Sisäministeri Petteri Orpon 80 toimenpidettä turvapaikkapolitiikan tiukentamiseksi – Katkaistaan hallitsematon pakolaisvirta, pienennetään kustannuksia ja kotoutetaan tehokkaasti

Blogi, keskiviikkona 09.12.2015

Sisäministeri Petteri Orpo esitteli eilen 80 kohdan toimenpideohjelman muuttuneeseen turvapaikanhakijatilanteeseen ja sen hallussa pitämiseksi. Tässä vielä koostettuna kaikki toimenpiteet mitkä nyt on hallituksen kanssa sovittu. Alkuperäinen toimenpideohjelma kokonaisuudessaa löytyy täältä: Hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma, mutta tässä myös vielä nuo kaikki toimenpiteet mitkä nyt tehdään:

”Suomen lyhyen aikavälin tavoitteena on katkaista turvapaikanhakijoiden hallitsematon virta maahamme ja saada turvapaikkakustannukset hallintaan sekä kotouttaa tehokkaasti turvapaikan saaneet. Muina tavoitteina ovat lähtömaiden parantunut turvallisuustilanne ja kantokyky, EU-ulkorajavalvonnan toimivuus, EU-alueen turvapaikanhakijavirtojen hallinta ja jäsenmaiden yhtenevät turvapaikkakäytänteet, Suomen tehokkaat turvapaikka- ja palautusprosessit, kasvaneeseen turvapaikanhakijamäärään mitoitettu kustannustehokas ja joustava vastaanottokapasiteetti sekä tehokas kuntiin ohjaus ja kotouttamisjärjestelmä.

Tässä toimenpideohjelmassa on kuvattu hallituksen päivitetyt turvapaikkapoliittiset toimenpiteet, joilla pyritään kansalliset toimintamallimme uudistamalla varmistamaan turvapaikan hakijoiden määrän hallinta tässä vaativassa tilanteessa. Toimenpiteet edellyttävät kansainvälistä vaikuttamista, yhdenmukaisia käytänteitä muiden EU- ja Pohjoismaiden rinnalla, poikkihallinnollisia kansallisia toimenpiteitä sekä valvonnan ja palvelurakenteiden mitoittamista pysyvästi muuttuneeseen tilanteeseen.

Euroopassa luvattomien rajanylitysten määrä rajanylityspaikkojen ulkopuolella on kasvanut kuluvana vuonna yli 1,2 miljoonaan. Suomessa ennen näkemätön 30 000 turvapaikanhakijan määrä on ylittynyt. Suomesta suojelua hakevien määrä on haaste Suomen turvapaikkajärjestelmälle ja kotouttamiselle.

Laajamittainen maahantulo liittyy ensisijaisesti niihin olosuhteisiin, jotka lähtömaissa tai lähtöalueilla vallitsevat: konflikteihin ja kriiseihin, ihmisoikeusloukkauksiin ja väkivaltaan sekä työttömyyteen ja ylipäänsä toimeentulomahdollisuuksien puuttumiseen. On tärkeää, että Suomi, EU ja kansainvälinen yhteisö vaikuttavat näihin olosuhteisiin, jotta ihmiset voivat elää toivomallaan tavalla kotimaissaan. Samalla on tärkeää, että Suomi auttaa hädässä olevia, kuten sotaa pakenevia. Selkeällä turvapaikkajärjestelmällä tunnistetaan todellisen suojelun tarpeessa olevat.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet aiheettomat turvapaikanhakijat on palautettava tehokkaasti. Oleskeluluvan saaneiden osalta painotetaan tehokkaita kotoutumisen ja työllistymisen edistämisen toimia, mikä mahdollistaa heidän osallisuuden monipuolisesti yhteiskunnan eri aloilla. Turvallisuuden ja osallisuuden kokemukset sitouttavat maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan ja osaltaan ennalta ehkäisevät nuorten kohdalla ulkopuolisuuden tunnetta ja väkivaltaista radikalisoitumistakin. On kuitenkin otettava huomioon, että merkittävä osa turvapaikanhakijoista pakenee juuri ääriliikkeiden toimintaa.

Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan akuutin tilanteen lisäksi myös pidemmän aikavälin ennusteet. Maahanmuutto Eurooppaan kasvaa tulevina vuosikymmeninä merkittävästi nykyisestä, mikäli voimakkaan väestönkasvun myötä syntyviin, toimeentuloon ja vakauteen liittyviin tarpeisiin tai ilmastonmuutoksen haasteisiin ei onnistuta vastaamaan.

Suomi varautuu yhdessä EU- ja Pohjoismaiden kanssa muuttuneeseen turvapaikanhakijatilanteeseen kestä- västi. Huolehditaan, että tilanteeseen vastataan ennakoivasti ja hallitusti. Pitkän ajan näkymä edellyttää, että hallittu maahanmuutto on kasvua, innovaatioita, uusia työpaikkoja ja taloudellista vakautta edistävä tekijä.

Kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet sitovat Suomea kansainvälisoikeudellisesti ja osana Suomen lainsää- däntöä. Kansainväliset velvoitteet ovat yhdenmukaisia Suomen perustuslain perusoikeussäännösten kanssa. 2 Maahanmuuttopoliittinen ministerityöryhmä seuraa tämän ohjelman sekä lisäksi hallituksen 11.9.2015 hyväksymien maahanmuuttopoliittisten toimenpiteiden toteutumista erillisin mittarein. Turvapaikkakustannusten kasvaessa tarvittavat resursointipäätökset tehdään JTS- tai talousarvioprosessissa.”

1. Osallistumme esimerkillämme ja EU-jäsenmaiden yhteistyöllä yhteisesti sovittujen päätösten toimeenpanoon kolmansissa maissa ja EU-alueella laajamittaisen muuttoliikkeen hallitsemiseksi.

 • Vaikutamme kehitysyhteistyön, Vallettan muuttoliikehuippukokouksen toimintasuunnitelman ja EU-rahastojen kautta erityisesti Afrikan ja Lähi-idän lähtö- ja kauttakulkumaiden hyvään hallintoon, demokraattisten olojen ja oikeusvaltion vahvistumiseen, konfliktien ehkäisyyn, rauhanrakentamiseen, koulutusmahdollisuuksiin ja terveysoloihin, mahdollistaen samalla sen, ettei ihmisten tarvitsisi muuttaa pois asuinalueiltaan.
 • Suomi tulee vaatimaan voimakkaasti EU:n jäsenmailta kunnollista ulkorajavalvontaa sekä jokaisen maan vastuuta rekisteröidä turvapaikanhakijat. Rekisteröimätön liikkuminen Schengen-alueella on saatava loppumaan. Suomi tekee EU:ssa turvapaikkapolitiikkaa edellä mainittujen saavuttamiseksi yhdessä muiden muuttoliikkeen kohdemaiden kanssa.
 • Osallistumme Frontexin koordinoimiin rajavalvontaoperaatioihin, komission koordinoimiin pelastuspalveluoperaatioihin ja EASO:n toimiin asiantuntijoilla ja tarvittaessa kalustolla sekä sotilaallisiin ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin muuttoliikkeen kannalta keskeisissä lähtö- ja kauttakulkumaissa.
 • Osallistumme Kreikan ja Italian tukemiseen Hotspot-käsittelykeskusten saamiseksi tehokkaaseen käyttöön (henkilöiden identifiointi ja rekisteröinti)
 • Lievitämme humanitääristä hätää ja parannamme lähtö- ja kauttakulkumaiden kantokykyä Suomen omalla ja EU-panoksella, erityisesti Syyrian lähialueilla ja Turkissa
 • Myötävaikutamme talouksien kehittymiseen ja työpaikkojen syntyyn myös kauppapolitiikan keinojen, kaupallisen toiminnan, investointien ja innovaatioiden ja teknologisen kehityksen kautta.
 • Osallistumme EU:n Pohjois-Afrikan ja Afrikan sarven alueelliseen kehitys- ja suojeluohjelmaan (RDPP)
 • Kiirehdimme neuvoston päätöstä turvallisten alkuperämaiden luettelosta; johon myös Turkin tulee kuulua
 • Tuemme EU:n ja Turkin välisen yhteistyön tiivistämistä mm. osapuolten välisellä toimintasuunnitelmalla muuttoliikkeen hallitsemiseksi
 • Ylläpidämme hyvää ja vakaata rajatilannetta Suomen ja Venäjän välisellä rajalla sekä toimintasuunnitelmaa Venäjältä tulevien hakijoiden määrän kasvuun varautumiseksi
 • Ylläpidämme valmiutta rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen Schengenin sisärajoille turvallisuustilanteen vaatiessa tai jos EU-maiden yhteiset toimet eivät vaikuta
 • Selvitämme kaikkien laittomasti maahan tulevien henkilöllisyyden mm. kansallisten ja kansainvälisten rekisterien avulla ja rekisteröimme heidät turvapaikanhakijoiden sormenjälkirekisteriin
 • Hyödynnämme tehokkaasti poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten sekä Maahanmuuttoviraston yhteistyötä valtakunnallisen ulkomaalaisvalvonnan tehostamiseksi
 • Luomme ja ylläpidämme kansainvälistä ja poikkihallinnollista turvapaikkatilannekuvaa
 • Selvitämme mm. rajavartiolain ja asevelvollisuuslain viranomaisten tukemiseen liittyviä uudistamistarpeita poikkeuksellisia maahantulotilanteita varten

2. Yhdenmukaistamme turvapaikkaa koskevia käytäntöjä EU- ja Pohjoismaiden kanssa

 • Seuraamme jatkuvasti muiden maiden turvapaikkalainsäädäntöä ja -käytäntöjä, analysoimme sen pohjalta tarvetta kansallisiin kehittämistoimiin ja reagoimme nopeasti muutostarpeisiin
 • Ehdotamme pohjoismaista yhteistyöhanketta, jossa Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska perustavat best practices ja learnings -foorumin erityisesti turvapaikanhakijoiden integraatiotoimien yhtenäistämiseksi
 • Tiukennamme perheenyhdistämisen kriteerejä EU:n perheenyhdistämisdirektiivin nojalla täysimääräisesti, edellytyksenä ainakin toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista
 • Myönnämme suojelua tarvitsevien oleskeluluvat aina määräaikaisina ja ennen pysyvän oleskeluluvan myöntämistä tarkistamme lähtömaan tilanteen; lähtömaan turvallisuustilanteen parannuttua peruutamme oleskeluluvan; oleskelulupien omatoimisen uudelleentarkastelun perustana ovat lähtömaiden turvallisuustilanteen tarkistukset kaksi kertaa vuodessa
 • Selvitämme mahdollisuutta ottaa käyttöön erityinen sijoittajien investointeihin perustuva oleskelulupa
 • Suomen vetovoimaisuuden lisäämiseksi
 • Otamme entistä paremmin huomioon kansallisen turvallisuuden kansainvälisen suojeluaseman poissuljenta- ja lakkauttamisperusteena sekä oleskeluluvan peruuttamisen perusteena ja selvitämme mahdollisuuden määrätä maahantulokielto ulkomailla oleskelevalle
 • Tarkistamme kansainvälisen suojelun perusteella myönnettävien oleskelulupien edellytyksiä (humanitaarinen suojelu)
 • Tehostamme lupien peruuttamista tilanteissa, joissa suojeluedellytykset eivät enää täyty ja kiinnitämme enemmän huomiota suojelun tarpeen olemassa oloon myös jatkolupaa myönnettäessä
 • Väärien tietojen antaminen viranomaiselle vaikuttaa suoraan turvapaikan saamiseen
 • Säädämme maahantulokiellon rikkomisesta seuraamukseksi vankeusrangaistuksen

3. Tehostamme turvapaikkamenettelyä nopean päätöksenteon varmistamiseksi ja vastaanottokustannusten hillitsemiseksi

 • Valmistelemme kiireellisinä turvapaikkamenettelyä koskevat kansalliset lainsäädäntöhankkeet ml. turvapaikka-asioiden tuomioistuinkäsittelyn nopeuttamiseksi tarvittavat lainsäädäntömuutokset (ratkaisukokoonpanojen supistaminen, valitusaikojen lyhentäminen sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain tarkistaminen viranomaisten ja tuomioistuinten tiedonvaihdon nopeuttamiseksi)
 • Lisäämme maahanmuuttoviranomaisten sekä Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden henkilöstöresursseja merkittävästi turvapaikka-asioiden päätösten ja valitusten käsittelyn sekä päätösten täytäntöönpanon nopeuttamiseksi sekä valmistelemme rakenteellisena uudistushankkeena Helsingin hallinto-oikeuteen nykyisin keskitettyjen turvapaikka-asioiden hajauttamista myös muissa alueellisissa hallinto-oikeuksissa käsiteltäviksi
 • Poliisi, rajatarkastusviranomainen ja Maahanmuuttovirasto tehostavat toimintaansa hakemusten rekisteröinnissä ja seulonnassa sekä puhuttelujen järjestämisessä ja päätöksenteossa, jo tehtyjen päätösten ja lainsäädäntöhankkeen mukaisesti
 • Venäjä kuuluu Euroopan neuvostoon ja on Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä Geneven pakolaissopimuksen ja kidutuksen vastaisen yleissopimuksen osapuoli; pidämme Venäjää sitoumustensa perusteella turvallisena turvapaikkamaana
 • Niin Venäjältä kuin muualtakin tulevat ilmeisen perusteettomat hakemukset käsitellään nopeutetussa menettelyssä ja kielteisen päätöksen saaneiden palauttamiset pannaan nopeasti täytäntöön
 • Hallinto-oikeuden tekemästä kielteisestä turvapaikkapäätöksestä valittava henkilö ei jää valituksen käsittelyajaksi Suomeen, vaan hänet poistetaan maasta HO:n päätöksen mukaisesti, jollei KHO toisin määrää
 • Arvioimme Afganistanin turvallisuustilanteen uudelleen, kuten on jo tehty Irakin ja Somalian kohdalla sekä tarkistamme sisäisen paon mahdollisuuden
 • Edellytämme Dublin-järjestelmän toimivuuden palauttamista siten, että jokainen turvallinen kauttakulkumaa rekisteröi omat turvapaikkahakijansa. Mikäli Dublin-järjestelmän toimivuutta ei kyetä palauttamaan, hallitus valmistautuu poikkeuksellisiin kansallisiin toimiin vastaavien vaikutusten varmistamiseksi
 • Palautamme ns. Dublin-tapaukset välittömästi
 • Torjumme alaikäismenettelyn väärinkäyttöä
 • Muutamme turvapaikanhakijalle annettavan oikeusavun palkkioperusteet asiakohtaiseksi ja täsmennämme avustajien kelpoisuusehtoja sekä valmistelemme oikeusavun rajaamista turvapaikanhakijoiden oikeusturva huomioiden
 • Lisäämme julkisen oikeusavun henkilöstöresursseja oikeusavun saatavuuden turvaamiseksi

4. Tarjoamme vain välttämättömät vastaanottopalvelut turvapaikanhakijoiden ihmisarvoa kunnioittaen

 • Perustamme kielteisen päätöksen saaneille erityisiä palautuskeskuksia minimipalveluin sekä varmistamme keskusten alueellisesti järkevän sijoittelun
 • Järjestämme työikäisille turvapaikanhakijoille työtehtäviä vastaanottokeskuksessa tai sen sijaintikunnassa sekä lisäämme suomen kielen opetusta
 • Teemme joulukuussa 2015 – tammikuussa 2016 arvioinnit erilaisista vastaanottokeskusjärjestelyistä ml. turvallisuus-, toiminnallisuus- ja taloudellisuusjärjestelyt, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä, vastaanottorahan mahdollisesta alentamisesta, luontaisetujen ja/tai maksukortin käyttämisestä rahamaksujen sijaan sekä selvitämme erikseen oman sosiaaliturvan käyttöönottoa
 • Arvioimme vastaanottokeskusverkoston toimivuutta kokonaisvaltaisesti ja teemme tarvittavia muutoksia
 • Perustamme tarvittaessa uusia järjestelykeskuksia sekä majoitamme turvapaikanhakijoita myös teltta ja konttimajoitukseen
 • Järjestelykeskuksessa vietetystä ajasta ei makseta vastaanottorahaa eikä muita sosiaalietuuksia
 • Huomioimme kuntien erityispiirteet, hyvän hallinnon ja avoimuuden vastaanottokeskusten sijainnin suunnittelussa ja keskusten perustamisessa
 • Huomioimme vastaanottokeskuksia perustettaessa myös turvallisuustekijät ja viranomaisresurssit siten, että turvallisuuspalvelut ovat riittävällä tasolla
 • Varmistamme, että vastaanottopalvelut vastaavat turvapaikanhakijaperheiden ja -lasten tarpeisiin mm. näille tarkoitettujen tilojen osoittamisella

5. Tehostamme paluuta ja palauttamista

 • Tehostamme turvapaikkapäätösten tiedoksiantoa, maasta poistamista ja siihen liittyvää viranomaisyhteistyötä sekä varaudumme maasta poistamisten määrän merkittävään kasvuun: poliisi laatii palautuksia koskevan toimintasuunnitelman ja valmistautuu lisäämään palautuksia nopeasti
 • Edistämme palautuksia Irakin, Afganistanin ja Somalian kanssa sekä kehitämme aktiivisesti operatiivista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa
 • Neuvottelut Irakin, Afganistanin ja Somalian kanssa kahdenvälisten palautussopimusten osalta pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti; lisäksi Suomi edellyttää komissiolta nopeita toimenpiteitä
 • Irakin ja Somalian osalta EU:n yhteisten palautussopimusten aikaansaamiseksi
 • Lisäämme EU- ja Pohjoismaiden yhteistyötä kielteisen päätöksen saaneiden palauttamiseksi sekä hyödynnämme täysimääräisesti Frontexin toimeenpanemien palautuslentojen mahdollisuuden
 • Tarjoamme aktiivisesti vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta ja varmistamme sen rahoituksen
 • Kytkemme kohdemaille suunnatut tukitoimemme neuvotteluihin palautusjärjestelyistä (takaisinottopöytäkirjojen aikaansaamiseksi)
 • Tehostamme käynnissä olevalla hankkeella kansainvälisen lainsäädännön rajoissa EU:n ulkopuolelta peräisin olevien törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistumista; hanke valmistuu kevääseen 2017 mennessä
 • Kriminalisoimme YK:n ja EU:n terroristijärjestöksi luokitteleman organisaation toimintaan osallistumisen sekä matkustamisen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittamisen
 • Edellisen jälkeen säädämme mahdollisuuden mitätöidä Suomen kansalaisuus terrorismitoimiin osallistuneilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä

6. Varmistamme turvallisuuden ylläpitämisen ja tehostamme viestintää

 • Ylläpidämme poliisin ja Rajavartiolaitoksen toteuttamaa valvontaa ja ennalta estävää toimintaa sekä varmistamme Suojelupoliisin riittävät voimavarat
 • Parannamme vastaanottokeskusten ja niiden ympäristön turvallisuutta; vastaanottokeskuksille laaditaan järjestyssäännöt päivittäisellä ilmoittautumisvelvollisuudella vastaanottorahan edellytyksenä, turvapaikanhakijoilta edellytetään suomalaisten perussääntöjen ”tutkintoa” sekä valvontaa tehostetaan lisäämällä vartiointiliikkeiden ja järjestyksenvalvojien hyödyntämistä
 • Laadimme selvityksen turvapaikanhakijatilanteen vaikutuksesta sisäiseen turvallisuuteen ja kustannuksiin
 • Vältämme väestöryhmien erityiskohtelua estääksemme vastakkainasettelua
 • Panostamme laittomaan maahantuloon liittyvien rikosten paljastamiseen ja tutkimiseen kohdentamalla toimiin viranomaisten voimavaroja
 • Tiedotamme aktiivisesti ja tapauskohtaisesti hakijoiden lähtömaihin Suomen turvapaikkapolitiikan muutoksista sekä realistisesta nykytilanteesta
 • Viestimme avoimesti turvapaikan haun haasteista ja mahdollisuuksista, muutoksesta ja pitkäaikaisvaikutuksista etupainotteisesti
 • Keräämme ja jaamme monipuolista tietoa pakolaisuudesta, turvapaikkamenettelystä, Suomesta ja suomalaisista ”pelisäännöistä” valistusmateriaalilla

7. Tuemme monipuolisin keinoin oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin siirtymistä ja kustannustehokasta kotoutumista.

Turvapaikanhakijoiden onnistunut kotoutuminen ja työmarkkinoille siirtyminen hyödyttää Suomen taloutta. Varaudumme koulutuksella ja tuella myös siihen, että osa turvapaikanhakijoista tarvitsee pidempikestoisia palvelupolkuja yhteiskuntaan integroituakseen ja työllistyäkseen.

 • Toteutamme kotoutumisen toimenpiteitä siten, että ne vahvistavat työllistymistä ja ehkäisevät syrjäytymistä – edellytämme kotouttamistoimissa aktiivisuutta ja vastikkeellisuutta mm. työtehtäviin osallistamalla
 • Vahvistamme erilaisilla aktiviteeteilla eri väestöryhmien ja kulttuurien välistä vuoropuhelua ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa mm. rasismin torjumiseksi, erityiskohderyhmänä nuoret
 • Edistämme kansalaisyhteiskunnan, ml. yritysten, tukihenkilöiden, maahanmuuttajajärjestöjen ja uskonnollisten yhdyskuntien, osallistumista kotoutumista edistävään työhön
 • Arvioimme nopeutetulla aikataululla pakolaisten kuntaan ohjaamiskäytäntöjen muutostarpeet ja laadimme sen pohjalta strategian ja toimeenpano-ohjelman, jonka mukaisesti luvan saaneet siirretään vastaanottokeskuksista kuntiin
 • Kunnissa pakolaisten vastaanottaminen ja vastaanottokeskusten perustaminen perustuvat vapaaehtoisuuteen
 • Edellytämme maahantulijoilta selkeää sitoutumista suomalaisen yhteiskunnan sääntöihin antamalla asiaan liittyvää perehdytystä ja otamme käyttöön sitoutumissopimuksen
 • Kehitämme turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoitusta ja täydentämistä sekä uudistamme kotoutumiskoulutuksen rakenteita ja sisältöä työelämälähtöisemmäksi ja vastaamaan aiempaa suurempaan kysyntään
 • Edistämme maahaanmuuttajien yrittäjyyttä ja osaamispotentiaalin monipuolista hyödyntämistä
 • Arvioimme turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta työntekomahdollisuuden nopeuttamiseksi
 • Painotamme kotimaisen kielen käytännön opiskelua työn ja opiskelun yhteydessä
 • Huolehdimme erityisesti ilman huoltajaa tulleiden turvallisista kasvun ja koulutuksen poluista
 • Kehitämme oleskeluluvan saaneiden työllistymisen ja kotouttamistoimien seurannan tietojärjestelmiä ja vaikuttavuuden analyysitoimintaa
 • Vahvistamme kotouttamisen kokeilukulttuuria, digitaalisia palveluja, tulosperusteisuutta sekä kustannustarkkuutta
 • Kohdennamme valvontaa toimialoille ja työpaikoille, joissa käytetään paljon ulkomaalaista työvoimaa

8. Huolehdimme sosiaaliturvasta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista väärinkäytöksiä ehkäisten

 • Selvitämme mahdollisuudet maahanmuuttajien sosiaaliturvajärjestelmän muuttamiseksi siten, että myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät kuulu asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin, vaan heillä on oma erillinen kotouttamisjärjestelmä
 • Turvapaikanhakijan tuen taso on alhaisempi kuin työmarkkinatuen taso sekä vahvasti vastikkeellinen edellyttäen aktiivista osallistumista kotouttamistoimenpiteisiin
 • Tuen saamisen edellytyksenä on ilmoittautumisvelvollisuus työvoimaviranomaiselle
 • Pyrimme mahdollisuuksien mukaan käyttämään vastaanottorahan sijaan ruoka- ja vaatekuponkeja
 • Määritämme toiminnaltaan erilaisille vastaanottokeskuksille hyväksyttävän kustannustason
 • Vahvistamme viranomaisten tiedonvaihtoa

……………………………………..

 

12316225_10153808224081670_1651898439474160192_n

 

 

..

 

 

 

 

Kello 21.48.

Tänään eduskunnassa aamusta valmiiksi EU:n ampuma-asedirektiivin puolustusvaliokunnan lausunto. Yksimielinen ja tiukka lausunto millä haluamme turvata nykyisen puolustusjärjestelmämme ja sen tärkeän osan eli reserviläistoiminnan. Vielä kannattaa jatkaa vaikuttamista kuitenkin ja erityisesti suomalaisten MEPien suuntaan. Tässä täytyy nyt tehdä kaikki mahdollinen, että emme astu jälleen kerran pahaan EU-miinaan ja joudu määräenemmistöpäätöksen jälkeen tekemään jälleen jotain aivan järjetöntä ja kohtalokastakin.

Puolustusvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan kokouksista sitten suuntasin tänään jälleen Santahaminaan. Aloitin tänään Maanpuolustuskorkeakoulun hallinnossa ja tänään ensimmäinen neuvottelukunnan kokous. Upea paikka ja hienoa saada tällaisia uusia vastuita. Aiheeseen palailen varmasti vielä useinkin. Maanpuolustustyö ja yleensäkin turpo-työ siis lisääntyy minun päivissäni entisestään.

Iltapäivällä täysistunnossa keskusteltiin työllisyystilanteesta ja varsin yhtenäinen oli henki siinä, että pitkittynyt ja kasvava työttömyys on maamme yksi isoimmista huolista. Sen eteen tehdäänkin nyt kaikki ja ennen muuta juurikin niin että saisimme työttömille työtä ja uutta työtä ja kasvua tähän maahan. Näissä talkoissa kaikille riittää työtä ja itse edelleen toivon, että työmarkkinajärjestötkin lähtevät mukaan ja neuvottelevat vielä hyvän yhteiskuntasopimuksenkin. Eilenhän liikkeelle jo kolmikantaisesti iso paikallisen sopimisen ja sopimusvapauden vahvistamisen työ.

Illansuussa vielä piipahdin Valtioneuvoston juhlatalossa Smolnassa kiittämässä Puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Rätyä upeasta työtä maamme puolustuksen hyväksi. Oli hieno huomata, että paikalla oli koko puolustusvoimiemme johto ja myös laajasti poliittistakin johtoamme aina presidentti Martti Ahtisaarta myöden. On valitettavaa, että Rädyn kaltainen huippuosaaja ja laajaa arvostusta nauttiva tekijä joutui nyt erikoisen perussuomalaisten poliittisen pelin nappulaksi ja sitä kautta vaihtoon. Mutta olen aivan varma, että Artolle työtä löytyy ja ottajiakin niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Katsotaan koska tältä saralta jotain kerrotaan.

Huomenna eduskunnassa jatkamme budjetin työstämistä valtionvaroissa ja iltapäivällä sitten istunnossakin. Pitkä päivä huomennakin. Nyt otan kahdeksan tunnin unet 🙂

Kommentit