Kuntaliitto: Kuntatalous vahvistunut

Uutiset, torstaina 07.02.2008

Kuntien taloustilannetta on parantanut kuntien verotulojen kasvu, joka oli viime vuonna noin 7,5 prosenttia. Kasvu johtui hyvästä työllisyys- ja ansiokehityksestä. Myös yhteisöverojen tuotot kasvoivat reippaasti. Kuntien taloudellista tilannetta uhkaavat kuitenkin kansainvälisen taloustilanteen epävarmuustekijät ja kuntien taloustilanne saattaa muuttua nopeasti. Lisäksi kuntien väliset talouserot ovat säilyneet suurina.

Ennakkotilinpäätösten mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat viime vuonna 5,3 prosenttia. Menojen kasvu selittyy palkkakustannusten kasvulla ja palvelujen kysynnän lisääntymisellä.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi edellisvuodesta. Yleisestä kehityksestä huolimatta vuosikate laski kuitenkin noin 150 kunnassa ja lisäksi joissakin kunnissa verotulot jopa pienenivät. Vain noin 100 kunnassa vuosikate riitti investointien omahankintamenoihin.

Manner-Suomen kuntien tilikauden yhteenlaskettu tulos laski viime vuodesta. Tuloksen heikkenemisen taustalla ovat joidenkin suurten kaupunkien vuoden 2006 tilinpäätöksiin kirjatut poikkeuksellisen suuret satunnaiset myyntivoitot.

Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan ja korkomenot nousivat voimakkaasti, peräti 40 prosenttia. Kunnilla on nyt lainaa keskimäärin 1 559 euroa asukasta kohden. Lainakanta on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2000, jolloin lainaa oli 746 euroa asukasta kohden.

Alueelliset ja paikalliset erot suuria

Ennakkotilinpäätösten mukaan kuudessa maakunnassa kuntien yhteenlaskettu vuosikate ei riittänyt poistoihin. Maakunnittain tarkasteltuna kuntien tulorahoitus ei riittänyt poistojen kattamiseen Keski-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa, Lapissa ja Pohjois-Savossa.

Vuosikate parani lähes kaikissa kuntakokoryhmissä. Vain 40 000-100 000 asukkaan kunnissa vuosikate laski hieman.

Kuntien parantuvaa taloutta ei saa torpata

Kuntaliitto korostaa, ettei valtion pidä omilla toimillaan kääntää nykyistä kuntatalouden tervehtyvää kehitysuraa. Kuntien tehtäviä ei pidä lisätä. Kuntien toimintaa ohjaavaa normistoa on syytä purkaa ja näin mahdollistettava nykyistä tehokkaampi palvelutuotanto. Kuntien veropohjaa ei saa heikentää esimerkiksi lisäämällä ansiotulojen vähennyksiä tai vähentämällä kuntien oikeutta yhteisöveron tuottoon.

Kuntien menopaineet säilyvät korkeina myös tulevina vuosina. Viime syksynä sovitut virka- ja työehtosopimukset nostavat palkkamenoja tänä vuonna huomattavasti. Kunta- ja palvelurakenneuudistus lisää alkuvaiheessaan kuntien menoja. Väestön ikääntyminen luo paineita hyvinvointipalvelujen kysynnän kasvulle ja lisää kuntien menoja. Samalla tulopohja heikkenee väestön siirtyessä eläkkeelle. Tämän johdosta osassa kuntia veronkorotuspaineet säilyvät suurina.

Heikon talouden kuntien asemaa on vahvistettava valtionosuusuudistuksen yhteydessä lisäämällä kuntien valtionosuuksia ja näin turvattava näiden kuntien kyky järjestää palvelut kuntalaisilleen.

Kommentit