Sosiaali- ja terveyspalveluihin laaja valinnanvapaus – Jatkossa lääkärinsä voi valita kaikki eikä vain he joilla on varaa

Blogi, keskiviikkona 10.05.2017

Tänään aloitimme eduskunnassa käsittelemään eilen hallituksen antamaa Soten asiakkaan valinnanvapauslakikokonaisuutta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaudella tarkoitetaan siis potilaan eli asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Jatkossa siis julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat tarjota niin julkiset, yksityiset kuin kolmannen sektorinkin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Asiakasmaksut olisivat samat kaikilla palveluntarjoajilla. Eli lääkärikäynti maksaisi potilaalle tismalleen saman verran menisikö jatkossa vanhaan tuttuun kunnan terkkariin tai yksityisen lääkäriaseman vastaanotolle.

Valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on siis nimenomaan lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Asiakas voi valita nykyistä monipuolisemmin omaan tilanteeseensa sopivia palveluntuottajia. Tavoitteena on, että asiakas pääsisi nopeammin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle esimerkiksi lääkäriin ja muihin palveluihin. Nykyisinhän malli menee hieman kärjistäen niin että ne jotka ovat työterveyshoidon piirissä tai joilla on rahaa itse maksaa lisää pääsevät jonottamatta lääkäriin ja he joilla ei tätä mahdollisuutta ole joutuvat odottamaan jonossa jopa kuukauden tai pidempäänkin. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ei siis millään tavalla tällä hetkellä toteudu ja jonoissa lääkäriin pääsyä joutuvat odottamaan usein juuri työttömät, pienituloiset ja monet lapsiperheet.

Valinnanvapaus tarkoittaisi käytännössä sitä, että jokainen meistä listautuisi jatkossa valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen eli SOTE-keskuksen, asiakkaaksi ja valitsisi lisäksi haluamansa hammashoitolan eli suunhoidon yksikönsä. Jos sote-keskuksella tai hammashoitolalla on toimipisteitä useilla paikkakunnilla, asiakas voi asioida missä tahansa toimipisteessä. Itse uskon, että tämä nimenomaan on se mallia millä voimme saada lääkärivastaanotot takaisin myös pienempiin maalaiskuntiin kuten omaan kotikuntaani Lopelle. Olen aivan varma, että jotakuta kiinnostaa näidenkin alueiden ihmiset jos julkista palveluntarjoajaa ei enää kauhean isosti tunnu kiinnostavan.

Asiakas voisi valita myös maakunnan liikelaitoksen toimipisteen. Maakunnan liikelaitos tarjoaisi ne palvelut, joita ei saa sote-keskuksesta tai hammashoitolasta. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi päivystys ja suurin osa erikoissairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista.

Sote-keskus, hammashoitola tai maakunnan liikelaitos voisivat myöntää myös asiakassetelin, jonka asiakas voi käyttää yksittäisen palvelun hankkimiseen toiselta palvelun tuottajalta. Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaat, joilla on laaja ja pitkäaikainen avuntarve, voisivat saada käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin. Henkilökohtaisen budjetin avulla asiakas voisi valita yksilölliseen tilanteeseen sopivia palveluja.

Ja kaiken toimivuuden varmistamiseksi maakunnat vastaavat siitä, että niiden asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut ja että eri tuottajien palvelut ovat sujuvasti yhteen toimiva kokonaisuus. Maakunnat maksaisivat palvelun tuottajille korvausta niiden hoitamista asiakkaista. Maakunnat saisivat rahoituksen valtiolta.

Palveluntuottajille maksettavissa korvauksissa otettaisiin huomioon asiakkaiden palvelutarpeeseen vaikuttavat tekijät, kuten ikä ja sairastavuus. Maakunta siis maksaisi palveluntuottajille suuremman korvauksen vanhemmista ja sairaammista asiakkaista. Lisäksi osa rahoituksesta voitaisiin maksaa suoriteperusteisesti. Erilaiset asiakkaat ovat näin tuottajien kannalta kiinnostavia. Maakunta voisi maksaa tuottajalle lisäkorvauksia syrjäseutujen palveluista. Tässä se houkutin ja keino millä lääkärit maalaiskuntiin saadaan kun homma oikein hoidetaan. Tulevissakin hommissa lupaan tämän eteen työtä tehdä.

Pienillä yrityksillä on myös jatkossa hyvät edellytykset toimia asiakassetelipalvelujen ja henkilökohtaisen budjetin palvelujen tuottajina. Lisäksi sote-keskus ja maakunnan liikelaitos voisivat täydentää omaa palvelutuotantoa ostamalla palveluja pieniltä ja mikroyrityksiltä kilpailuttamalla tai suorahankintoina. Vaikka sote-keskusten palveluvalikoima on laaja, pienet yritykset voisivat toimia sote-keskuksen tuottajana yhteistyösopimusten tai yhteisen yrityksen kautta.

Valinnanvapauslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Joissakin maakunnissa valinnanvapausmallin mukaisten sote-keskusten toiminta ja henkilökohtaisen budjetin käyttö voidaan aloittaa pilottihankkeilla jo tänä vuonna. Itse toivon, että Häme on tässä joukossa ja ottaa hyvän etukenoon kohti parempia palveluita. Kaikkien maakuntien sote-keskusten perustoiminta alkaisi viimeistään 1.7.2019. Haluamansa hammashoitolan asiakas voisi valita jo 1.1.2019 alkaen. Erityisellä poikkeusluvalla maakunta voisi aloittaa sote-keskusten toiminnan vasta vuoden 2021 alussa. Täysimääräisesti valinnanvapauden pitäisi olla käytössä kaikissa maakunnissa viimeistään 1.1.2023.

Tässä siis hieman laajemmin faktaa STM:n tiedotteen tai materiaalin pohjalta. Tässä vielä linkki hallitukseen esitykseen ja muihin soteaineistoihin.

Hallintarekisteristä hieman taustaa ja faktaa

Tänään eduskunnassa käsitellään myös hallintarekisteriasiaa. Sen läpivienti ei todellakaan kovin korkeita tyylipisteitä ansaitse, mutta lopputulos on pitkien neuvotteluiden tulos ja sitä eilen vielä täydennettiin niin että omistusten pimittämisestä ja veronkierron yrittämisestä tulee äärimmäisen epäedullista. Näin pitää ollakin ja tässä ratkaisuksi otettiin nyt uusi 50% ennakkopidätys aiemmin suunnitellun lähdeveron sijaan. Verottaja siis tulee samaan tässäkin kohdassa sen mikä yhteiseksi meille kuuluu.

Yksinkertaistaen voisi kuvata asian tosiasiallista sisältöä ja vaikutusta niin että tämä laki ei tuo Suomeen hallintarekisteriä vaan nimenomaan kieltää ne Suomessa.

Muutama huomio kuitenkin vielä. Hallintarekisterin lakiehdotus ei siis sisällä hallintarekisteröinnin laajentamista Suomessa. Suomessa liikkeeseen lasketut osakkeet on siis jatkossakin säilytettävä suorilla tileillä. Tämä on usein julkisessa keskustelussa unohdettu ja ajattelin sitä vielä hieman täälläkin korostaa kun faktoja ja taustoja on teistä useampikin minulta kysellyt.

Hallintarekisteröinti on siis yksi osakkeiden säilytysmuoto, jota mm. pankit tarjoavat sijoittajille. Omistus siis kirjataan silloin sijoittajan sijaan pankin nimiin. Toinen säilytyksen päämuodoista on osakkeiden ns. suora hallinta eli omistuksen kirjaaminen sijoittajan omiin nimiin.

Nyt tehtävät lakimuutokset ovat välttämättömiä, jotta ministeriöllä on toimivalta käsitellä arvopaperikeskuksen toimilupahakemus syksyllä. Toimilupahakemus on EU-asetuksesta johtuva ja kaikille arvopaperikeskuksille pakollinen. Lakimuutosten viivästyminen johtaisi todennäköisesti pitkäkestoisiin ja kalliisiin oikeudenkäynteihin ja miljoonien korvausvaateisiin Suomea vastaan. Asiassa on siis pakko edetä.

Hyvä on huomioida sekin, että suomalaisella pörssiyhtiöllä on oikeus valita ulkomainen arvopaperikeskus. Tämä johtuu vuonna 2014 voimaan tulleesta EU-asetuksesta. Pörssiyhtiö valitsee arvopaperikeskuksen ja järjestelmään sovellettava laki tulee sen valinnan mukana. Emme voi siis omalla Suomen lailla rajoittaa EU-asetusta tai muiden EU-maiden lainsäädäntöä.

Jatkossakin viranomaisten tietojensaanti ja osakkeenomistuksen yleisöjulkisuus pysyvät nykytasolla, jos osakkeet on laskettu liikkeeseen suomalaisessa arvopaperikeskuksessa. Emme voi kuitenkaan pakottaa suomalaisia yrityksiä käyttämään suomalaista arvopaperikeskusta johtuen EU-asetuksesta. Tämän EU-asetuksen tavoitteena on nimenomaisesti avata kilpailua arvopaperikeskusten välillä ja hallintarekisteröinti on käytössä useassa EU-maassa.

Viranomaisten tietojensaanti ulkomailta edellyttää tietojenvaihtoa koskevia EU-säännöksiä tai valtioiden välisiä sopimuksia esim. Suomen ja Portugalin välinen verosopimus.

Ja lopuksi mitä nyt eduskunnassa on esitykselle vielä tehty. Eduskuntakäsittelyssä on siis suljettu julkisuudessa epäillyt porsaanreiät, joiden on väitetty mahdollistavan suomalaisille sijoittajille hallintarekisteröinnin ja tietojen pimittämisen ulkomailla. Lisäksi on varmistettu verottajan tiedonsaanti hallintarekisteröinnin lopullisista edunsaajista sekä tehty omistusten piilottamisesta kannattamatonta perimällä tunnistamatta jäävältä edunsaajalta 50% ennakonpidätys ja muutenkin sanktioitu väärinkäytökset tiukasti.

Itse uskon, että ratkaisu on nyt paras mahdollinen. Uudistuksen välttämättömyydestä kertoo sekin, että voin todeta, että ei tule seuraavakaan hallitus tätä perumaan kun perua ei saa.

Kotikunnan asioita

Lupasin palata eiliseen Lopen Kokoomuksen luottamuspaikkajakoon. Tässä linkki yhdistyksemme sivuille missä paikkajako kokonaisuutena: Lopen Kokoomuksen paikkajako kesäkuussa 2017 alkavalle valtuustokaudelle. Muutamia maakunnallisia paikkoja on Lopelle vielä Kokoomukselle tulossa, mutta palataan niihin hieman myöhemmin.

Nyt pitkä päivä paketissa ja huomenna jatkamme.

 

Kommentit