Tavoitteena oltava laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut sekä kestävyysvajeen umpeen kurominen – Sote- ja alueuudistus on maamme historian merkittävimpiä julkisen palveluntuotannon uudistuksia

Blogi, perjantaina 12.02.2016

Olemme kokoomuksessa pitkään halunneet uudistaa maamme sosiaali- ja terveydenhoitoa. Sote ja Sote-uudistus onkin tullut varmasti kaikille meille enemmän kuin tutuksi ja myös se miten vaikeasta ja suuresta uudistuksesta on kyse. Alunperin asiaan etsittiin ratkaisua Paras-lain kautta, mutta sen eteneminen tyssäsi sen pakkoluonteisuuteen ja vaalikausi 2007-2011 loppui kesken. Vaalikaudella 2011-2015 asiaan etsittiin ratkaisua vahvojen peruskuntien kautta ja viiden Sote-alueen kautta. Tämä kantokyvyltään paras ratkaisu kaatui sitten poliittiseen peliin ja valtapolitiikkaan. Kahden vuotta meni ja ongelmat vain pahenivat ja uudistuksen tarve ja nyt olemme jälleen samassa pöydässä Paras-lakikokoonpanossa ja ratkaisua haemme 18 alueen, 15 Sote-alueen ja 12 suuremman sairaalan ja palo- ja pelastusalueen ja 5 yliopistollisen sairaalan mallista. Monimutkaista. Mutta tavoite on jälleen sama ja toivottavasti tästä nyt tulee tulostakin.

Olemme kokoomuksessa alleviivanneet, että sote-uudistuksen tavoitteen tulee olla ihmisten laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kurominen vähintään tavoitteeksi asetetun kolmen miljardin verran. Uudistus tulee tehdä meidän mielestä sote-palveluiden näkökulmasta.

Me pidämme kokoomuksessa tasa-arvoisten ja laadukkaiden palveluiden toteuttamisessa ensisijaisen tärkeänä ihmisen valinnanvapautta eli sitä, että ihminen voi pääosin peruspalveluissa ja soveltuvissa erityistason palveluissa hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta valita yksityisen, kolmannen sektorin tai julkisen tuottajan. Tämä on koko uudistuksen etenemisessä ehdottoman tärkeää ja ratkaisevaakin. Emme tule etenemään pelkässä aluehallinto tai maakuntauudistuksessa tai sote-uudistuksessa vaan kokonaisuudessa missä ratkaistaan valinnanvapaus, sote ja aluehallinto.

Alueiden määrää – nyt sovittu 18 aluehallintoaluetta ja 15 sote-aluetta – tulee tarkastella säännöllisesti ja niitä vähentää, mikäli kaikki alueet eivät selviydy taloudellisesti tai toiminnallisesti velvoitteistaan turvata sote-palvelut asukkailleen. Kaikilla suomalaisilla tulee olla oikeus kattaviin ja laadukkaisiin palveluihin ja ne turvataan riittävällä alueen kantokyvyllä.

Pidämme myös täysin välttämättömänä, että uudistuksessa noudatetaan hallitusohjelman linjauksia siitä, että kokonaisveroaste ei nouse eikä kenenkään työn verotus kiristy. Rahoitusjärjestelmän tulee olla selkeä, läpinäkyvä ja ohjattava sekä kannustaa toiminnalliseen ja taloudelliseen tehokkuuteen kaikilla tasoilla. Esimerkiksi tasaukset tulee toteuttaa selkeällä valtionosuusjärjestelmällä. Uudistuksesta tehtävien päätösten on perustuttava huolellisesti tehtyihin taloudellisiin ja toiminnallisiin vaikutusarvioihin.

Itsehallintoalueille tarkkaan rajattu toimivalta

Itsehallintoalueet rakennetaan järjestämään kustannustehokkaita ja laadukkaita sote-palveluja. Meidän mielestä alueiden toimivallan tulee olla rajattu. Kokoomus korostaakin lausunnossamme keskuskaupunkien roolia. Itsehallintoalueita muodostettaessa tulee kiinnittää huomiota itsehallintoalueiden ja alueen keskuskaupungin väliseen työnjakoon ja yhteistyöhön, metropolialue huomioiden. Maamme kasvavien ja elinvoimaisten kaupunkiseutujen erityisasema tulee ottaa huomioon.

Alueiden rahoituksen on oltava läpinäkyvää ja avointa. Rahavirtojen lähdettä ja käyttöä on voitava helposti ja julkisesti seurata. Esimerkiksi tasauksia ei tule toteuttaa verotulojen tasauksella vaan selkeällä valtionosuusjärjestelmällä. Läpinäkyvyys ja avoimuus parantavat järjestelmän tehokkuutta, hyväksyttävyyttä ja arvioitavuutta.

Itsehallintoalueille ei Kokoomuksen mielestä pidä siirtää muita merkittäviä tehtäviä jo listattujen lisäksi. Itsehallintoalueiden tehtävien on oltava tarkkaan rajatut. Kokoomus näkee, että toisen asteen koulutusta ei voi siirtää itsehallintoalueille.

Sote-alueille riittävä kantokyky

Sote-alueiden tulee olla sekä väestölliseltä että taloudelliselta kantokyvyltään riittävän suuria ja tätä kantokykyä tulee arvioida säännöllisesti ja tarvittaessa sote-alueiden määrää vähentää. Mutta nyt siis lähdetään liikkeelle 15 alueella. Suomalaisilla on oikeus kattaviin ja laadukkaisiin palveluihin ja ne turvataan riittävällä alueen kantokyvyllä. Voi olla hyvin totta, että pian osa alueista ei pysty vastaamaan tehtäväänsä ja silloin niiden olemassaolonkin oikeutus varmasti kyseenalaistuu.

Kokoomus pitää tärkeänä, että ihmisten parhaan hoidon takaamiseksi yliopistosairaaloiden toimintaedellytykset turvataan. Sairaaloilla on oltava riittävät väestöpohjat ja valtakunnallinen vastuiden jako. Yhteistyösuunnat tulisi määritellä nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Sairaaloiden työnjako vaatii valtakunnallinen ohjauksen. Aluejako ei saa tarkoittaa osaamisen pirstaloitumista.

Valinnanvapaus kulmakivenä

Me kokoomuksessa haluamme korostaa palveluita ja taloudellista kestävyyttä. Olennaista palvelujen laadun ja saatavuuden kehittymiselle on valinnanvapaus, jonka tarkoituksena on siirtyä pois järjestelmäkeskeisyydestä ja asettaa ihminen etusijalle. Kokoomus tukee hallituksen päätöstä siitä, että säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että käyttäjä valitsee itse palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan.

Vastuu palveluiden järjestämisestä on kuitenkin tulevaisuudessakin julkisella vallalla. Kyse on edelleen julkisesti rahoitetuista palveluista. Julkinen valta määrää, laatukriteerit, hinnan sekä asiakasmaksut  ja määrittelee julkisen palvelulupauksen. Valinnanvapauden tavoitteena on edistää sote-palveluiden saatavuutta, tasa-arvoa, laatua, kustannusvaikuttavuutta ja vahvistaa perus- ja lähipalveluita.

Pidämme kokoomuksessa tärkeänä myös hallituksen linjausta siitä, että hallitus laajentaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannon monipuolisuutta. Sekä hankintamenettelyssä että valinnanvapauslainsäädännössä huolehdittava, että palveluntuottajina voivat toimia myös pk-yritykset, yksinyrittäjät ja järjestöt. Kilpailutuksissa on huolehdittava siitä, että tarjota voivat myös pienet yritykset.

Sote- ja alueuudistus on maamme historian merkittävimpiä julkisen palveluntuotannon uudistuksia. Siksi se täytyy tehdä hyvin ja huolella.

Kello 21.07 ja kotona iltaa. Tänään maassa jälleen uusi valkea lumi ja hieman valoakin lisää. Ja radiossa kertoivat, että ensimmäiset tunnistelijalinnutkin ovat jo muuttaneet takaisin kotikonnuille. Kevät siis sieltä tulee.

Tänään eduskunnassa valtiovarainvaliokunnan äärimmäisen mielenkiintoinen kuuleminen ja sitten vain lyhyt täysistunto perjantain tapaan. Eduskuntaviikko näin päätökseen ja sieltä Riihimäen kautta Lopelle. Huomenna juhlapäivää kun Lopen Sotainvalidien 75-vuotisjuhla ja illalla sitten Hämeen Yrittäjien maakunnallinen Yrittäjägaala. Tummapukua päälle.

Kiitos myös muutamista sote- ja aluehallintopalautteista. Palaan niihin tässä lähiaikoina ja lupaan viedä viestejänne eteenpäin.

12654126_10153950087911670_5419244672789506871_n

Kommentit