Kansanedustaja Timo Heinonen Jokioisten Itsenäisyyspäivän juhlassa: ”Jokainen veteraani on kuntoutuksensa ansainnut”

Uutiset, lauantaina 06.12.2014

Kansanedustaja Timo Heinonen piti Itsenäisyyspäivän juhlapuheen Jokioisilla. Puheessaan Heinonen kiitti sotiemme veteraaneja ja lottia, mutta myös heitä jotka sotien jälkeen maamme uudelleen rakensivat. Kunniatehtäväksi Heinonen nosti sen, että jokainen sotaveteraani ja heidän puolisonsa pääsee jatkossa kuntoutukseen.

– Maassamme on edelleen noin 30 000 sotaveteraania. Heistä 6 000 on lisäksi sotainvalideja, joiden keski-ikä on yli 90 vuotta. Yhteiskunnallamme on siis käsillä viimeiset vuodet tukea heidän vanhushuoltoaan ja -hoitoaan.

– Konkreettisena osoituksena tahdosta sotaveteraaniemme hyväksi päätimme lisätä nyt rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahoja ja samalla laskimme sotainvalidien haitta-asterajan 20 prosentista 15 prosenttiin. Edelleen ulkopuolelle jäivät kuitenkin pienimmän haitta-asteen sotainvalidit ja olen heidän tilanteesta huolissani.

Sotainvalideista suurin osa nimittäin asuu edelleen kotona, ja tämän ovat mahdollistaneet ennen muuta yhteiskunnan tarjoamat palvelut sekä riittävä tuki. Kotona asumista tukee kattava yhteiskunnan tarjoama palveluverkko, josta erityisesti sotainvalidien ja heidän puolisoidensa sekä leskien osalta kuntoutus on merkittävä tekijä. Lisäksi kiireellinen uudistustarve Heinosen mukaan olisi sotilasvammalain nojalla korvattavien sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluiden prosenttirajan poistaminen.

– Sotainvalidit ovat saaneet valtion tukemia palveluita sotainvalidin työkyvyttömyysasteesta riippuen. Järjestelmässä on nähty ongelmaksi moniportainen asteikko, joka asettaa sotainvalidit sekä heidän leskensä täysin eriarvoiseen asemaan. Tätä nyt siis jo korjasimme, mutta suurimmaksi ongelmaksi on kuitenkin koettu pienimmän haitta-asteen sotainvalidisuus, joka vaikuttaa merkittävästi työkykyyn ja edelleen elämänlaatuun, mutta ei kuitenkaan oikeuta palveluihin.

– Pienimmällä invalidin haitta-asteprosentilla olevia on noin 2 000 elossa olevista 6 000 sotainvalidista. Nämä 2 000 sotainvalidia eivät pääse myöskään niiden noin 30 000 jäljellä olevan sotaveteraanin etuuksien piiriin. He ovat siis nykyjärjestelmän täydellisiä väliinputoajia. Tämän lisäksi vaikeavammaisten sotainvalidien puolisot ja lesket joutuvat jonottamaan kuntoutukseen pääsyä keskimäärin yli vuoden, minkä vuoksi tarkoitukseen varattua määrärahaa tulisi korottaa. Sotainvalidien vuotuinen poistuma supistaa sotilasvammakorvauksien määrärahaa, ja tästä koituvilla säästöillä voitaisiin rahoittaa useita edellä mainittuja palveluita.

Heinonen esittikin Jokioisilla, että pienimmistä haitta-asterajoista luovutaan ja tähän ryhmään kuuluvat liitetään 15 %:n haitta-asteen korvaustason piiriin.

Kommentit