Ministerityöryhmä päätti aluehallinnon uudistuksen jatkotoimenpiteistä

Uutiset, torstaina 04.12.2008

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä teki ensimmäiset linjaukset aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) jatkovalmistelun pohjaksi 18. marraskuuta 2008. Tuolloin ministerityöryhmä päätti mm. uusien aluehallintoviranomaisten nimistä sekä Aluehallintovirastojen toimialueista ja toimipaikkaverkosta.

Ministerityöryhmä jatkoi kokouksessaan 3. joulukuuta uudistamishankkeen alatyöryhmien ehdotusten käsittelyä. Alatyöryhmien ehdotuksiin sisältyivät mm. ehdotukset aluehallinnon aluejaoista, organisoinnista, ohjauksesta ja tuottavuudesta, henkilöstöasioista, talousasioista, palvelurakenteista ja tietojärjestelmistä.

Ministerityöryhmä päätti, että aluehallinnon uudistamisen valmistelutyötä jatketaan 18. marraskuuta 2008 tehdyn päätöksen sekä jaetuissa raporteissa ja muistioissa tehtyjen ehdotusten pohjalta niitä täydentäen, tarkentaen ja muuttaen seuraavasti:

Aluejaot

Aluehallintovirastojen toimialuejaossa Keski-Pohjanmaa sijoittuu Keski-Pohjanmaan liiton 26.11.2008 ilmaiseman kannan mukaisesti samaan alueeseen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kanssa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueet muodostetaan maakunnista seuraavasti:

1. Lappi
2. Kainuu
3. Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
4. Pohjanmaa
5. Etelä-Pohjanmaa
6. Keski-Suomi
7. Pohjois-Savo
8. Pohjois-Karjala
9. Etelä-Savo
10. Pirkanmaa
11. Satakunta
12. Varsinais-Suomi
13. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
14. Kanta-Häme ja Päijät-Häme
15. Uusimaa ja Itä-Uusimaa.

Aluejakojen valmistelussa on annettu suuri paino maakunnan liittojen esityksille. Kun Keski-Pohjanmaan sijoittumisesta uusiin aluejakoihin vallitsee alueen sisällä erilaisia näkemyksiä, hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä toivoo, että esityksistä pyydettävissä lausunnoissa arvioitaisiin myös sitä vaihtoehtoa, että Keski-Pohjanmaa olisi samassa alueessa Pohjanmaan kanssa. Keski-Pohjanmaan suuntautumisella ei ole vaikutusta vaalipiirijakoon.

Toimipaikat

Ministerityöryhmä päätti, että Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueet muodostetaan siten, että seuraavissa päätoimipaikoissa on kaikki kolme päävastuualuetta (elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -, liikenne ja infrastruktuuri – sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet):

1. Lappi, päätoimipaikka Rovaniemi
2. Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa, päätoimipaikka Oulu
3. Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa, päätoimipaikka Seinäjoki
4. Keski-Suomi, päätoimipaikka Jyväskylä
5. Pirkanmaa, päätoimipaikka Tampere
6. Varsinais-Suomi ja Satakunta, päätoimipaikka Turku
7. Uusimaa, Itä-Uusimaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme, päätoimipaikka Helsinki
8. Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo, päätoimipaikka Kuopio
9. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, päätoimipaikka Kouvola.

Seuraavissa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätoimipaikoissa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri – sekä ympäristö- ja luonnonvarat -päävastuualueen tehtävät sekä tarvittava määrä liikenne ja infrastruktuuri -päävastuualueen palveluja järjestävää henkilöstöä:

10. Kainuu, päätoimipaikka Kajaani
11. Pohjois-Karjala, päätoimipaikka Joensuu
12. Etelä-Savo, päätoimipaikka Mikkeli
13. Kanta-Häme ja Päijät-Häme, päätoimipaikka Lahti.

Seuraavissa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätoimipaikoissa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -päävastuualueen tehtävät sekä tarvittava määrä muiden vastuualueiden palveluja järjestävää henkilöstöä:

14. Pohjanmaa, päätoimipaikka Vaasa
15. Satakunta, päätoimipaikka Pori.

Toimipaikkajako Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla

Ministerityöryhmä päätti, että Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten muodostamisessa noudatetaan seuraavia linjauksia:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jossa on kaikkien kolmen päävastuualueen tehtäväkokonaisuudet ja vastuualueiden johto, sijoitetaan Seinäjoelle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jossa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -päävastuualue sekä tarvittava määrä muiden vastuualueiden palveluja järjestävää henkilöstöä, sijoitetaan Vaasaan.

Ympäristö ja luonnonvarat -päävastuualueen sekä liikenne ja infrastruktuuri -päävastuualueen palveluja kehitetään niin, että asiakkaita palvellaan tulevaisuudessakin sekä Seinäjoella että Vaasassa. Palvelutarjonnasta tehdään erillinen suunnitelma.

Palvelut pyritään tulevaisuudessa tuottamaan ensisijaisesti sillä henkilöstöllä, joka on jo paikkakunnalla. Vaikka ympäristö ja luonnonvarat – sekä liikenne ja infrastruktuuri -päävastuualueet ovat Seinäjoella, integroidaan Vaasaan jäävä henkilöstö toiminnalliseksi osaksi Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta siten, että voidaan parantaa asiakaspalvelua ja tuottavuutta. Tarkemmin tehtäväjaoista ja resurssi- sekä henkilöstösuunnitelmasta kummankin alueen tarpeiden mukaisesti sovitaan alueellisessa muutosryhmässä. Mahdolliset henkilöstösiirrot paikkakuntien välillä pyritään tekemään vapaaehtoisuuden pohjalta sekä eläköitymistä hyödyntäen.

Sekä Seinäjoen että Vaasan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johtoryhmässä on kaikkien kolmen päävastuualueen edustus. Jatkovalmistelun lähtökohtana on, että Vaasan ja Seinäjoen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle perustetaan myös yhteinen johtoryhmä.

Lisäksi Vaasan aluehallintovirastoon sijoitetaan ympäristölupa-asioiden vastuualue.

Muut päätökset

Ministerityöryhmä päätti, että myöhemmin määriteltävän siirtymäkauden aikana tasapainotetaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa tiepiirien aluejakomuutoksista syntyviä voimavaratarpeita ja tuotantoaluemuutoksia lisäämällä nykyisestään erikoistumista, kohdentamalla alueviranomaiselle tulevia uusia tehtäviä nykyisiä voimavaroja hyödyntäen sekä varautumalla muiden liikennemuotojen mahdollisesti tuomiin uusiin tehtäviin erityisesti Pirkanmaan ja Kaakkois-Suomen alueilla sekä varmistamalla vastaavasti tieliikenteen resurssitarpeet erityisesti Uudenmaan ja Savo-Karjalan alueilla. Resurssi- ja tehtäväjärjestelyistä vastaa liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa uusi liikennevirasto.

Metsäkeskusten hallintoa uudistettaessa rannikon metsäkeskuksen aluejako säilytetään nykyisellään.

Ministeriryhmä linjaa tarvittaessa myöhemmin alatyöryhmien esityksiin sisältyviä ja tässä vaiheessa jatkovalmistelun pohjaksi puollettavia asioita.

Uudistuksen jatkovalmistelu

Lisäksi ministerityöryhmä päätti, että ALKU-hankkeen sekä sen ohjausryhmän ja valmisteluryhmän määräaikaa jatketaan 31.12.2009 saakka hankkeessa hyväksyttyjen linjausten toteuttamiseksi.

Vuonna 2009 hankkeen jatkovalmistelun painopiste siirtyy alueilla tehtävään valmistelutyöhön. Alueille perustetaan muutosryhmä jokaista uutta Aluehallintovirastoa (6) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (15) varten. Muutosryhmät valmistelevat muutosprosessia alueilla ja laativat hankkeen linjauksia toteuttavan muutossuunnitelman.

Valtakunnalliset työryhmät koordinoivat ja tukevat alueellista valmistelua. Valtakunnalliset työryhmät ovat:

– Aluehallintovirasto-työryhmä
– Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -työryhmä
– Talous- ja toiminnansuunnittelutyöryhmä
– Henkilöstötyöryhmä
– Palkkausjärjestelmätyöryhmä
– Tietojärjestelmätyöryhmä.

Jatkokäsittelyn aikataulu

Ministerityöryhmä käsittelee hallituksen esitysluonnosta aluehallintoa koskevaksi lainsäädännöksi tammikuun 2009 lopussa. Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitysluonnos tulee uudelleen ministerityöryhmän käsittelyyn maaliskuun lopussa. Hallituksen esitysluonnoksen eduskuntakäsittely alkaa huhtikuussa 2009.

ALKU-uudistus lyhyesti

Aluehallinnon uudistamishankkeessa maakunnan liittojen toimivaltaa vahvistetaan aluekehittämistyön kokoavana ja yhteen sovittavana viranomaisena. Valtion aluehallinnon tehtävät järjestetään kahteen uuteen viranomaiseen, joihin kootaan ja uudelleen organisoidaan valtion nykyisten kuuden viranomaisen (lääninhallitukset, TE-keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, työsuojelupiirit ja tiepiirit) tehtävät. Uudet viranomaiset ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Aluehallintovirasto. Uudistuksen tavoitteena on kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tuloksellisesti ja tehokkaasti toimiva aluehallinto. Uudistus tulee voimaan hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2010 alussa.

Kommentit