Perusopetuksen ryhmäkokoselvityksen ennakkotiedot valmiit: Suurimmat opetusryhmät 3.-6. vuosiluokilla

Uutiset, tiistaina 07.10.2008

Ennakkotiedot perusopetuksen ryhmäkokoselvityksestä ovat valmistuneet. Opetusministeri Sari Sarkomaa käynnisti selvityksen, koska tietoa oppilaiden lukumäärästä opetusryhmissä ei ollut aiemmin saatavilla.

– On hämmästyttävää, että edellisillä opetusministereillä ei ollut kattavaa tietoa siitä, minkä kokoisia opetusryhmiä maassa on. Jatkossa ryhmäkokoja ja Perusopetus paremmaksi eli POP-ohjelman toimien vaikutusta seurataan säännöllisesti, Sarkomaa kertoo.

Opetusryhmien koon pienentäminen on osa vaalikauden mittaisia Perusopetus paremmaksi eli POP-talkoita. Vuoden 2009 talousarvioesitykseen sisältyy 16 miljoonan euron määräraha suunnattavaksi valtionosuutena opetuksen järjestäjille opetusryhmien pienentämiseksi.

– Lisäresurssit kohdentuvat opetuksen järjestäjille yhdenvertaisesti. Rahat ovat vahva viesti kuntapäättäjille siitä, että opetusryhmien koot on muodostettava niin, että oppilaiden oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oikeus turvalliseen oppimisympäristöön voidaan toteuttaa joka päivä, Sarkomaa sanoo.

Ennakkotietojen mukaan keskimääräisesti suurimmat opetusryhmät ovat perusopetuksen 3.-6. vuosiluokilla. Perusopetuksen suurten opetusryhmien määrä kasvaa vuosiluokittain ensimmäiseltä luokalta kuudennelle luokalle siirryttäessä.

Väkiluvultaan suurimmissa kaupungeissa opetusryhmien keskimääräinen koko on muuta maata suurempi. Perusopetuksen 1.-6. vuosiluokilla keskimääräinen opetusryhmän koko on suurin Uudellamaalla.

Aineenopetuksessa suurimpia opetusryhmät ovat liikunnan, historian ja yhteiskuntaopin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa ja oppilaan ohjauksessa.

– Ryhmäkoko on yksi keskeisesti koulutuksen laatuun vaikuttava seikka. Perusopetuksen laatukriteereitä työstetään parhaillaan. Osana laatukriteerityötä arvioidaan ryhmäkoon vaikutus opetuksen laatuun. Muita laadun osatekijöita ovat esimerkiksi kokonaisuudessaan turvallinen oppimisympäristö, hyvät oppimateriaalit, opettajien hyvä ammattitaito, johon liittyy mm. se, miten opettajat pääsevät täydennyskoulutukseen, Sarkomaa toteaa.

Opetusministeriö on selvittänyt perusopetuksen opetusryhmien kokoa yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa osana valtakunnallista opettajatiedonkeruuta. Tietojen keruu toteutettiin maaliskuussa 2008. Tiedot kerättiin perusasteen luokanopettajilta ja eri oppiaineiden aineenopettajilta. Kyselyn vastausprosentti oli noin 87 %. Tiedot kunnittain ja opetuksen järjestäjittäin sekä opetuskielen mukaan saadaan marraskuussa.

Ryhmäkokotaulukoita löytyy opetusministeriön verkkosivuilta osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yleissivistaevae_koulutus/Liitetiedostoja/luokkakoot.pdf

Kommentit