Opetusministeri Henna Virkkunen: Perusopetuksen laatukriteerien käyttöönottoa tuetaan valtionavustuksilla

Uutiset, tiistaina 17.11.2009

Opetusministeriön työryhmä valmisteli keväällä esityksen perusopetuksen laatukriteereiksi. Suositusta on tarkennettu laajalta lausuntokierrokselta saadun palautteen pohjalta. Laatukriteerien käyttöönottoa tuetaan vuosina 2009-2011 valtion erityisavustuksilla.

Laatukriteereihin on lisätty lausuntokierroksen palautteen jälkeen suositus
ryhmäkoosta. Opetusryhmien suositeltava enimmäiskoko on keskimäärin 20-25. Opetuksen järjestäjä päättää ryhmäkoosta. Myös suositus opinto-ohjaajien määräksi on lisätty kriteereihin. Suositeltava enimmäisoppilasmäärä yhtä opinto-ohjaajaa kohtaan luokilla 7-9 on yhteensä 250.

Koulutuksen järjestäjän taloudellinen tilanne tai henkilöstön lomauttaminen ei saa vaarantaa oppilaan oikeutta opetukseen.

Fyysinen oppimisympäristö ja siihen liittyvät tavoitteet ovat saaneet oman laatukorttinsa. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun tilat, opetusvälineet (mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologia) ja oppimateriaalit sekä rakennettu lähiympäristö ja ympäröivä luonto. Tieto ja viestintätekninen laitteiston tulee tukea oppilaan monipuolista oppimista ja edistää oppilaan työelämälähtöisyyttä.

Laatukriteerit kohdistuvat kaikkiaan yhteentoista arviointialueeseen, josta kustakin on oma laatukriteeristönsä: johtaminen, henkilöstö, taloudelliset resurssit, arviointi, opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, kodin ja koulun yhteistyö, fyysinen oppimisympäristö sekä oppimisympäristön turvallisuus.

Opetusministeri Henna Virkkusen mukaan laatukriteerien käyttöönottoa tuetaan valtion erityisavustuksilla vuosina 2009 – 2011 noin kolmella miljoonalla eurolla.

Koulutuksen järjestäjät voivat hakea erityisavustusta mm. laatuvastaavien palkkaukseen, koulutuksesta aiheutuviin matkakustannuksin, laaturyhmien ylimääräisiin palkka- ja matkakustannuksiin tai materiaalikustannuksiin. Avustusten hakuaika päättyy vuoden 2009 lopussa.

Perusopetuksen laatukriteereiden toimeenpanoa tuetaan myös opetushenkilöstön ammattitaitoa ja osaamista edistävän Osaava-ohjelman avulla.

Kommentit