Sosiaaliturvauudistuksen tärkein tehtävä: Työnteko aika joutenoloa kannattavampaa

Kynästä, maanantaina 25.02.2008

Sosiaaliturvan uudistamiskomitea on saanut työnsä käyntiin ja ensimmäisiä esityksiä siltä odotetaan jo nyt tulevana syksynä. Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmistelevan komitean työ on erittäin haastava. Tavoitelista on pitkä eikä monimutkaisen järjestelmän selkeyttäminen ole yksinkertaista. Ryhmä haluaakin kuulla laajasti eri tahoja valmistelutyössä ja esimerkiksi otakantaa.fi -sivustolla meistä jokainen voi käydä kertomassa oman näkemyksensä siitä, miten sosiaaliturvaa tulisi kehittää.

Myös eduskuntaryhmät ovat saaneet esittää komitealle ohjeita uudistukseen. Me kokoomuslaiset olemme eduskunnassa pitäneen erittäin tärkeänä sitä, että suureen uudistusurakkaan on nyt kunnolla tartuttu ja sosiaaliturvasta halutaan luoda selkeämpi kokonaisuus. Meistä jokaisella tulee olla käsitys, mihin sosiaaliturvaan meillä on oikeus, eikä aidosti apua tarvitseva saa hukkua byrokratiaan. Selkeyttäminen parantaa tukien saajan asemaa ja lisää läpinäkyvyyttä. Tässä siis lähtökohtana meidän ajama ns. yhdenluukun –periaate.

Avaimet hyvinvoinnin ylläpitämiseen löytyvät lopulta työnteosta. Työn tekemisen pitää aina olla kannattavampaa kuin joutenolon. Työikäisten ja -kykyisten suomalaisten osalta sosiaaliturva-uudistuksen keskeisin sisältö onkin minusta juuri kannustavuuden lisääminen. Sosiaaliturvan nykyrakenne ei suosi aktiivisuutta kun asian pitäisi olla juuri päinvastoin. Asia on uudistuksessa korjattava ja tulo- ja kannustavuusloukut pitää purkaa.

Esimerkiksi työtulojen, verotuksen ja sosiaalitukien yhteensovitusta on parannettava niin, että lisätuloista jää aina myös jotain käteen. Tällä hetkellä lyhyen sijaisuuden tekeminen ei aina ole taloudellisesti kannattavaa tai ainakin tukien maksatukset tämän myötä lykkääntyvät kohtuuttoman kauas. Juuri tämän tyyppisiä mm. tukien viivästyksiä maksatuksissa on vähennettävä, jotta työttömät voivat ottaa vastaan myös määräaikaista työtä. Myös päätöksiä sosiaalituista täytyy tehdä nykyistä nopeammin. Järjestelmän on joustettava ihmisten ehdoilla eikä päinvastoin.

Sosiaaliturvauudistuksen pitää minusta tähdätä myös köyhyyden vähentämiseen. Perusturvan on kaikissa olosuhteissa taattava ihmisarvoisen elämisen edellytykset. Vähimmäisturvaa ja palvelutasoa pitääki parantaa – silloin kun siihen on todellinen tarve ja syy. Esimerkiksi vammaisten ja pitkäaikaisasunnottomien ja pitkäaikaistyöttömien luukulta toiselle hyppyyttäminen täytyy saada loppumaan. Asiat täytyy hoitua tulevaisuudessa ns. yhden luukun periaatteella.

Nyt tehtävältä työltä täytyy odottaa suurten linjojen lisäksi myös ennen muuta konkreettisia toimenpiteitä. Kotitalousvähennystä tulee kehittää. Esimerkiksi Kelan maksamat hoitotuet, kotitalousvähennys ja omaishoidon tuki voitaisiin yhdistää yhdeksi palvelupaketiksi. Tämä helpottaisi erityisesti ikäihmisten ja heidän läheistensä asemaa.

Paljon terveyspalveluita tarvitsevien kannalta on myös olennaista, että lääkekorvausten ja muiden terveydenhoitopalvelujen maksukatot ovat selkeitä. Niiden yhdenmukaistaminen helpottaisi esimerkiksi maksukattojen täyttymisen seurantaa. Yhtenäistämistä tarvitaan myös tulokäsitteisiin ja perhekäsitteisiin. Ne tulee eri tukimuodoissa yhdistää. Tämä helpottaisi etenkin lapsiperheitä.

Vahvistuvan sosiaaliturvan vastinpariksi sopii hyvin vastikkeellisuus. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi osallistumista työkykyä ylläpitävään toimintaan, mikä parantaa myös työllistymismahdollisuuksia. Tällaisiin toimiin voisi kuulua kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden ikärajan poistaminen. Näin yhä useampi pääsisi yksilöllisesti räätälöidyn työtoiminnan piiriin. Nuorten toimeentulotukiasiakkaiden kohdalla voitaisiin vastaavasti pohtia velvoitetta koulutukseen hakeutumisesta.

On ensiarvoisen tärkeää, että sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa otetaan huomioon ihmisten erilaiset tarpeet eri elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa. Kansalaisten perusturvasta on huolehdittava ja aivan erityisesti on pidettävä huolta heistä, jotka eivät itse siihen kykene. Työkykyiset ja työikäiset kansalaiset on saatettava koulutukseen tai työelämään sosiaaliturvan kannustavuutta ja vastikkeellisuutta parantamalla. Etuisuuksien hakemista ja saamista on helpotettava ja nopeutettava järjestelmää yksinkertaistamalla. Kokoomus on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön sosiaaliturvan uudistamisessa.

Timo Heinonen
kasanedustaja

Kommentit