeimmän asian valmiiksi. Meidän tavoite on, että tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa on vanhuspalvelulain toteuttamisesta sovittava on sitten mukana tuossa pöydässä mitkä puolueet tahansa.

Vanhuspalvelulaki lähtee siitä, että jokaisen ikäihmisen oikeus hyvään hoivaan ja palveluihin turvataan ja ikäihmisten asemaa omien palveluiden suunnittelussa vahvistetaan. Lakiluonnoksessa näkyy hyvin Kokoomuksen peruslähtökohta: ikäihmisten palvelut tulee toteuttaa niin, että ikäihmisellä on mahdollisuus elää itsenäistä, mielekästä ja turvallista elämää. Jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen.

Laki olisi toteutuessaan historiallinen, sillä vastaavaa lakia ei löydy koko Euroopasta. Lakiluonnos jatkaa myös positiivisella tavalla aiemmin tehtyä työtä. Se vahvistaa vuonna 2008 päivitetyn ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen viestiä. Ikäihmisen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä on edistettävä ja painopistettä on yhä enemmän kyettävä siirtämään ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Esitys sisältää myös takuun siitä, että jokaiselle 75 vuotta täyttäneelle tehdään ammattilaisten ja tarpeen mukaan läheisten kanssa yhdessä palvelutarpeen arviointi. Kun palvelutarve on selvitetty, tulee kunnan nimetä vastuutyöntekijä, joka vastaa ikäihmiselle järjestettävästä palvelukokonaisuudesta. Samoin ikäihmiselle olisi tehtävä palvelu- tai hoitosuunnitelma.

Palvelu- tai hoitosuunnitelman rooli korostuisi uuden lain myötä, sillä ikäihmiselle tulisi oikeus suunnitelman mukaisiin hoiva- ja kuntoutuspalveluihin. Tällä hetkellähän esimerkiksi lapsilla on samankaltainen oikeus päivähoitoon ja vammaisilla henkilöillä henkilökohtaiseen apuun. Vanhuspalvelulain myötä myös ikäihmiset saisivat selkeän oikeuden suunnitelman mukaisiin palveluihin.

Vanhuspalvelulakiluonnoksessa ennaltaehkäisy ja ikääntyvien varhainen tukeminen korostuu myös siinä, että vaikka laissa ikäraja on muuten valtaosin 75 vuotta, on neuvontapalveluiden ikäraja alempi. Vanhuuseläkettä saaville tulisi järjestää hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä neuvontapalveluja. Vanhuseläkkeen rajahan on 63-68 vuotta. Muun lain 75 vuoden ikäraja perustuu tutkimustietoon. 75 vuotta on ikä, jolloin toimintakyky alkaa tutkimusten mukaan alentua.

Uutena tärkeänä nostona lakiluonnoksessa on ikäihmisten parempi kuuleminen. Ikäihmisen tarpeet ja toiveet on huomioitava palveluissa yksilöllisesti, mutta myös vanhusneuvostojen asemaa vahvistetaan. Lain mukaan kunnan olisi asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Neuvoston tehtävänä olisi seurata ja edistää kunnan eri aloilla tapahtuvaa toimintaa nimenomaan ikäihmisten näkökulmasta. Näin osaltaan varmistettaisiin sitä, että ikäihmiset tulevat kuulluksi kaikessa päätöksenteossa, eivät vain suoraan omiin palveluihin liittyen.

Palveluiden laadunvarmistukseen tulisi lain myötä myös uusia eväitä. Ikäihmisten kanssa työskentelevän sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän olisi osaltaan varmistettava palvelujen laatua. Henkilöstölle tulisi ilmoitusvelvollisuus epäkohdista ja niiden uhista. Ilmoitus tulisi tehdä oman toimintayksikön vastuuhenkilölle ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavalle viranomaiselle. Vakavasta epäkohdasta tulisi ilmoittaa myös suoraan aluehallintoviranomaiselle.

Peruspalveluministeri Paula Risikon johdolla laadittu lakiluonnos lähtee nyt laajalle lausuntokierrokselle. Minun ja kokoomuksen kanta on, että vanhuspalvelulaki on säädettävä ja siihen on varattava riittävät resurssit. Tämä Rikon esitus on hyvä ensi vaalikautta silmälläpitäen.

Sen myötä jokaisella on oikeus hyvään ikääntymiseen ja palveluita on saatava kun niitä tarvitaan. Vanhuspalvelulaki olisi tähän erinomainen työväline.
Timo Heinonen
kansanedustaja (kok)

Kommentit