Riihimäen seudulle esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon muutoskuntayhtymää

Uutiset, torstaina 14.01.2010

Riihimäen seudulle ehdotetaan perustettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon muutoskuntayhtymä viideksi vuodeksi nykyisen terveyskeskuskuntayhtymän perussopimusta muuttamalla. Muutoskuntayhtymään yhdistetään Hausjärven, Lopen ja Riihimäen sosiaalitoimet (pois lukien lasten päivähoito) ja terveyskeskuksen kuntayhtymän koko toiminta. Muutoskuntayhtymä vastaa kuntien koko sosiaali- ja terveystoimen varojen budjetoinnista ja varojen käytöstä mukaan lukien erikoissairaanhoito.

Ehdotus sisältyy Riihimäen seudulla syksyn 2009 aikana toteutetun sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneselvityksen suosituksiin. Selvitys toteutettiin seudun kuntien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä.

Selvityksessä ehdotetaan tiivistettäväksi yhteistyötä terveyskeskuksen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön (RYKS) kanssa niin, että RYKS:n palvelut ja perusterveydenhuolto muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Tätä varten pääterveysaseman vastaanottotoiminta, akuutti vuodeosastohoito ja geriatrinen kuntoutus sekä päivystys siirretään RYKS:n yksikön tiloihin. Yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa tiivistetään myös perustamalla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisvirkoja, tehostamalla konsultaatiokäytäntöjä ja järjestämällä yhteispäivystys.

Ehdotuksen mukaan, muutoskuntayhtymän toimintaa arvioidaan ja linjataan vuosittain vuosisuunnittelun yhteydessä. Ensimmäinen väliarvio tehdään kolmen vuoden kuluttua toiminnan käynnistymisestä. Viiden vuoden jälkeen toiminta arvioidaan ja vakiinnutetaan tai siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Muutoskuntayhtymälle haetaan muutosjohtaja viideksi vuodeksi julkisella haulla.

Riihimäen seudun kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisehdotuksen keskeiset tavoitteet ovat palvelujen uudistaminen peruspalveluja vahvistamalla, asiakkaan aseman parantaminen järjestämällä palvelut toimiviksi, asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi sekä uudistamalla johtamista läpinäkyvämmäksi ja parantamalla kuntien vaikutusmahdollisuuksia.

Kustannusten nousua hillitään ehdotuksen mukaan erilaisilla peruspalveluja tehostavilla toimilla, näitä ovat muun muassa: palvelujen kokoaminen asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi, kiireellisen hoidon tehostaminen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen, palveluverkon arviointi kehittäminen tarpeen mukaiseksi, kuntalaisten omatoimisuuden mahdollistaminen, panostus ennakoivaan ja tarpeen mukaiseen hoitoon ja hoivaan, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

TIETOLAATIKKO:

Selvitys kattoi Riihimäen, Hausjärven ja Lopen perusturvan, kuntien yhteisen terveyskeskuksen sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön (RYKS) toiminnan. Tavoitteena oli arvioida ns. Forssan mallin sekä PARAS -lain mukaisen yhteistoiminta-alueen sekä mahdollisesti muiden tarkasteluvaihtoehtojen toimivuus Riihimäen seudulla ja suunnitella Riihimäen seudun kunnille yksi konkreettinen ehdotus miten sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi järjestää tulevaisuudessa

Selvitystyön aikana kuvattiin uusia palvelujen järjestämistapoja, selvitettiin Riihimäen seudun kuntien terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menoja 2008-2040 sekä haastateltiin kuntien ja kuntayhtymien keskeisten päättäjien ja johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä muutostarpeesta ja tavoitteista.

Kommentit