Timo Heinonen allekirjoitti Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun

Uutiset, torstaina 04.09.2008

Kansanedustaja ja kokoomuksen kunnallisvaaliehdokas Timo Heinonen allekirjoitti Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin organisoiman kampanjan tavoitteena on saada nykyiset ja tulevat kuntapäättäjät toimimaan lasten ja nuorten valtuutettuina ja korostamaan päätöksissä ja valinnoissa lasten ja nuorten hyvinvointia ja oikeuksia.

– Ystäväni kutsui mukaan ja ei kahta kertaa tarvinnut asiasta mainita. Itseasiassa tämän huoneentaulun sisältö on ohjannut toimintaani aina niin politiikassa kuin opettajana ja kasvattajanakin, totesi Timo Heinonen, joka ennen kansanedustajuuttaa toimi luokanopettajana.

Lasten ja nuorten valtuutetun kampanjansa todetaan, että lapset ja nuoret ovat kuntalaisia jo tänään. Lisäksi he ratkaisevat kuntasi tulevaisuuden. Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia.

– Itseasiassa juuri tänään taas kävin entisellä koulullani. Tai kyllä pidän sitä edelleen ihan omana koulunani. Kävin siellä aikanaan oman ala-asteeni ja myös ainakin toistaiseksi viimeiset ja pisimmän opettajaurani tein siellä, kertoi Timo Heinonen.

Allekirjoittamalla huoneentaulun Heinonen sitoutui lasten ja nuorten valtuutetuksi.

– Olen ollut jo parikin vaalikautta Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lopen kummikunnanvaltuutettu. Tämä on hyvää jatkoa ja seuraa sille.

**********************************************************************

LASTEN JA NUORTEN VALTUUTETUN HUONEENTAULU

Minä…

1. VARMISTAN, että lapset ja nuoret saavat osallistua ja vaikuttaa kotikuntansa asioihin ja että heidän mielipiteitään kuunnellaan. Edistän lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien perustamista kuntaan ja oppilaskuntien perustamista kaikkiin kouluihin.

2. SEURAAN aktiivisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin muutoksia kunnassani. Varmistan, että neuvolan ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelujen määrä ja laatu vastaavat kansallisia suosituksia ja että perheet saavat ajoissa tukea.

3. HUOLEHDIN, että kaavoituspolitiikassa mahdollistetaan lapsiperheille ja nuorille laadukas ja kohtuuhintainen asuminen ja otetaan huomioon lähiliikunta- ja leikkipaikat. Varmistan, että lapset ja nuoret voivat turvallisesti itse liikkua kouluun ja harrastuksiin. Edistän kevyen liikenteen väylien rakentamista.

4. HUOLEHDIN, että päiväkotien ja koulujen ryhmät ovat riittävän pieniä ja että aikuisilla on tarpeeksi aikaa lapsille. Varmistan, että kuntani tarjoaa lasten kokopäivähoidon lisäksi riittävästi myös osapäiväistä varhaiskasvatusta. Huolehdin, että päiväkotien ja koulujen pihat ja välineet mahdollistavat lasten päivittäisen liikkumisen.

5. VARMISTAN, että jokaisella lapsella on mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Edistän koulujen kerho- ja iltapäivätoimintaa. Varmistan riittävät resurssit kuntani nuorisotyölle ja nostan lasten ja nuorten liikunnan kunnan liikuntatoimen painopisteeksi.

6. HUOLEHDIN, että yläkouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa on riittävästi resursseja opintoohjaukseen. Tuen nuorten työpajoja ja sellaisia palveluja, joilla varmistetaan jokaisen nuoren pääsy peruskoulun jälkeiseen koulutukseen.

7. HUOLEHDIN, että kouluruokailuun on varattu riittävästi määrärahoja ja ruokahetkeen koulussa riittävästi aikaa.

8. VARMISTAN lasten ja perheiden yhtäläisten oikeuksien toteutumisen. Lapsia ja nuoria ei saa syrjiä heidän kielensä, etnisen taustansa, ihonvärinsä, uskontonsa, vammaisuutensa, seksuaalisen suuntautuneisuutensa tai minkään muunkaan syyn takia.

9. KOROSTAN koulun kehittämisessä lasten kokonaishyvinvointia ja sen tueksi tarvittavaa moniammatillista yhteistyötä. Tuon nuorisotyötä osaksi koulun toimintaa ja edistän järjestöjen ja koulun välistä yhteistyötä. Varoitan liiallisesta suorituspainotteisuudesta ja korostan leikin ja lapsuuden arvoa. Muistutan
sekä lasten että aikuisten mediakasvatuksen tarpeesta.

10. HUOLEHDIN yksilö– ja perhekohtaisen lastensuojelun riittävästä henkilökunnasta ja osaamisen vahvistamisesta. Edistän lasten sijaishuollon painopisteen siirtämistä laitoksista perhehoitoon.

11. TOIMIN NIIN, että oma kuntani on esimerkillinen perheystävällinen työnantaja. Kunnassani hyödynnetään monipuolisesti erilaisia joustomahdollisuuksia työajan suhteen.

12. VARMISTAN että kotikuntani valtuusto hyväksyy säännöllisin väliajoin talousarvioon sidotun lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman. Muistutan, että sen pohjaksi on selvitettävä lasten ja nuorten mielipiteitä. Edistän päätösten lapsivaikutusten ennakointia ja arviointia.

Kommentit