Maanantai, 20.06.2011

Blogi, maanantaina 20.06.2011

Tuore hallitusohjelma saadaan eduskunnan käsittelyyn nyt kesäkuun aikana. Ohjelmassa suuria linjauksia ja muutoksiakin ja niin tässä vaikeassa taloustilanteessa on väistämättä oltavakin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä että säästökärki osuisi kaikkeen. Arvovalintoja on tehty ja yksi niistä on panostus lapsiperheiden arjen parantamiseen palveluita kehittämällä, mutta myös perheen ja työelämän yhteensovittamisen kautta. Tulemme panostamaan mm. neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ja isoina ratkaisuina myös laajentamaan perhekeskustoimintaa sekä lisäämään lapsiperheiden kotipalveluita ja perhesosiaalityötä.Kouluterveydenhuoltoa ja oppilashuoltoa kehitetään hallinnonalojen yhteistyöllä. Ministeriöiden välistä yhteistyötä lapsia, nuoria ja perheitä koskevissa palveluissa tiivistetään muutenkin. Ei voi olla niin, että palvelua tarvitsevat jäävät väliinputoajiksi, jos kukaan ei kanna vastuuta heidän palveluistaan.Isona uudistuksena myös tuo perhevapaajärjestelmän uudistaminen.

Työnsä nyt aloittava kokoomusjohtoinen hallitus ottaa yhdeksi tärkeäksi teemakseen myös syrjäytymisen, köyhyyden ja terveysongelmien torjunnan. Mm. tämä oli meidän Kokoomuksen tavoite jo vaaliohjelmassamme ja sen toteuttamisesta on pidetty kiinni. Kuten myös siitä, että työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan nyt 100 eurolla kuukaudessa. Tämä korotus saadaan käyttöön jo heti ensivuoden alusta ja samaan aikaan toimeentulotuen perusosaa tulemme korottamaan kuudella prosentilla. Lisäksi yksinhuoltajien toimeentulotuen korottamiseen varataan viisi miljoonaa euroa. Toimeentulotukiohjeita tarkennetaan huomioiden erityisesti ylisukupolvisen köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy. Asumistukea parannetaan alentamalla omavastuuta ja korottamalla hyväksyttyjä enimmäisasumismenoja. Näillä etuusparannuksilla lievitetään nimenomaan maamme kasvanutta köyhyyttä.

Niin kuin edellä totesin niin samalla peruspalveluita kehitetään painottaen nimenomaan ennaltaehkäisyä ja asiakkaan asemaa. Vahvistamme perusterveydenhuoltoa, kehittämme mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja uudistamme kuntoutusta palvelemaan paremmin kuntoutujan tarpeita ja työelämämahdollisuuksia.

Työelämän toimissa painotetaan työkyvyttömyyden ehkäisemistä ja mm. osatyökykyisten työmahdollisuuksien parantamista. Tässäkin näkyy vahva kokoomuslainen painotus ja arvomaailma: Työ on parasta sosiaaliturvaa. Sillä mitä useampi työikäinen ja –kykyinen suomalainen töissä käy, sitä paremmin pystytään pitämään huolta heikoimmassa asemassa olevista kansalaisista. Saimmikin hallitusohjelmaan kirjatuksi, että yhdessä pidetään kaikista huolta. Huolenpitoa vahvistetaan koko hallituksen voimin. Käynnistämme hallinnonalarajat ylittävän syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman.

Ja mikä hienoa myös kokoomuslainen vanhuspalvelulaki etenee. Peruspalveluministeri Paula Risikko esitteli keväällä luonnoksen vanhuspalvelulaiksi ja me otimme kevään vaaleissa vanhuspalvelulain toteuttamisen yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksemme. Tämä tavoite saavutettiin ja jatkossa lailla turvataan iäkkäiden ihmisten oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan. Ikäihmisille tulee lakisääteinen oikeus palvelusuunnitelmaan ja suunnitelman mukaisiin palveluihin. Lisäksi jokaiseen kuntaan tulee vanhusneuvosto varmistamaan ikäihmisten äänen kuulemisen kunnallisessa päätöksenteossa. Risikon ja Kokoomuksen kädenjälki siis näkyy tässäkin. Risikon Vanhuspalvelulaki on siis pian arkea ja hyvä niin.

Hallitus parantaa meidän vaatimusten mukaisesti myös omaishoitoa. Omaishoidon tuen saantiedellytyksiä yhdenmukaistetaan. Siten lisätään omaishoitajien keskinäistä yhdenvertaisuutta asuinkunnasta riippumatta. Tuetaan omaishoitajien jaksamista kehittämällä tukipalveluja, mahdollistamalla vapaapäivien pitäminen sekä kehittämällä säännöllisiä terveystarkastuksia.

Asiakasmaksujärjestelmän kehittämistä jatketaan, jotta sosiaali- ja terveyshuollon maksut eivät muodostuisi palvelujen käytön esteeksi. Terveydenhuoltoon pyritään luomaan yhtenäinen maksukatto, jossa yhdistetään kunnallisen terveydenhuollon ja lääkekorvausten maksukatot. Lääkekorvauksia uudistetaan siten, että korvauksista hyötyvät erityisesti paljon lääkkeitä tarvitsevat henkilöt. Palveluasumisen maksuihin on jo pitkään kaivattu yhdenmukaisia käytäntöjä ja nyt nekin luodaan.

Kokonaisuutena me kokoomuslaiset voimme olla erittäin tyytyväisiä tulevan hallituksen hyvinvointipolitiikkaan. Siinä näkyy vahvasti kokoomuksen kädenjälki. Hallitus ottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tosissaan ja taistelee köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan järein keinoin.

Kello 21.02 ja juuri vasta hetki sitten puhelimesta vapaaksi. Koko päivä mennyt puhelimessa ja erilaisissa neuvotteluissa ja tapaamisissa. Niitä niin eduskunnan osalta kuin kotikunnankin osalta ja pari palaveria myös kunnantalollakin. Uusi kunnanjohtajamme tai nyt siis vakinaisesti tehtävään valittu Karoliina Viitanen on startannut erinomaisesti kuntamme johdossa. On ollut hieno nähdä mikä into ja halu hänellä on tehtä työtä yhteisen kuntamme ja jopa koko seutukuntamme eteen ja se näkyy monessa. Uskoisin, että pian hän vakuuttaa muutamat vastustajansakin, jos sen työllä ja tekemisellä voi tehdä. 

Hieman myös uudistamme kuntamme virkamieshallintoa ja ne etenevät nyt jo ennen kesää ja kesän aikana ja myös uutta ryhtiä ja menoa myös luottamushenkilöjuttuihinkin. Sovimme mm. puheenjohtajistolle säännöllisen palaveriajan ja niin pois päin. Ja monta muutakin tässä laitetaan uuteen uskoon.

Mutta huomenna sitten eduskuntaan valitsemaan eduskuntaryhmälle johtoa. Kokouksia siis koko päiväksi.

 

Kommentit