Koulukiusaaminen on rikos! – Koulukiusaamisen estämiseksi ei ole tehty riittävästi

Blogi, perjantaina 22.04.2016

Perusopetuslain 29 §:n, lukiolain 21 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 28 §:n nojalla oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Nämä lait velvoittavat kuntia, kouluja ja oppilaitoksia huolehtimaan väkivallan ja koulukiusaamisen estämisestä kouluissa ja oppilaitoksissa. Erilaisia hankkeita ja toimintamalleja on myös luotu Kiva-kouluhankkeesta erilaisiin Ei kiusata -tempauksiin. Kaikilla näillä on saatu hyviä tuloksia aikaan, mutta ei riittävästi. Kiusaamisen nollatoleranssi on vielä kaukana ja vain kaunis lupaus lapsille ja nuorillemme.

Itse entisenä opettajana tiedän ja tunnen ongelman enemmän kuin hyvin. Teinkin opettaja-aikanani paljon sen eteen, että ainakaan minun luokissani ei olisi kiusaamista ilmennyt. Ja uskallan kuitenkin sanoa, että varmasti jotkut kaikesta huolimatta kiusaamista joutui kouluvuosiensa aikana kokemaan. Sitä on kuulkaa niin monenlaista ja osa vain mahdotontakin opettajan huomata.

Yksi ihan keskeinen ongelma on sekin, että ei ole aivan selvää määritelmääkään sille mikä on koulukiusaamista. Eroaako se tavallisesta kiusaamisesta? Ja ainakin se voi olla fyysistä, mutta yhtä hyvin henkistäkin. Mutta myös yksinjättämistä, eristämistä yms. Joskus opettajana oli voimaton kun joku jäi leikkien ja tekemisen ulkopuolelle. Kaveriksi ei ketään voinut pakottaa. Ohjeeni olikin, että kaikkien kaveri ei tarvitse olla, mutta kaikkien kanssa täytyy tulla toimeen.

Kouluissa on myös tilanteita missä kiusattu ei uskalla kertoa kiusaamisesta. Ja tilanteita missä kertominen siirtää kiusaamisen uudelle tasolle. Ja joskus kiusaaja voi olla opettajakin. Ja joskus opettajien ja koulujen keinot eivät vain yksinkertaisesti riitä kiusaamisen lopettamiseksi. Puhuttelut, jälki-istunnot ja muut eivät enää toimi. Ja pahimmillaan kiusattu joutuu antamaan periksi ja vaihtamaan koulua. Onneksi nyt eduskunnassa on käsittelyssä lakialoite missä siirrettäväksi määrättäisiinkin koulukiusaaja eikä kiusattu. Olen itse tämänkin aloitteen allekirjoittanut.

Kiusaamisen kitkemiseksi pitäisi tehdä kaikki. Ja pitää tehdä. Kaikkeen kiusaamiseen pitää puuttua. Ja keinoja pitää käyttää. Mutta yksi tärkeä laki meiltä puuttuu – koulukiusaamista ei ole suoraan kriminalisoitu. Koulukiusaaminen ei siis ole lakiin kirjattu rikos. Suomen laissa ei siis varsinaisesti säädetä koulukiusaamista rikokseksi omana rikosnimikkeenä. Tämä osaltaan on johtanut siihen, että kiusaamista ei aina ajatella rikoksena. Usein oppilaiden ja opetta- jienkin keskuudessa toisen loukkaaminen esimerkiksi sanoin ajatellaan jopa vain huonoksi käytökseksi. Tein muutama vuosi sitten lakialoitteen koulukiusaamisen kriminalisoimiseksi. Jostain syystä esitys ei edennyt oikeusministeriössä eikä siihen riittävällä vakavuudella puuttunut myöskään opetusministerit. Siksi nyt tänään 22.4.2016 olen uusinut tämän lakialoitteeni rikoslain 21. luvun muuttamiseksi alla esitetyllä tavalla.

Koulukiusaamisen eri muodot löytyvät toki laista, mutta vain muiden rikosten nimillä, kuten laiton uhkaus, kiristys, vapaudenriisto, kunnianloukkaus, pakottaminen, pahoinpitely jne. Eikö nämä ole juuri niitä keinoja ja tapahtumia mitä koulukiusaamiseen usein liittyy. Kyllä ovat. Esimerkiksi rikoslain 27 luvussa on myös säädetty rangaistavaksi teoksi toisen solvaaminen tai herjaaminen. Lisäksi näihin edellä mainittuihin rikoksiin yllyttäminen ja avunantaminenkin on rikos. Koulukiusaaminen siis täyttää usein esimerkiksi jonkun edellä mainituista rikosnimikkeistä, ja ne kaikki on rikoslaissa säädetty rangaistaviksi. Laissa on siis säädetty erilaiset koulukiusaamisen muodot rangaistaviksi, mutta lain käytännön toteutumisessa on puutteita. Varsinaisesti koulukiusaamista omana rikosnimikkeenä ei laki siis kuitenkaan tunne.

Rikosvastuuikäraja Suomessa on 15 vuotta. 15 vuotta täyttänyt voidaan siis tuomita rikoksesta rangaistukseen. Kiusaaja voi siis saada tuomion, jos hän on 15 vuotta täyttänyt. Jos kiusaamiseen on syyllistynyt useampi kiusaaja, lain mukaan heitä kaikkia rangaistaan rikoksen tekijöinä. Myös yllyttäjä voidaan tuomita kuten rikoksen tekijä. Alle 15-vuotiaiden kohdalla rikosvastuullisuuden ikäraja ei täyty, joten heidän kohdallaan asia käsitellään kunnan sosiaaliviranomaisten kanssa. Sen sijaan vahingonkorvausvastuulla ei ole ikärajaa, joten myös alle 15- vuotias kiusaaja voidaan tuomita maksamaan vahingonkorvausta kiusaamisen uhrille, jolle on aiheutettu vahinkoa.

Kun lakiin ei ole yksinkertaisesti kirjattu koulukiusaamista omana rikosnimikkeenä, jää koulukiusaamisen määrittely usein epäselväksi. Eroja on niin oppilaiden, opettajien kuin vanhempienkin keskuudessa siitä, mitä he pitävät kiusaamisena, mitä koulukiusaamisena ja mitä eivät. Yksi minusta varsin yleispätevä määritelmä koulukiusaamiselle kuuluu näin: ”Koulukiusaaminen on suunniteltua ja harkittua toimintaa, jonka tarkoituksena on loukata toista joko henkisesti tai fyysisesti. Kiusaaminen voi olla suoraa tai epäsuoraa. Koulukiusaaminen ei rajoitu myöskään oppilaiden väliseen väkivaltaan, vaan myös opettajat saattavat olla osallisina koulukiusaamisessa. Uhrin tai kiusaajan roolissa lasten ja nuorten keskuudessa monet kokevat satunnaista kiusaamista, mutta varsinaiseksi koulukiusaamiseksi teko on nimettävissä vasta, kun se täyttää koulukiusaamisen tunnusmerkit.”

Ehdotukseni kuuluu näin:

21 luku
Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista

7 a §
Koulukiusaaminen

Joka kohdistaa toistuvasti toiseen henkilöön jonkin tai joitakin tämän pykälän toisessa momentissa mainituista teoista niin, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa, kärsimystä tai pelkoa loukatulle taikka häneen kohdistuvaa
halveksuntaa tai uhkaamaan loukattua, ja nämä teot tapahtuvat kouluympäristössä tai henkilöt tuntevat toisensa koulun kautta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta,
koulukiusaamisesta sakkoon.

Koulukiusaamisen tekoja ovat:

1) ruumiillisen väkivallan tekeminen toiselle taikka tällaista väkivaltaa tekemättä toisen terveyden vahingoittaminen niin, että aiheuttaa toi selle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan;
2) valheellisen tiedon  tai vihjauksen esittäminen toisesta siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka muuten kuin aiemmin tässä kohdassa mainitulla tavalla toisen halventaminen;
3) toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan esittäminen oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla lukuisten ihmistensaataville siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa;
4) toisen pakottaminen oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin;
5) toisen pakottaminen muulla kuin rikoslain 31 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla uhkauksella luopumaan taloudellisesta edusta, johon rikoksentekijällä tai sillä, jonka puolesta hän toimii, ei ole laillista oikeutta;
6) aseen nostaminen toista vastaan tai muulla tavoin toisen uhkaaminen rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa;
7) toiselta liikkumavapauden riistäminen oikeudettomasti sulkemalla sisään, sitomalla, kuljettamalla johonkin tai muulla tavoin tai toisen eristäminen tämän ympäristöstä;
8) toisen omaisuuden hävittäminen tai vahingoittaminen oikeudetta tai tietovälineelle tallennetun tiedon tai muun tallennuksen oikeudeton hävittäminen, turmeleminen, kätkeminen tai salaaminen toisen vahingoittamiseksi;
9) irtaimen omaisuuden anastaminen toisen hallusta;
10) toisen irtaimen omaisuuden taikka kiinteän koneen tai laitteen käyttäminen luvatta;
11) toisen kotirauhan häiritseminen soittamalla puheluita tai lähettämällä matkapuhelimeen viestejä

Tarjosin aloitettani myös kaikkien 200 kansanedustajan allekirjoitettavaksi. Muutamat sen allekirjoittivatkin. Ihmettelen, että miksi vain niin harva. Mutta se ei poista haluani taistella koulukiusaamista vastaan ja antaa kiusatuille, heidä vanhemmille ja opettajille myös tämän kaikista kovimman keinon käyttövalikoimaan koulukiusaamiseen puuttumiseksi silloin kun mikään muu ei enää auta.

Sain aikanaan tämän aloitteeni tekoon apua myös Koulukiusaamisesta Pro Gradu -tutkimuksen (2012) tehneeltä Krista Vierimaalta. Hänen tutkimuksensa paljasti, että jopa 73 prosenttia koulukiusaajista olisi jättänyt kiusaamatta, jos se olisi ollut laissa kiellettyä.

Koulukiusaamisen eteen tulen jatkamaan työtä ja haaveni olisi, että saisimme aikaan myös valtakunnallisen järjestön ja kampanjan koulukiusaamisen kitkemiseksi. Nollatoleranssi-puheista pitää päästä todelliseen kiusaamattomuuteen.

Kello 21.33.

Maailmanmestari Jukka Jalonen Marskin Illallisen juhlapuhujana tänään. Tasan 10 vuotta sitten 22.4.2006 HPK voitti Suomenmestaruuden. Jukka totesi, että "Ilman sitä en mä tässä nyt olisi".

Maailmanmestari Jukka Jalonen Marskin Illallisen juhlapuhujana tänään. Tasan 10 vuotta sitten 22.4.2006 HPK voitti Suomenmestaruuden. Jukka totesi, että ”Ilman sitä en mä tässä nyt olisi”.

Leijonien Marskin Illallisella vieraana

Lions Club Loppi Marski on järjestänyt pitkään Lopella keväistä Marskin lounasta tai oikeastaan illallista. Itse olen saanut useamman kerran myös kutsun mukaan pöytään vaikka en Leijona olekaan ja niin myös tänä vuonna. Tämän kertaisen juhlaillan puhujana oli jääkiekon kaksinkertainen maailmanmestari Jukka Jalonen. Jukka piti erinomaisen puheen nuorten jääkiekkoleijonien tiestä ja tarinasta maailmanmestareiksi. Erittäin mielenkiintoinen ja antoisa puheenvuoro tälläkin kertaa Jukalla niin kuin viimeksi minun omassa seminaarissanikin Sakolla. Painava viesti meille kaikille se, että ”Korosta onnistumisia ja sitä mitä haluat tapahtuvan. Älä epäonnistumisia”. Hyvät neuvot meille kaikille niin vanhempina, kasvattajina ja miksi ei työyhteisöissäkin. Jukan menestykset portaat nojaavat kuuteen askelmaan: ”Hetkessä elämiseen, valmistautumiseen, luottamukseen, sietämiseen, rohkeuteen ja 100% tekemiseen”. Niillä pärjää monessa.

13083319_10154156070541670_1653142368306047017_n 13015621_10154156070441670_5309935192123874273_nHieno ilta ja suuri kiitos Marskin leijonille kutsusta ja illasta. Tällaisia perinteitä tarvitaan ja tänäänkin Marsalkka Mannerheimin Metsästysmajan ravintolan iso sali tupaten täynnä ja iloista puheensorinaa pitkä ilta maan parhaiden ruokien ja hyvän seuran parissa.

Eduskunnassa jo ennen tätä normaali perjantai. Ensin Valtiovarainvaliokunnassa valtiontalouden kehysten läpikäyntiä ja talouden nykytilan ja tulevan läpikäyntiä mm. Suomen Pankin asiantuntijan kanssa ja sitten lyhyt perjantain täysistunto. Jälleen näin eduskuntaviikko takana ja monenmoista tapahtunut ja tehty. Pari vapaapäivää ja sitten taas jatketaan. Ensi viikolla ohjelmassa mm. työmatka Pietariin, mutta myös paljon muuta.

Mutta huomenna Erälopen Pönttöpäivä. Miljoona Linnunpönttöä kampanjan hengessä nikkaroimme jälleen linnunpönttöjä Lopella Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistyksen ja Samoojien kanssa. Itse olen lupautunut koko päiväksi vasaran varteen eli jos haluat pönttöjä niin ei muuta kuin tilausta vaan 🙂 Jukka Rintala jo tilasi kymmenen ja niillä aloitan aamulla omat tämän vuoden pönttötalkoot. Hieno ja pitkä perinne tämäkin.

Kommentit