Vanhuspalveluiden henkilöstömitoitus vain laitoshoitoon voi heikentää kotipalveluita – Vanhuspalveluita tulee kehittää kokonaisuutena

Blogi, tiistaina 25.02.2020

Marinin hallitus päätti pilkkoa kaikkien yllätykseksi vanhuspalveluiden kehittämisen osiin. Suurisuisesti ja täysin epärealistisesti luvattu 0,7 hoitajamitoitus pakotti vasemmistohallituksen nahkansa pelastaakseen tekemään osaoptimointiin johtavan esityksen. SDP ja nykyinen Soten vastuuministeri Krista Kiuru sanoi hoitajamitoituksen olevan ”vain tuntien työ” ja yhden lain lakiin riittävän. Yksi historian populistisimmista ja vastuuttomimmista lupauksista vei demarit vaalivoittoon ja nyt vanhuspalveluiden kehittämisen pilkkomiseen.

Arki oli heillä hyvin tiedossa ja se, että vain yhden vanhustenhoidon osan sitova 0,7 hoitajamitoitus ei vanhustenhoidon ongelmia ratkaisisi. Pelkästään ympärivuorokautiseen vanhustenhoitoon eli hoivakoteihin ja laitoshoitoon tehtävä sitova 0,7 hoitajamitoitus maksaa noin 250 miljoonaa ja edellyttää tosiasiallisesti yli 11 000 eikä siis yleisesti puhuttua ”vain” 4400.

Sosiaali- ja terveysministeriön vanhustenhoidon laatusuositusten mukaan 8 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä olisi ympärivuorokautisessa hoidossa. Tällä kahdeksan prosentin tasolla uusia hoitajia tarvittaan vanhustenhoitoon vuonna 2025  jopa yli 11 400 eikö siis ”vain” 4 400. Ja nyt kun sitova hoitajamitoitus tulee vain ympärivuorokautiseen hoitoon niin on hyvin epätodennäköistä, että kotona asuvien vanhusten määrää saataisiin ainakaan kasvamaan sillä hoitajia tultaneen siirtämään kotipalveluista lain edellyttämänä laitoshoidon puolelle. Sitovaa minkäänlaista hoitajamitoitusta, kun ei Marinin hallitus ole ulottamassa kotihoitoon.

Ruotsissa vastaavan laatusuosituksen ja mitoituksen mukaan kotipalveluiden eli tuettuna kotona asuvien osuus on 95% yli 75-vuotiaista. Ja näin siis ympärivuorokautisessa hoidossa olevien 5 prosenttia meidän 8 prosentin sijaan. Meilläkin tähän voitaisiin päästä, kunhan kotipalveluiden resursseja vahvistettaisiin ja myös kuntoutuspalveluista huolehdittaisiin. Viiden prosentin tasolle pääseminen vaatisikin juuri kuntoutuksen kehittämistä.

Vuonna 2025 nyt tehtävän osamuutoksen hintalappu nousee siis jo noin 400 miljoonaa euroon vuodessa. Pelkän laitoshoidon 0,7:n hoitajamitoituksen säätäminen lailla kerryttää siis  lisäkustannuksia yli 2 miljardia euroa seuraavan viiden vuoden aikana.

Tämän takia me Kokoomuksessa olemme todenneet, että me kannatamme 0,7 hoitajamitoitusta ympyrivuorokautiseen vanhustenhoitoon, mutta me edellytämme lisäksi, että samaan aikaan vahvistetaan myös kotipalvelua ja omaishoitoakin.

Jokaista ikäihmistä tulee hoitaa yksilönä, mutta vanhustenhoitoa kokonaisuutena.

Näyttääkin siltä, että nyt kun hoitajamitoitus tai siis Marinin hallituksen henkilöstömitoitus on eduskunnan käsittelyssä niin esityksen ongelmat alkavat hahmottua ja paljastua myös julki. Toivottavasti täällä nyt vielä saada järki voittamaan ja 0,7 sitovan henkilöstömitoituksen lisäksi samalla tiukennetaan myös resurssivaatimusta kotihoitoon ja myös parannetaan omaishoidon tilaa. Henkilöstömitoitus on siis hyvä alku. Vanhustenhoito tarvitsee kuitenkin kokonaisvaltaista laadun parannusta.

Tänään eduskunnassa puolustusvaliokunta ja myös vierailulla vitosluokkalaisia Riihimäeltä. Mukana porukka aktiivisia nuoria jälleen visiitillä ja oli kyllä tosi mukava oppilaita päästä kiireisen päivän välissä tapaamaan.

….

Kokoomuksen seitsemän tiukennusta terrorismilainsäädäntöön

Halusimme myös hieman vauhdittaa Marinin hallituksen toimia terrorismilainsäädännön tiukentamiseksi. Esityksemme otettiinkin hyvin vastaan ja hallitus kertoikin tänään perustavansa työryhmän tähän turvallisuustyöhön

Suojelupoliisin arvion mukaan terrorismin uhka Suomessa on nyt tasolla kohonnut. Suojelupoliisin mukaan merkittävimmän terrorismin uhkan Suomessa muodostavat edelleen yksittäiset toimijat tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta tai terroristijärjestöjen kehotuksista. Syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat radikalisoitumisen polttoainetta.

Me kokoomuksessa emme tingi suomalaisten turvallisuudesta. Terrorismin uhasta puhuminen ei riitä, vaan siihen on vastattava konkreettisin teoin. Kaikki käytettävissä olevat keinot on otettava käyttöön taistelussa terrorismia vastaan.

Viime kaudella meidän kokoomuslaisten ministereiden johdolla tehtiin ja otettiin valmisteluun useita tarpeellisia terrorismilainsäädäntöä kiristäviä toimia. Työtä on jatkettava ja viime kaudella aloitetut toimet on vietävä maaliin. Muiden maiden lainsäädäntöratkaisuja on seurattava ja lainsäädäntöä jatkuvasti kehitettävä.

Hallitus päätti 16.12.2019, että se arvioi tarpeet terroristiseen toimintaan liittyvän lainsäädännön muutoksiin ja tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön. Tämän jälkeen hallituksen toimista ei ole kuulunut juuri mitään, kunnes 25.2. oikeusministeriö ilmoitti perustavansa työryhmän selvittämään toimia. Siksi ehdotamme toimia, joilla Suomen lainsäädäntöä voidaan kiristää Suomen ja suomalaisten turvallisuuden vahvistamiseksi.

Kokoomuksen ehdottamat toimet ovat hallituksen vapaasti hyödynnettävissä uuden terrorismia koskevan lainsäädännön rakennuspalikoina. Hallituksella on lainvalmisteluvoimansa ansiosta parhaat edellytykset valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Tarvitaan vain poliittista tahtoa. Hallituksen on aika siirtyä puheista tekoihin.

Kokoomus ehdottaa, että:

1. Suomen on otettava käyttöön Tanskan malli kansalaisuuden perumisesta ulkomailla aseelliseen terroristiryhmän tai vastaavan toimintaan osallistuvan kaksoiskansalaisen kohdalla.

– Keväällä 2019 eduskunta hyväksyi muutoksen, jonka nojalla kaksoiskansalainen voi menettää Suomen kansalaisuuden terroriteosta, mutta laki soveltuisi vain Suomessa tehtyyn rikokseen tietyin ehdoin.
– Kansalaisuuden perumista koskevaa lainsäädäntöä ei voida soveltaa takautuvasti.
2. Suomessa oleskeluluvalla ilman kansalaisuutta olleiden osalta tuomio terrorismiin osallistumisesta ulkomailla tulee johtaa karkotukseen ennen paluuta Suomeen.

– Lakia on muutettava siten, että karkotuspäätös voi koskea myös ulkomailla olevaa henkilöä ilman, että hän palaa käsittelyn ajaksi Suomeen.
3. Terroristijärjestöön kuuluminen on kriminalisoitava.

– Asetuksella määriteltäisiin päivitettävä lista terroristijärjestöistä, joihin kuuluminen kuuluisi rikossäännöksen alaan.
– Viime kaudella terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisointi kaatui terrorismijärjestöön kuulumisen määrittelemisen vaikeuteen. Hallituksen on selvitettävä muiden maiden ajantasaiset, onnistuneet lainsäädäntöratkaisut ja vietävä uudistus maaliin.
4. Suomesta sotatoimialueelle matkustaminen on kriminalisoitava. Näin tuomitsemisen piiriin saadaan yhä useampi tapaus, jossa on tosiasiallisesti kyse matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten.

– Nykyisen matkustamista terrorismirikoksen tekemistä varten koskevan kriminalisoinnin käytännön soveltuvuutta heikentää se, että terroristista tarkoitusta voi olla vaikeaa näyttää toteen.
– Sotatoimialueella tarkoitettaisiin aluetta, jolla käydään sotaa tai jota pidetään terroristijärjestön hallussa olevana alueena.
– Kriminalisointiin tehtäisiin suomalaisen viranomaisenmatkustamista ja sellaisen kansainvälisen järjestön, jossa Suomi on jäsenenä, tiedotusvälineen tai humanitaarista apua antavan järjestön toimeksiannosta tapahtuvaa matkustamistasotatoimialueelle koskevat sekä mahdolliset muut lainvalmistelussa tarpeellisiksi katsottavat poikkeukset.
– Kriisialueelle matkustaminen on kriminalisoitu muun muassa Tanskassa.
5. Terrorismirikosten rangaistusasteikkoja on kiristettävä kautta linjan.

– Rangaistusasteikkoja on kiristettävä sekä vähimmäis- että enimmäisrangaistusten osalta siten, ettei Suomen terrorismilainsäädäntö ole miltään osin muita Pohjoismaita lievempi.
– Suomessa on Norjan tapaan otettava käyttöön vakavaan terrorismirikokseen syyllistyneen vankeusajan jatkamisen mahdollistava varmuusvankeus, joka voidaan syyttäjän vaatimuksesta tuomita viideksi vuodeksi kerrallaan. Edellytyksenä on, että henkilö on syyllistynyt vakavaan rikokseen ja tuomioistuin arvioi rikoksen uusimisen olevan todennäköistä.
6. Suomessa on otettava käyttöön rajamenettely, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan tarpeen mukaan käsitellä ja ratkaista rajavyöhykkeellä tai sen läheisyydessä päästämättä henkilöä menettelyn aikana maahan.

– Muutos vaikeuttaa turvapaikkajärjestelmän käyttämistä henkilöiden terroristisessa tarkoituksessa maahan soluttamisen väylänä.
7. Turvallisuusviranomaisten tietojenvaihdon tehokkuus ja luotettavuus on turvattava sekä kansallisella että EU-tasolla.

– Tietojenvaihtoa eri EU-maiden viranomaisten välillä on lisättävä terrorismin ja muun rikollisuuden torjumisen tehostamiseksi. EU:ssa on tiivistettävä poliisiviranomaistenja oikeuslaitosten yhteistyötä epäilyjen löytämiseksi ja syyllisten kiinnisaamiseksi sekä tehostettava tarkastuksia ulkorajoillaan.
– Euroopan syyttäjänvirastolle on annettava laajat toimivaltuudet ja riittävät resurssit rajat ylittävän terrorismin tutkimiseksi ja sitä koskevien syytteiden nostamiseksi.

Jälleen ei siis kyse ole siitä, että ei olisi ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Nyt on kyse siitä, että onko Marinin hallituksella halua tehdä, päättää ja toimia.

Kello 21.24 ja kotona sohvalla. Korona näyttää leviävän rajusti. Nyt onneksi Suomessakin on hallitus heräämässä siihen, että toimettomina ei enää voida olla. Hallituksen pitää varautua nyt ennen muuta tartuntojen estämiseksi mm. lentojen rajoittamisella ja testauksilla, mutta myös varautua myös siihen, että talous tulee Euroopassa sakkaamaan rajustikin. Onko hallitus oikeasti varautunut vielä mihinkään. Olemme kokoomuksesta jättäneet nyt useamman kirjallisen kysymyksen hallitukselle ja vaadimme toimia ja selvitystä ja avoimuutta. Tilanne on vakavampi kuin annetaan ymmärtää.

 

 

 

Kommentit