Hyvinvointialue OmaHäme näytti vihreää valoa Lopen Uudelle Eedilälle – Loppi saamassa modernin uuden vanhustenhoivatalon

Blogi, maanantaina 11.04.2022

Sosiaali- ja terveydenhoito siirtyvät palo- ja pelastustoimen kanssa saman aluehallinnon piiriin vuoden 2023 alusta. Aluevaalit järjestettiin tämän vuoden tammikuussa ja nyt olemme kovalla vauhdilla valmistelleet OmaHämeksi nimettyä hyvinvointialuettamme, niin, että kaikki Kanta-Hämeen sote-palvelut ja erikoissairaanhoito saadaan pelastustoimen kanssa saumattomasti aloittamaan vuoden alusta yhteisessä organisaatiossa.

Kuva päivän Hyvinvointalue OmaHämeen hallituksen kokouksesta. Kuva: Eija Aittola

Uudistuksen myötä myös vanhustenhoito siirtyy maakunnankokoisille harteille, mutta meidän tavoite Lopella on ollut, että haluamme jatkossakin, että vanhustenhoidon palvelut löytyvät omasta kotikunnasta kaikille loppilaisille. Tämän tavoitteen varmistamiseksi teimmekin Lopen Kokoomuksen johdolla Lopella valtuustoaloitteen ja esitykset viime vuonna siitä, että ennen hyvinvointialueen alkua varmistamme riittävät palvelu- ja tehostetunpalveluasumisen paikat Lopelle myös tuleville vuosille. Aloitteemme sain laajaa kannatusta Lopella ja hanketta lähdimme viemään määrätietoisesti eteenpäin. Lopulta järkevimmäksi toteuttamismalliksi valikoitui ns. tontinluovutusmenettely eli käytännössä kiinteistöt hoivayksikölle rakentaa yksityinen toimija, joka sitten vuokraa ne vanhustenhoidon käyttöön. Mallissa siis kiinteistö ja vastuu sen ylläpidosta ja myös tulevaisuuden peruskorjauksista on yksityisellä toimijalla ja itse vanhustenhoidosta vastaa sitten hyvinvointialue julkisenapalveluna.

Tänään Uusi Eedilä -hanke otti ison askeleen eteenpäin, kun OmaHämeen aluehallitus antoi esityksellemme yksimielisen puollon. Itse kyseisen asiakohdan kohdalla luonnollisesti aluehallituksessa jäävi, mutta päätös sieltä saatiin.

Tämän hankkeen taustalla on valtuustoaloitteemme myötä Lopen kunnan tekemä väestöennusteeseen perustuvan selvityksen vanhusten asumispalvelutarpeesta. Ikäihmisten määrä eli yli 75-vuotiaiden määrä tulee kotikuntani alueella nousemaan nykyisestä noin 870:sta noin 1460 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä. Tehostetun palveluasumisen kokonaispeittävyys on 7,9 %, ja korvaavan asumispalvelukapasiteetin lisäystarve on vuoteen 2040 mennessä 39 paikkaa. Tässä siis hankkeen tarve konkretisoituu.

”Selvityksessä todettiin, että tämä 39 paikkaa voi olla kevyempää, esteetöntä asumista kotihoidon turvin tai esimerkiksi yhteisöllistä asumista. Asumispalveluiden osalta tarve on siis vähintään 40- paikkaiselle, hybridimuotoiselle yksikölle, jossa voidaan tuottaa muuntojoustavasti sekä palveluasumista että tuettua asumista, ja joka joustaa palvelutarpeen mukaan myös pitkällä aikavälillä.”

Hanketta on meiltä Lopen kunnan suunasta valmisteltu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen muutosjohtajan Jukka Lindbergin kanssa ja yhteinen käsityksemme on ollut, että muuntojoustavalle yksikölle on tarvetta koko hyvinvointialueen näkökulmasta. Näin ollen olemme käynnistäneet asumisyksikön rakentamiseen tähtäävän vuoropuhelumenettelyn, jossa kunta hakee toteuttajaa hybridimuotoisen ja muuntojoustavan, sekä tuettuun asumiseen että tehostetun palveluasumisen tuottamiseen soveltuvan ikäihmisten asumisyksikön rakentamiselle. Olemme myös määrätietoisesti pyrkineet keventämään asumispalvelujen rakennetta ja tuetun kotona asumisen mahdollisuuksia. Vanhusten laitoshoito on päättynyt vuonna 2018 ja tehostetun palveluasumisen peittävyysprosentti on koko ajan ollut laskusuuntainen. Vuonna 2021 yli 75-vuotiaista siis oli tuo 7,9 % tehostetun palveluasumisen piirissä. Meillä on myös lyhytaikaishoitoa ja kotihoitoa kehitetty kuntouttavaan suuntaan ja siten tehostettuun asumispalveluun ohjautuminen on pysynyt maltillisena.

Mutta meillä siis keskeisenä asumispalveluyksikkönä toimii edelleen vuonna 1980-luvulla rakennettu Hoivakoti Eedilä – entinen vanhainkotimme, joka on siis aiemmin ollut laitosyksikkö ja sittemmin muutettu tehostetuksi palveluasumiseksi. Peruskunnoltaan rakennus voisi vielä useamman vuoden toimia, mutta hoidon ja kuntoutuksen kannalta yksikkö alkaa olemaan tiensä päässä. Tästä siis kumpusi tarve uudelle ajanmukaiselle hoivakodille, sillä nykyiset Eedilän tilat eivät vastaa nykylainsäädännön vaateita ja ovat huonosti toimivia niin asukkaiden, mutta myös vanhustenhoidon henkilökunnan näkökulmasta. Huoneet ovat ahtaita ja tilat siis muutenkin epäkäytännöllisiä. Hoivakoti Eedilässä on 44 paikkainen yksikkö, jossa on noin 10 lyhytaikaishoidon paikkaa. ”Eedilässä on kahden hengen huoneita viisi kappaletta, pienet wc:t ja pesutilat kohtuullisen ahtaita. Eedilän vieressä on 12 paikkainen muistiyksikkö Hoivakoti Salmela. Tämä on keskittynyt etenkin muistisairaiden hoitoon kodinomaisissa tiloissa.” Lisäksi Lopen kunnalla on ostopalveluna 25 paikkaa Eedilän naapurissa Hoivakoti Attendo Pommerista. Puitesopimuksella olemme tilanneet ja tarpeen mukaan kunta on ostanut paikkoja. Hoivakoti Eedilän ollessa palveluverkossa, tarve olisi kevyemmälle asumiselle ja kun ko. rakennus poistuu palveluverkosta, tarve painottuu palveluasumisen ja hybridiasumisen puolelle, mihin muuntojoustava asumisyksikkö soveltuisi oikein hyvin.

Tätä varten pyysimmekin tänään Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta puoltavaa lausuntoa (55 ja 55a) ARAn erityisryhmien investointiavustushakemusta varten. Lisäksi pyysimme hyvinvointialueelta lausuntoa halukkuudesta tuottaa palvelut kyseisessä yksikössä. Lausunnot olivat molempiin puoltavia. Ilman lausuntoa (55 ja 55a) hanke ei olisi voinut saada Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta myönteistä varauspäätöstä.

Lopen kunnanvaltuuston seminaari-ilta tänään kunnantalolla. Ryhmätöitä tekemässä kunnanjohtaja Mikko Salmelan ryhmä, missä mukana kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Tiina Seppälä, hallituksen varapuheenjohtaja Jorma Kilpiäinen, rehtori Erika Kauppi-Nykänen ja maankäyttöinsinööri Pekka Säteri.

OmaHäme totesi, että ”valmisteilla olleet ja eduskunnan käsittelyyn siirtyvät sosiaalihuoltolain ja ns. vanhuspalvelulain (HE 231/2021) muutokset tukevat Lopen kunnan ajatusta muuntojoustavuuden ja siten ollen hybridiasumisen toteuttamisesta huomattavasti vallitsevaa lainsäädäntöä paremmin”.  Lähtökohtaisesti tiloissa tuotettavat hoivapalvelut tuotettaisiin siis hyvinvointialueen toimesta ja Lopen kokoisessa kuntakeskuksessa on tarkoituksenmukaista toteuttaa ympärivuorokautisen hoivan ja kotiin vietävien palvelujen kokonaisuus yhtenä kokonaisuutena. OmaHäme totesi, että tämä ”mahdollistaa henkilökunnan käytön ja suuntaamisen järkevästi aina kulloinkin palveluja tarvitsevien tarpeiden mukaisesti. Näin toimien myös ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon välistä tarkkaa rajaa voidaan kulloisenkin asiakastarpeen perusteella siirtää. Yhden kuntakeskuksen lähipalvelut muodostavat luonnollisen monopolin. Paikallinen kysyntä on rajallinen ja ennakoitavissa. Näissä olosuhteissa palvelut on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa hyvinvointialueen toimesta.
Hanke on hyvinvointialueen ja kunnan palvelurakenteen kannalta pitkäkestoinen ja tarkoituksenmukainen. Laadukas ja riittävä lähihoiva on syytä turvata riittävällä tasolla kysyntäennusteisiin nähden. Kyseisessä rakennuksessa tulee olla tilat myös päivätoimintaan, kuntosalille ja mahdollisesti myös ateriapalvelua, jotta alueen lähellä kotona asuvia ikäihmisiä voitaisiin myös aktivoida toimintaan mukaan”. Päätöksessä todettiin myös, että nykyinen ”Eedilän yksikkö ei pysty vastaamaan nykyaikaisiin asumisen, hoidon ja kuntoutuksen tarpeisiin, koska tilat on aikanaan suunniteltu laitosmaiseksi ja erityisesti asiakashuoneet ovat pienet ja ahtaat. Uuteen yksikköön suunnitellaan muuntojoustavia asuntoja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ikäihmisille, erityisesti Lopen kunnan ja lähikuntien asukkaille sekä palvelusetelillä hoivaan tuleville ulkokuntalaisille”.

”Hankkeen toteutuminen on erittäin tärkeä osa tulevan Kanta-Hämeen ikäihmisten palvelustrategian kokonaisuutta ja myös Lopen kunnan näkökulmasta äärimmäisen tärkeä hanke, jotta Lopen alueella toteutuvat nykyaikaiset asumisen mahdollisuudet ikäihmisille tasavertaisella tavalla. Muuntojoustavalla asumisratkaisulla voidaan tarjota ikäihmisille koteja, joissa on mahdollisuus asua myös palvelutarpeiden muuttuessa. Lopella on kohtuullisen pitkät välimatkat eri taajamien välillä, jonka takia on tärkeää keskittää tiettyjä palveluja kunnan sisällä. Lisäksi hoitohenkilöstön saatavuus on vaikeutunut viime vuosina Lopella merkittävästi. Uusi muuntojoustava asumisyksikkö keskittää monia palveluita (tehostettu asumispalvelu, kotihoito, päivätoiminta, kuntoutus) saman katon alle, joten henkilöstön resurssien käytettävyys ja yhteistyö on helpompaa ja mielekkäämpää.”

Eli päätöksenä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus päätti todeta, että hyvinvointialueen palvelurakenteen näkökulmasta ikäihmisten rakennushanke Lopelle tarvitaan korvaamaan vanha ja epätarkoituksenmukaisen Eedilän yksikkö ja puoltaa Lopen ikäihmisten asuintalon rakennushankkeen toteuttamista. Aluehallitus antoi myös tarvittavat lausunnot rakentajan ARA-hakemusta varten ja oikeutti vt. hyvinvointialuejohtajan täydentämään lausuntoja tarvittavin osin. Ja lisäksi vielä, että lähtökohtaisesti on järkevää toteuttaa Lopen olosuhteissa palvelut tulevaan rakennukseen hyvinvointialueen toimesta.

Hieno juttu ja iso juttu. Yksi iso tavoitteemme otti siis askeleen eteenpäin ja nyt tärkeää varmistaa, että saamme myös tuon ARA:n rahoituspäätöksen. Katsotaan missä vaiheessa Uuden Eedilän osalta saamme kuokan lyötyä maahan.

Kunnanjohtaja Mikko Salmela ohjeistaa ryhmätyötä. Kuvassa vasemmalta Sirpa Hopearuoho, Susa Lehtinen ja Jarmo Laukkanen.

Nyt kello 15.28 ja piipahdan ottamassa ne eilen lupaamani kuvat Loppilaisesta Loppi Tutuksi -esitteeseen. Jos Loppilainen ei sinulle ole vielä tuttu, niin kurkkaapa eilisen päivän blogistani mistä on kyse. Ja sen jälkeen sitten ilta kotikunnan uuden valtuustostrategiatyön parissa.

Loppi on rautaa!

Ps. Palosuojelurahaston hallitus kokoontui myös tänään tekemään päätökset kuluvan vuoden 2022 avustettavista rakennushankkeista. Lopen kunnalle myönnettiin Läyliäisten Paloaseman rakennushankkeeseen avustusta 210 000 €.

Huomenna lähtee pinnat pois Läykän paloasemantontilta ja paloasema alkaa nousta. Luotetaan siis tulevaisuuteen!

 

 

 

 

 

 

Kommentit