SYL: Opiskelevat otettava huomioon siviilipalvelusta uudistettaessa

Uutiset, lauantaina 11.08.2007

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry vaatii, että siviilipalveluksen kokonaisuudistusta tehtäessä otetaan huomioon opiskelijoiden asema. Siviilipalvelusaika vaikuttaa suuresti opiskelevien tai opiskelijoiksi pyrkivien elämään.

Opiskelijaksi hakeutuminen ja pääsykokeisiin valmistautuminen on hakijalle raskas prosessi, joka tulee ottaa huomioon palveluksen suorittamisessa. Pääsykokeisiin valmistautumista pitää tukea ja löytää keinoja joustavoittaa palvelusta hakuprosessin aikana. Siviilipalveluksen, kuten varusmiespalveluksenkin, suorittamisen vaikutukset opiskelijaksi hakeutumiseen tulee huomioida sekä palveluksen järjestäjien että korkeakoulujen puolella.

Opetusministeriön ”Varusmiehestä opiskelijaksi” -selvityksessä (Opetusministeriön julkaisuja 2004:28) kiinnitettiin ansiokkaasti huomiota opiskelun ja muun elämän rajapinnoissa syntyviin ongelmiin. Erityisesti tarkasteltiin siirtymävaiheita, joissa opiskelija siirtyy varusmiespalvelukseen ja takaisin opiskelijaksi. Samanlaisia ongelmia on varmasti myös siviilipalvelusta suorittavilla opiskelijoilla. Kesken lukukauden tai -vuoden opiskelun pariin palaavilla todettiin ongelmia mm. opiskelusta uudelleen kiinnisaamisen kanssa. Ratkaisuksi esitettiin korkeakoulujen opintojen ohjauksen sekä lähtö- ja paluutuutoroinnin kehittämistä. Nämä esitykset auttaisivat varmasti myös siviilipalveluksen suorittajia. Siviilipalveluksen luonteen vuoksi näitä toimenpiteitä voisi kehittää ainakin osittain palveluksen aikana toteutettaviksi.

Siviilipalveluksen aloitus- ja lopetusajankohtia tulee myös tarkastella korkeakoulujen opiskelurytmin näkökulmasta. On pyrittävä siihen, että niin varusmiespalvelus kuin siviilipalveluskin häiritsisivät mahdollisimman vähän opiskelua. On kohtuutonta, jos siviilipalveluksen suorittaminen häiritsee opiskeluja kolmen lukukauden aikana. Opiskelijat ovat lisääntyneiden suorituspaineiden alaisia opintoaikojen rajauksen johdosta. Siviilipalveluksen suorittaminen ei saa entisestään lisätä näitä paineita.

Siviilipalveluspaikan tulee olla palveluksen suorittajalle mielekäs. Mielekkään palveluspaikan saaminen ei saa olla riippuvainen suorittajan taloudellisesta tilanteesta. Siviilipalveluslainsäädännön uudistaminen työryhmän mietinnössä (2006) kiinnitettiin erityistä huomiota siviilipalvelusvelvollisten palveluksenaikaisten asumiskustannusten korvaamiseen ja siihen, miten merkittävä osa siviilipalveluspaikoista pyrkii välttämään velvollisuutensa kustannusten korvaamisessa. Lukuisissa tapauksissa siviilipalvelusvelvolliselta on jäänyt siviilipalveluspaikka saamatta yksinomaan tämän vuoksi. Käytännössä asumiskustannusten korvaaminen on voinut jäädä siviilipalvelusvelvollisen itsensä tai tämän omaisen maksettavaksi. Tämä on kestämätön tilanne. Työryhmän esitys asumiskustannusten siirtämisestä jatkossa ainakin pääosiltaan valtion kustannettaviksi toisi tähän ratkaisun.

Kommentit