Ympäristönsuojelulaissa luotetaan karjankasvattajaan

Kynästä, maanantaina 08.12.2014

Marraskuussa hallitus antoi esityksen eduskunnalle ympäristösuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Esitys on kaiken kaikkiaan iso kokonaisuus, joka sisältää merkittäviä muutoksia ja uudistuksia. Esitys on valmisteltu huolella turvaamaan ympäristöä, mutta myös yrittäjien ja maanviljelijöiden oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Byrokratian purkaminen on ollut valmistelun punainen lanka. Tiedämme, että ympäristön huolehtiminen ja ympäristöarvojen vaaliminen ei vaadi jatkuvasti kasvavaa lupa- ja valvontakoneistoa ympärilleen.

Karsimalla päällekkäistä lupa- ja valvontatyötä luomme selkeät raamit kaikelle toiminnalle. Tällä menettelyllä helpotamme yrittäjien arkea ja kevennämme hallinnon tarvetta.

Ympäristölupamääräysten tarkistamismenettely kumotaan ja se korvataan säännölliseen valvontaan liitettävällä valvontaviranomaisen velvollisuudella tarkastella luvan muuttamisen perusteiden olemassaoloa. Tämä tehostaa lupien käsittelyä ja samalla poistaa tarpeettomiksi katsottuja lupamenettelyitä.

Hitaan ja raskaan lupamenettelyn takia meillä seisoo kotimaisia investointeja satojen miljoonien eurojen edestä odottamassa virkamiesten päätöksiä. Pelkästään tämä ratkaisu vähentää lupajonoja noin 20 prosenttia. Tämän hallituksen esityksen kautta vauhditamme myös talouden kasvua ja kotimaisten työpaikkojen syntyä.

Toinen merkittävä uudistus on maa-ainesluvan ja ympäristöluvan käsittelyiden yhdistäminen. Aikaisemmin näiden lupien kohdalla on tehty päällekkäistä työtä monella sektorilla. Nyt käytännöt yhtenäistetään ja tulevaisuudessa luvista vastataan yhdessä tasossa.

Myös valitusprosessia hieman muutetaan, sillä nyt valituskäytäntö on muista ympäristöasioita koskevista valituksista poikkeava. Tämän lakiuudistuksen myötä valitusprosessit keskitetään ja valitusjärjestelmä yhtenäistetään hallintovalitukseksi.

Maanviljelijöille ja kotimaisen ruuan tuottajille merkittävin uudistus lienee kuitenkin eläinsuojien lupavaatimustason muuttaminen. Uudistuksen myötä lupakriteereitä kevennetään.

Konkreettisesti tämä näkyy niin, että noin 3 300 eläinsuojaa jää kuntien luvan ja valvonnan piiristä kokonaan pois. Tällä haetaan joustoja muuten niin tiukasti valvottuun maataloussektoriin. Uudistuksella pyritään vauhdittamaan kotieläintilojen investointeja ja laajentumista.

Myös osa uusien eläinsuojien lupahakemuksista siirtyy kuntien käsiteltäväksi ja näin ollen elykeskukselta pois. Tämän uskotaan myös vauhdittavan lupaprosesseja.

Liiallista byrokratiaa ympäristösektorilla on edelleen, mutta tämä hallituksen esitys on askel oikeaan suuntaan. Pitkäjänteisellä työllä voimme saavuttaa konkreettisia tuloksia. Ympäristönsuojelu ei saa pohjautua pelkkiin kieltoihin ja sääntöihin.

Kommentit