KAKS:n tutkimus – Kansalaisten mielestä kyvykkäin puolue valtakunnallisissa asioissa on Kokoomus

Blogi, perjantaina 01.06.2018

Jonkin aika sitten KAKS eli Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi tutkimuksensa minkä mukaan suomalaisten mielestä kyvykkäin puolue valtakunnallisissa asioissa on kokoomus (39 %). Toiseksi eniten mainintoja kyvykkyydestä keräsi demarit ennen keskustaa. Seuraavina listalla olivat vihreät, vasemmistoliitto, RKP  ja kristillisdemokraatit. Vertailussa hännille jäivät perussuomalaiset ja siniset.

Usein aina todetaan, että nuo perinteiset gallupit ovat sitä ja tätä ja niitä tulee ja menee. Niin varmasti onkin vaikka itse politiikkaa työksenikin pitkään tehneenä ja vielä pidempään seuranneen pidän niitäkin arvossaan ja seuraamisen arvoisina. Kertovat trendiä ja politiikan ilmatilaa. Mutta tämä KAKS:n tutkimus oli moninkerroin mielenkiintoisempi sillä siinä kansa pääsi arvioimaan myös puolueiden ja sen tekijöiden kyvykkyyttä ja osaamista. Tulos heijastelikin vain osaksi puolueiden vaalikannatusta, sillä puolueiden saamien mainintojen määrät olivat kuitenkin kauttaaltaan suurempia kuin niiden tavanomainen vaalikannatus.

Kokoomus asettui ykkössijalle myös kyvykkyydessä kunta-asioiden hoidossa vastaajien omissa kotikunnissa. Kuntaosaamisessa kakkoseksi nousi demarit ennen keskustaa. Tasaisinta oli maakuntatasolla missä kokoomus (31 %) asettui kärkeen vain niukasti ennen keskustaa (29 %) ja SDP:tä (26 %).

Keskustan kannattajien toissijainen vaihtoehto oli kaikilla hallinnon tasoilla kokoomus. Ja vastavuoroisesti kokoomuksen kannattajien mielestä toiseksi kyvykkäin on keskusta. Eipä tämäkään yllätä ja yhteistyö keskustan kanssa on ollut aina hyvää kaikilla hallinnon tasoilla. Keskusta-oikeistolainen linja on saanut vahvaa kannatusta myös vaaleissa.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy

Kello 17.12

Valkoinen savu nousi perustuslakivaliokunnan huoneesta

Perustuslakivaliokunnan lausunto valinnanvapauslakiehdotuksesta on valmistunut

”Perustuslakivaliokunta pitää lakiehdotusta aikaisempaa valinnanvapausehdotusta parempana perustuslain näkökulmasta. Lakiehdotuksessa on kuitenkin edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä.

Valiokunnan mielestä lakiehdotukseen tarvittavat muutokset voidaan tehdä eduskunnassa. Lain käsittelyn perustuslainmukaisuus edellyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset valinnanvapaus-, sote- ja maakuntalakiehdotuksista saatetaan vielä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi ennen lakien lopullista hyväksymistä.

Keskeisimmät perustuslakiongelmat liittyvät valinnanvapausjärjestelmän voimaantulon aikatauluun ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen.

Valinnanvapauslakiehdotuksen voimaantuloaikataulu on edelleen liian tiukka ja se voi johtaa hallitsemattomiin riskeihin jopa potilasturvallisuuden kannalta. Uudistusta on vaiheistettava palveluittain ja alueittain. Siirtymäkautta on myös olennaisesti pidennettävä. Valinnanvapauslakiin voidaan kuitenkin lisätä menettely, jossa valinnanvapausjärjestelmän käyttöönottoon valmiit maakunnat voivat hakemuksen perusteella siirtyä uuteen järjestelmään ennen siirtymäkauden päättymistä.

Maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus on riittämätöntä erityisesti poikkeustilanteissa.  Rahoituslakia on välttämättä muutettava siten, että se turvaa riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen ja poikkeustilanteissa maakunnan edellytykset perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen.

Valinnanvapauslain olisi syytä turvata yleisesti paremmin maakunnan oman palvelutuotannon riittävyys sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maakunnan on pystyttävä turvaamaan palvelut myös nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa.

Perustuslakivaliokunta on tarkastellut ehdotetun järjestelmän suhdetta EU:n valtiontukisääntelyyn ja todennut sen muodostavan riskin sille, että järjestelmää voidaan joutua tulevaisuudessa muuttamaan. Valinnanvapausjärjestelmää ei ole syytä ottaa käyttöön, ennen kuin on varmistuttu sen suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn, esimerkiksi niin, että valtioneuvosto notifioi järjestelmän EU:n komissiolle.

Valinnanvapauslain tietosuojasääntely on olennaisesti puutteellinen, ja sen perusteella on vaikea hahmottaa, miten arkaluonteisten henkilötietojen on tarkoitus liikkua monituottajamallissa eri toimijoiden välillä. Sääntelyä on täydennettävä ja selvennettävä. Lisäksi on vielä tarkkaan selvitettävä, sisältyykö kapitaatiokorvauksen laskemiseen EU:n tietosuoja-asetuksen vastaista profilointia.

Valinnanvapausjärjestelmän eri osatekijöitä, kuten asiakassuunnitelmaa, suoran valinnan palveluita, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia sekä alihankintaa, koskeva sääntely ei ole kaikilta osin riittävän täsmällistä ja oikeusturvan takaavaa. Suoran valinnan palveluissa on kyse sote-keskusten palveluista, joissa asiakas voi valita itse palveluntuottajan ilman maakunnan osoitusta tai erillistä palvelutarpeen arviointia. Palveluntuottajan oikeutta hankkia näitä suoran valinnan palveluita alihankintana on rajoitettava.

Lisäksi erityisesti asiakassuunnitelmaa koskevaa sääntelyä on selkeytettävä siten, että laista käyvät ilmi suunnitelman oikeusvaikutukset ja niihin liittyvä mahdollisuus valittaa suunnitelmasta.

Kielellisiä oikeuksia koskevaa sääntelyä on täsmennettävä. Maakunnalle on ehdotettu velvollisuutta huolehtia kielellisten oikeuksien toteutumisesta asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavissa palveluissa ”mahdollisuuksien mukaan”, mitä ei voi pitää riittävänä. Valinnanvapausjärjestelmän pilotointia koskevaa sääntelyä on täydennettävä ainakin perusteilla, joilla eri alueet pilotointiin valitaan. Kriteerinä voi toimia esimerkiksi pilotoinnin merkitys sen tavoitteiden kannalta. Lisäksi laista tulee ilmetä pilotoinnin henkilöpiiri.

Perustuslakivaliokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa
koskevaa lainsäädäntöä. Valiokunta pitää tästä näkökulmasta erityisen ongelmallisena toimeenpanon laajamittaista aloittamista ennen lain hyväksymistä esimerkiksi jo käynnistettyjen alueellisten pilotointien avulla”.

Homma siis etenee. Palaan tähän kun olen tutustunut paremmin kokonaisuuteen. Sen jälkeen on aika tehdä ratkaisu toteutuuko tämän jälkeen vielä yhdessä sovitut tavoitteet. Nurkkapultteja ei voida liikaa löysätä saatikka avata.

….

Nyt materiaalit tutkittu. Alkuun täytyy kyllä lausua kiitos perustuslakivaliokunnalle perusteellisesta ja arvokkaasta työstä. Nyt hallituksen ja meidän eduskuntaryhmien täytyy perehtyä valiokunnan lausuntoon rauhassa ja siltä osin, kun PeV edellyttää muutoksia, uusia ratkaisuja on haettava jos asian kanssa katsotaan järkeväksi edetä.

Myönteistä se, että valinnanvapaus voidaa tältä pohjalta toteuttaa. Toteuttamisen aikataulua on nyt katsottava. Ja näyttäisi siltä, että myös menokehys voidaan toteuttaa uskottavalla tavalla. Mutta pitää muistaa, että työ on vielä kesken ja hallitus antaa vastauksensa PeV:n lausuntoon, StV antaa mietintöluonnoksen, PeV käsittelee vielä toistamiseen. Tehtävää tässä siis riittää.

Katsotaan rauhassa prosessi loppuun, eduskunnalla pitää olla työrauha ja jos kokonaisuus vaatii aikaa viikkojen sijaan enemmän niin se pitää työlle antaa. Nyt näyttää todennäköiseltä, että maakuntavaalit siirtyvät ja voisi oll järkevää siirtää aina esimerkiksi syksyyn 2019 asti. Mutta katsotaan.

Huomenna valmistujaisjuhlien ja lakkiaisten päivä. Aamulla ensin palkitsemaan Kirkonkylän koulun Kunnon Kaveria ja sitten Lopen Lukion ylioppilasjuhliin ja sieltä juhlakierrokselle. Hauholle, Hämeenlinnaan, Vanajanlinnaan jne. Aikamoinen kasa lahjoja matkaan ja juhlimaan mahtavia nuoriamme.

 

 

Kommentit