Rakentamiseen kunnon loikka – turhaa sääntelyä puretaan ja kustannuksia suitsitaan

Kynästä, torstaina 28.05.2015

Uusi hallitus aloitti työnsä toukokuun viimeisenä perjantaina. Hallitusneuvottelut etenivät suunnitellusti ja vahvan luottamuksen ilmapiirissä. Itse osallistuin hallitusohjelmatyöhön mm. ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta ja isoimpana urakkana rakentamisen-, maankäytön ja asuntopolitiikan työryhmässä Smolnassa. Asuntopolitiinen ad hoc –työryhmämme sai tehtävänsä valmiiksi jo paljon ennen ison kokonaisuuden valmistumista mutta myös meidän osuutemme julkaistiin vasta koko hallitusohjelman esittelyn yhteydessä.

Tehtävämme oli pohtia työryhmässämme keinoja mm. asuntorakentamisen korkeiden hintojen suitsimiseksi, rakentamisen ja kaavoittamisen sujuvoittamiseksi ja myös isompien kokonaisuuksien löytämiseksi. Valtion tukema asuntorakentaminen oli pöydällämme tärkeänä osana ja nimenomaan niin, että maahamme saataisiin asuntopulaa helpottamaan kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa.

Valtion tukemaa asuntotuotantoa vauhditetaankin nyt luomalla uusi rahoitustuen kymmenen vuoden välimalli, joka on avoin kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuville toteuttajille. Yleishyödyllisyyden rajoitusehdot siis muutetaan hankekohtaisiksi niin että valtion tukemien asuntojen omistajien yleishyödyllisyysvaateesta luovutaan. Samalla ARA:n vuokra-asuntojen asukasvalinnan sosiaaliseen tarveharkintaan lisätään tulorajat ja asukkaiden tuloja myös seurataan. Näin haluamme varmistaa, että asunnot ovat niiden käytössä jotka niitä eniten tarvitsevat.

Olemassa olevan ARA:n asuntokannan käyttö- ja luovutusrajoituksista joustetaan, mikäli vapautuva pääoma käytetään asuntotuotantoon tai asuntokannan korjaamiseen. Samalla selvitetään, missä määrin ARA-vuokra-asuntotarjontaa voidaan toteuttaa hankkimalla vuokra-asuntoja vapaarahoitteisesta asuntotuotannosta.

Myös ASP-järjestelmän säästösopimuksen solmimisen ikäraja alennetaan 15 vuoteen ja työtä asunnottomuuden vähentämiseksi jatketaan AUNE-työryhmän esitykset huomioiden.

Isona kokonaisuutena kävimme läpi laajasti erilaisia konkreettisia toimia asuntojen tonttituotannon lisäämiseksi ja rakentamisen kustannusten alentamiseksi.  Maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaankin nyt rakentamismahdollisuuksien helpottamiseksi. Päätösprosessia lyhennetään muun muassa valitusmenettelyjä muuttamalla, helpottamalla haja-asutusalueiden rakentamista, siirtämällä päätösvaltaa poikkeamistilanteissa ELY-keskuksilta kunnille ja yhdistämällä hankekaavoitus ja YVA-menettely. Samalla ELY-keskusten rooli kaavoitus- ja rakentamisasioissa muuttuu konsultoivaksi ja niiden valitusoikeutta kaavapäätöksistä rajoitetaan.

Konkreettisia nyt jo päätettyjä asioita on paljon muitakin. Esimerkiksi maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettelystä ympäristöministeriössä luovutaan, rantarakentamisen poikkeamispäätökset siirretään kokonaisuudessaan kuntiin, viranomaiskäsittelylle asetetaan kaavoitusprosessissa, mukaan lukien YVA, sitovat käsittelyajat ja kaikissa rakentamis- ja ympäristöasioissa siirrytään menettelyyn, jossa valitusoikeus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää ensin valitusluvan saamista. Samalla maankäyttö- ja rakennuslupapäätösten valitustapausten oikeudenkäyntimaksuja korotetaan ja selvitetään siirtyminen kaavoitusasioissa kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen.

Rakentamisen kustannuksia suitsitaan myös sillä, että asuntotuotannossa täysin esteettömiksi asunnoiksi edellytetään tulevaisuudessa rakentamaan vain tietty osuus uudiskohteen asunnoista. Myöskään rakennuksen korjaaminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen ei enää jatkossa laukaise uudisrakentamistasoisia velvoitteita ja näiden helpottamiseksi luomme alueellisten poikkeuslupien menetelmän ja otamme käyttöön kevennetyn kaavamenettelyn. Sujuvoitamme myös asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa peruskorjaus- yms hankkeissa. , esteettömyys- ja täydennysrakentamisessa. Lisäksi helpotetaan rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista toimisto- ja liiketiloista asunnoiksi.

Rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueilla tullaan myös lisäämään ja vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyvään asuinkäyttöön joustavoitetaan. Rakennuslupa-asioissa toteutetaan asiakkaan kannalta yhden luukun periaate sekä viranomaistoimipisteissä että sähköisessä asioinnissa.

Ohessa muutamia nostoja meidän hallitusohjelmaosuudestamme. Tässä kertomani ja muiden jo nyt päätettyjen asioiden lisäksi käynnistämme kärkihankkeena valtion ja kuntien rakentamisen normitalkoot muiden kustannusten ja byrokratian keventämiseksi, esimerkiksi väestönsuojien ja pysäköintipaikkojen rakentamisen osalta.

Timo Heinonen
kansanedustaja

 

Kommentit