Hevosenlannan polton salliminen takkuaa Timo Heinonen odottaa ministeriltä nopeampia ratkaisuja ja aitoja toimia

Uutiset, perjantaina 09.05.2008

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) pitää ympäristöministeri Paula Lehtomäen toimia hevosenlannan polton sallimiseksi liian hitaina. Asiaan kirjallisessa kysymyksessään puuttunut Heinonen haluaisi hevosenlannan polton sallittavan Suomessa ilman jäätteenpolttoon vaadittavia erikoislaitteistoja. Vastauksessaan Heinosen kysymykseen ministeri kertoo asian odottavan EY:n jätteenpolttodirektiivin uusimista. Ympäristöministeriö on tehnyt uudistamistarpeesta esityksen viime vuoden kesäkuussa ja tavoitteena olisi maataloudessa ja sen sivuelinkeinoissa syntyvien vaarattomien jätteiden kuten eläinrasvan, lannan ja muun vaarattoman luonnonmateriaalin polton salliminen.

– Vastauksessaan ministeri toteaa, että käytöntö on sama koko EU:ssa. On kuitenkin varsin erikoista, että on hyvin ja yleisesti tiedossa että Saksassa, Alankomaissa, Tanskassa ja jopa myös Ruotsissa ei EY:n jätedirektiiviä siis noudateta. Olemme siis tässäkin asiaa nöyriä koulupoikia, totesi kansandustaja Timo Heinonen ja vaati näin samalla ministeriöltä aktiivisempia toimia EU-tason säätelyn muuttamiseksi.

– Jos emme asiaa saa siis järkeistettyä omalla lainsäädännöllä tai sen tulkinnalla niin sitten on korkea aika pitää yhteyttä ja olla aktiivinen EU:n suuntaan. Yhden hevosen päivässä tuottama lanta kuivikkeen kanssa vastaa noin kolmen polttoöljylitran polttamista ja kun Suomessa on hevosia noin 70 000 niin näiden päivittäinen lanta vastaa 210 000 litraa polttoöljyä. Näiden lukujen perusteella 4-5 hevosen lannalla voisi lämmittää omakotitalon, ja suuremmilla talleilla muitakin rakennuksia, totesi Heinonen ja kertoi tälle hetkellä monelta tallilta kuluvan suurempia summia lannan hävittämiseen kuin esimerkiksi rehuihin.

– On jopa väitetty, että direktiivinen suomennosvaiheessa ranskankielinen alkuperäinen liete-sana olisi muuttunut meillä lannaksi. Kysehän on aivan eri asiasta, ihmetteli Heinonen ja lisäsi, että on käsittämätöntä kuinka kauan tilanteen voidaan antaa olla nykyisellään. Heinosen mukaan tänään siihen ei enää uskoisi olevan edes varaa.

************************************************************************
Ympäristöministeri Paula Lehtomäen vastaus Timo Heinosen kirjalliseen kysymykseen:

Hevosenlannan jätestatuksen poistaminen
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Timo Heinosen /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 222/2008 vp:
Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin hevosenlannan jätestatuksen poistamiseksi niin, että sen polttaminen ilman erikoislaitteita sallitaan ja hevosenlantaa käsitellään biomassana muiden EU-maiden linjan mukaisesti, vai ovatko sellaiset väitteet totta, että muut EU-maat rikkovat lakia salliessaan hevosenlannan polton ilman jätteenpolttoon vaadittavia laitteita ja
onko hallitus tietoinen muutoksen luomista mahdollisuuksista hevosenlannan poltto- ja energiakäytössä?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Hevosenlanta on EY:n jätedirektiivissä tarkoitettua jätettä (NDir 75/442/ETY) ja sen polttamiseen sovelletaan EY:n parlamentin ja neuvoston direktiiviä jätteenpoltosta (2000/76/EY). Jätteenpolttodirektiiviä ei sovelleta maa- ja metsätalouden kasviperäiseen jätteeseen eikä eläinten ruhoihin. Hevosenlannan polttamista eivät siten nämä EY:n jätenormien soveltamisalan ulosrajaukset koske. Hevosen lanta on myös määritelty eläinperäiseksi aineeksi EY:n parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY N:o 1774/2002) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä. Tämän ns. eläinsivutuoteasetuksen määritelmän mukaan lannaksi luetaan tuotantoeläinten ulosteet, virtsa ja kuivikkeet.

Neuvoston ehdotus EY:n parlamentin ja neuvoston uudeksi jätepuitedirektiiviksi on EU:n parlamentin ja neuvoston käsittelyssä parhaillaan. Neuvoston yhteisessä kannassa pääsääntönä on, että direktiiviehdotuksen mukaan jätepuitedirektiiviä ei sovelleta kotieläinten lantaan, jos sitä käytetään maa- ja metsätaloudessa tai biomassaan perustuvassa energiantuotannossa. Poikkeuksena tästä pääsäännöstä ovat eläinsivutuoteasetuksen mukaiset nimenomaan poltettavaksi tai mädätettäväksi säädetyt sivutuotteet. Niihin on sivutuoteasetuksen mukaan sovellettava EY:n jätepuite-, jätteenpoltto- ja kaatopaikkadirektiiviä. Näitä rajauksia valmisteltiin Suomen puheenjohtajakauden aikana ja Suomi on ollut EU:n neuvostossa niiden kannalla.

Uusi jätepuitedirektiivi ei kuitenkaan ratkaise kysymystä lannan polttamiselle asetettavista vaatimuksista, sillä niistä säädetään EY:n jätteenpolttodirektiivissä. Ympäristöministeriö on 20.6.2007 päivätyssä kirjeessä esittänyt Euroopan komissiolle, että komissio harkitsisi esityksen tekemistä jätteenpolttodirektiivin muuttamiseksi. Direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle tulisi rajata maataloudessa ja sen sivuelinkeinoissa syntyvien vaarattomien jätteiden kuten eläinrasvan, lannan ja muun vaarattoman luonnonmateriaalin poltto. Vaihtoehtoisesti jätteenpolttodirektiiviä muuttamalla voitaisiin helpottaa tällaisten vaarattomien jätteiden polttolaitoksille asetettuja polttoaineen, polton ja savukaasun seurantavaatimuksia.
EY:n jätteenpolttodirektiivin uudistaminen sisältyy Euroopan komission esitykseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen, IPPC) (21.12.2007 KOM(2007) 844 lopullinen). Ehdotuksessa tarkistetaan ja yhdistetään yhteensä seitsemän direktiiviä mukaan lukien jätteenpolttodirektiivi. Ehdotuksen mukaan jätteenpolton päästöjen seuranta- ja mittausvelvoitteisiin tulisi lisää joustoa.

Maa- ja metsätalousministeriön käynnistyvässä lannan ja eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisvaihtoehtojen tutkimusohjelmassa selvitetään vuosina 2008-2010 muun ohella näiden jätteiden käyttökelpoisuutta energiantuotannossa uusiutuvan bioenergian käytön lisäämiseksi.
Voimassa oleva EY:n jätedirektiivi on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön jätelain (1072/1993) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla. EY:n jätteenpolttodirektiivi on pantu toimeen jätteenpoltosta annetulla valtioneuvoston asetuksella (362/2003). Suomen viranomaisten linja on lannanpoltossa ollut voimassa olevan EY:n lainsäädännön ja Suomen lainsäädännön mukainen. Ympäristöministeriö on selvittänyt lannanpolton tilannetta muissa maissa, mutta näissä selvityksissä ei ole ilmennyt, että lannanpoltto olisi rajattu viranomaisohjeissa jätteenpolttodirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. EY-lainsäädännön noudattamisen valvonta jäsenmaissa on Euroopan komission tehtävänä. Euroopan yhteisön jäsenmaiden lupa- ja valvontaviranomaisten päätösten lainmukaisuutta koskevat lainrikkomusasiat käsitellään Euroopan yhteisön tuomioistuimessa.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2008
Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Kommentit