Hallitusohjelmaneuvotteluja ja juhannukseen valmistautumista.

Blogi, torstaina 19.06.2014

Tänään kymmenen hengen hallitusneuvotteluryhmä jatkaa työtään tulevan pääministerin Alexander Stubbin johdolla. Aamulla eduskuntaryhmällämme oli info tilanteesta eduskunnalla ja nyt katsotaan miten homma etenee. Toivottavasti vastuullisuus kantaa ja ratkaisut löytyvät vaikeisiinkin asioihin. Nyt nimittäin ei ole varaa irtopisteiden keräämiseen ja irtiottoihin. Talous pitää saada kasvu-uralle ja uusia työpaikkoja luotua, mutta yksin valtion lisärahalla se ei synny vaan nimenomaan veroratkaisuilla jotka luovat tähän maahan työtä ja kannustavat kasvuun. Yhteisöveron alennus oli tällainen ja sen vaikutukset näkyivät heti ja nyt olisi tärkeää laskea työnverotusta ja hakea kasvua sitä kautta. Myös muutamista jo tehdyistä veroratkaisuista kannattaisi minusta luopua ja hakea kasvua sitäkin kautta. Mutta annetaan nyt neuvottelurauha kymmenikölle ja katsotaan koska savu piipusta nousee.

Nyt kello jo 17.08 ja täällä kotimökillä. Aamun aurinko on vaihtunut sateeseen ja koleaan. Toivottavasti vain väliaikaisesti ja palaisi edes aurinko meitä tervehtimään hetkeksi. Mutta keskikesän juhlaa tästä jokatapauksessa tulee. Ja juuri sain kaveriltani kymmenen uutta surukuusta. Katsotaan jos niistä osalle vaikka jo paikankin löytäisin. Sateellahan on paras istuttaa. Positiivisesti siis.

Alexander Stubb näytti kyntensä epäilijöille. Neuvottelutulos syntyi odotetussa aikataulussa ja antaa hyvät lähtökohdat tulevalle hallitusyhteistyölle. Hattua siis täytyy nostaa koko neuvotteluja käynneelle kymmenikölle. 

Tässä vielä 

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 19.6.2014

”Suomi uuteen nousuun: kasvua ja työllisyyttä

Pääministeri Stubbin hallituksen tavoitteena on avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi. Hallituksen ohjelma perustuu pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmaan, rakennepoliittiseen ohjelmaan sekä sen toimeenpanoa ja julkisen talouden sopeuttamista koskeviin linjauksiin. Kataisen hallituksen ohjelma vaalikaudelle 2011-2015 ja sen tavoitteet ovat edelleen voimassa. Hallituksen painopistealueita ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen, julkisen talouden vakauttaminen ja kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Hallitus saattaa loppuun hallitusohjelmassa ja myöhemmin kuluvalla vaalikaudella asetetut tavoitteet ja tehdyt päätökset. Päätöksenteon jatkuvuutta ja ennustettavuutta vaalimalla vahvistetaan suomalaisten kotitalouksien ja yritysten luottamusta.

Vahva julkinen talous on kestävän hyvinvoinnin edellytys. Julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kurominen edellyttää rakenteellisia uudistuksia, kasvun ja työllisyyden edellytysten vahvistamista sekä valtiontalouden sopeuttamista. Rakennepoliittisen ohjelman toteutuminen elokuussa 2013 päätetyllä tavalla varmistetaan aiemmin sovitun mukaisesti kesän 2014 budjettiriihessä tarvittaessa tehtävillä lisäpäätöksillä. Elokuussa 2013 sovittu rakennepoliittinen ohjelma sekä julkisen talouden suunnitelma vuosille 2015-2018 ja näitä tarkentavat toimeenpanopäätökset asetetaan loppuvaalikaudella etusijalle hallinnonalojen toiminnassa.

Julkinen talous kestäväksi ja velkasuhde laskuun

Hallitus tekee päätökset Suomen julkisen talouden kestävyysvajeen kattamiseksi pitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää rakennepoliittisen ohjelman tehokasta ja viivytyksetöntä toimeenpanoa.

Hallituksen tavoitteena on valtiontalouden velan ja kokonaistuotannon suhteen kääntäminen laskuun sekä Suomen luottoluokituksen säilyminen nykyisellä tasollaan. Arvioiden mukaan julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2015-2018 sisältyvät sopeutustoimet sekä tämän hallitusohjelman toimet yhdessä riittävät kääntämään valtiontalouden velan ja kokonaistuotannon suhteen laskuun kehyskauden aikana.

Hallitus rakentaa vuotta 2015 koskevan valtion talousarvioesityksen julkisen talouden suunnitelmassa hyväksytyn menokehyksen mukaisena. Hallitus noudattaa pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmassa asetettuja kehyssääntöjä. Hallituksen linjauksia toteutetaan vaalikauden aikana kehyspäätöksen mukaisesti. Menosäännöllä varmistetaan valtiontalouden vastuullinen, pitkäjänteinen ja taloudellista vakautta edistävä menopolitiikka.

Osakkeista mahdollisesti saatavista myyntituloista yli 400 milj. euroa vuodessa ylittävästä osasta voidaan kehyssääntöjen mukaan käyttää kehyksen estämättä enintään 150 milj. euroa kertaluonteisiin, kestävää kasvua tukeviin infra- ja osaamisinvestointeihin. Menokehysneuvotteluissa sovittuun 1,9 mrd. euron omaisuuden myyntiin ja siitä saatavien tulojen kohdentumiseen ei tehdä muutoksia.

Kuntatalouden arvioidusta alijäämästä on sovittu katettavan v. 2017 puolet kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä ja puolet kuntien omilla toimilla. Hallitus antaa syysistuntokaudella 2014 eduskunnalle riittävät esitykset kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta. Kuntatalouden rahoituskehys sovittaa vuoden 2015 alusta lähtien yhteen kuntatalouden rahoituksen sekä tehtävät ja velvoitteet siten, että rahoitusasema on tasapainossa keskipitkällä aikavälillä. Hallitus pidättäytyy uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoitteiden antamisesta ilman, että se päättää samalla vastaavan suuruisista tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta tai uusien annettavien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräisestä rahoittamisesta. Tätä periaatetta sovelletaan kevään 2013 kehyspäätökseen nähden uusiin hankkeisiin. Sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuslain valmistelua jatketaan suunnitellusti.

 

Hallitus sitoutuu pääministeri Kataisen hallituksen yhdessä oppositiopuolueiden kanssa tekemään linjaukseen, jonka mukaisesti suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut turvataan toteuttamalla perusteellinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. Kansallisella ja sote-alueiden ohjauksella varmistetaan, että uudistukselle asetettu tavoite kestävyysvajeen supistamisesta saavutetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamisen parlamentaarista selvitystyötä jatketaan.

Rakennepoliittisten toimien tavoitteena on pidentää työuria ½ vuotta alkupäästä ja 1½ vuotta loppupäästä. Hallitus on sitoutunut edistämään eläkejärjestelmän uudistusta työurasopimuksen mukaisesti työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteleman ehdotuksen pohjalta. Hallitus toteaa työmarkkinakeskusjärjestöjen sitoutuneen sellaisen neuvotteluratkaisun löytämiseen eläkeuudistuksesta, joka pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta runsaan 1 prosenttiyksikköä, nostaa keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän vähintään 62,4 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä ja on valmis syksyyn 2014 mennessä. Tavoitteena on, että kaikki työeläkeuudistukseen liittyvät hallituksen lakiesitykset annetaan eduskunnalle heti kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen ja uudistus tulee voimaan viimeistään vuoden 2017 alusta.

Työelämää uudistetaan ja kehitetään yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Nykytilanteessa tarvitaan talouspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamista. Hallitus kunnioittaa työmarkkinaosapuolten neuvottelurauhaa rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyvissä ratkaisuissa työmarkkinajärjestöjen kanssa tehdyn tavoiteaikataulun ja sopimusten mukaisesti.

 

Kasvua, yrittäjyyttä, työpaikkoja ja hyvinvointia suomalaisille

Uusien työpaikkojen syntyminen elinkeinorakenteen murroksessa hävinneiden tilalle edellyttää elinkeinorakenteen uusiutumista ja panostuksia osaamiseen. Hallitus etsii järjestelmällisesti uusia keinoja parantaa Suomen kilpailukykyä, vahvistaa vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä, lisätä ostovoimaa ja kotimaista kysyntää, purkaa yritystoiminnan esteitä, edistää työllisyyttä ja tukea korkeatasoista opetusta. Kilpailukykyä tukeva päätöksenteko on suunnitelmallista, ennakoitavaa ja pitkäjänteistä.

Kotimaisen kysynnän, ostovoiman, työllisyyden ja suhdannetilanteen helpottamiseksi ansiotuloverotukseen tehdään inflaatiota vastaavat tarkistukset kolmen alimman tuloluokan osalta vuonna 2015 ja jäädytys siirretään vuoteen 2016. Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että pieni- ja keskituloisten eläkeläisten ja palkansaajien verotus ei vuonna 2015 kiristy. Muutoksen toteutus valmistellaan budjettiriiheen mennessä siten, että siinä huomioidaan kehyspäätöksessä sovitut korotukset perus- ja työtulovähennyksiin. Lisäksi pienituloisten lapsiperheiden tukemiseksi valmistellaan budjettiriiheen mennessä verovähennysjärjestelmän muutokset, joiden kustannusvaikutus on 70 milj. euroa vuositasolla. Veromuutosten valmistelussa huolehditaan, että niiden tulonjakovaikutukset ovat oikeudenmukaiset. Yritysten edustusmenojen 50 % vähennyskelpoisuus palautetaan vuoden 2015 alusta lukien.

Suurin potentiaali uusien työpaikkojen synnylle ja talouskasvulle on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Hallitus kokoaa ensi vaalikaudelle tähtäävän yritystoiminnan ja yritysten kasvun edellytyksiä sekä eri yritysmuotojen kohtelua kartoittavan ehdotuksen. Työssä hyödynnetään aiempia selvitysmiesten raportteja ja keväällä valmistunutta teollisuuspolitiikan linjausta. Tämän työn osana selvitetään pikaisesti kasvun ja työllisyyden kannalta vaikuttavimmat keinot yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi, ml. maa- ja metsätalousyritykset.

Yritysrahoituksen pullonkauloja puretaan erityisesti pk-yritysten rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi. Laajennetaan Finnveran mahdollisuuksia rahoittaa keskisuurten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Valtioneuvoston sitoumuspäätöstä Finnveran luotto- ja takaustappioiden korvaamisesta muutetaan mahdollistamaan EU:n pk-määritelmää suurempien yritysten rahoittaminen myös tukialueiden ulkopuolella. Uusien rahoitusvaihtoehtojen käyttöönoton lisäksi hallitus varautuu kasvurahastojen riittävän koon turvaamiseen. EU:n alkavalla rakennerahastokaudella erityinen painopiste on pk-yritysten hankkeissa.

Hallitus vahvistaa taloudellisten ulkosuhteiden ja Team Finland -verkoston käyttöä Suomen talouskasvun ja työllisyyden edistämisessä sekä pk-yritysten kansainvälistymisen tukemisessa. Voimavaroja keskitetään erityisesti maihin ja alueisiin, joiden taloudellinen merkitys on kasvamassa. Kaikessa toiminnassa Suomi korostaa yritysvastuun periaatetta.

Teollisuuden uudistumisessa biotalous, cleantech sekä digitaalinen liiketoiminta ovat hallituksen painopistealat, joita edistetään erillisissä periaatepäätöksissä sovitun mukaisesti. Hallitus sitoutuu päätöksissään loppuvaalikauden aikana välttämään teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä. Yritysverotus säilytetään nykyisellään. Valtion voimalaitosveroa (nk. Windfall-vero) ei oteta käyttöön. Selvitetään veron tuoton korvaamista vaihtoehtoisella ympäristö- tai kulutusverolla. Valtiovarainministeriö laatii syksyn 2014 aikana selvityksen maksuperusteiseen arvonlisäveroon siirtymisestä pienten yritysten osalta.

Elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta tarkastellaan erityisesti energiasta ja logistiikasta aiheutuvia kustannuksia. Hallitus käynnistää energiateknologian kehittämishankkeen. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä erillisessä lämmöntuotannossa etsitään ratkaisuja kotimaisten polttoaineiden hakkeen ja turpeen kilpailukyvyn turvaamiseksi suhteessa kivihiileen.

EU:n 2030 energia- ja ilmastopaketin osalta Suomi on valmis hyväksymään 40 % päästövähennystavoitteen, mikäli sopeutumistaakka jaetaan jäsenvaltioiden kesken oikeudenmukaisesti. Suomi rakentaa vähähiilistä yhteiskuntaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian, energia- ja ilmastotiekartan 2050 sekä hallituskaudella hyväksyttävän ilmastolain avulla. Suomi kiinnittää erityistä huomiota biomassan energiakäytön turvaamiseen ja sen kehittämiseen.

Hallitus laatii laajan selvityksen parlamentaarisen työn pohjalta energiasektorin politiikkavaihtoehtojen kehittämisestä. Painopiste on uusiutuvassa energiassa ja hajautetun energiantuotannon edistämisessä. Selvitystyön tavoitteena on parantaa Suomen kilpailukykyä ja vahvistaa energiaomavaraisuutta ilmastotavoitteet huomioiden. Hallitus on sitoutunut Kataisen hallituksen tavoitteisiin luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä.

Käynnistetään lainsäädäntöhanke, jonka myötä rahankeräykset vapautetaan nykyisenkaltaisesta lupamenettelystä vastaamaan nykypäivän toimintaympäristöä.

Lisää asuntoja, raiteita ja väyliä

Kehysriihessä sovitun kasvu- ja työllisyyspaketin lisäksi hallitus käynnistää asunto- ja infrastruktuurirakentamista koskevan toimenpideohjelman. Asuntorahaston käytössä olevien instrumenttien käyttöä tehostetaan. Peruskorjauksiin tarkoitetun käynnistysavustuksen myöntövaltuus vuodelle 2014 nostetaan 100 milj. eurosta 140 milj. euroon. ASO-asuntojen ja ns. normaalien vuokra-asuntojen tuottamisen kytkös poistetaan MAL-aiesopimuksista. ASP-järjestelmän ehtoja kehitetään houkuttelevammiksi. Ehtojen yksityiskohdista päätetään budjettiriiheen mennessä. Pääkaupunkiseudulla otetaan käyttöön käyttötarkoituksen muutosavustus edistämään toimisto- ja teollisuusrakennusten muuttamista vuokra-asuntokäyttöön. Asuntopoliittiseen kokonaisuuteen liittyy rakennusalan toimivan kilpailun varmistaminen.

Uusi 20-vuotinen korkotukimalli toteutetaan kohdekohtaisilla rajoituksilla yleishyödyllisyyslainsäädännön ulkopuolelle. Korkotukimallin keskeisimmistä kriteereistä sovitaan erikseen siten, että laki voidaan saada voimaan vuoden 2015 alusta. 

Selvitetään, onko tarvetta muuttaa lainsäädäntöä siten, että asuntorahastolla olisi velvollisuus hakemuksesta peruuttaa yleishyödyllisen yhteisön yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeäminen sen jälkeen kun käyttö- ja luovutusrajoitusaika on päättynyt. Tämä mahdollistaa asuntorakennuttajille kertyneen pääoman vapaan käytön kuitenkin sillä ehdolla, että osa käyttörajoituksista vapautuvasta pääomasta sijoitetaan uudelleen yleishyödylliseen asuntotuotantoon. Asiaa koskeva hallituksen esitys annetaan 2014 ja lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

Helsingin seudun suuria infrastruktuurirakennushankkeita tuetaan ja edistetään samalla alueen asuntotuotantoa. Edellytyksenä on, että Helsingin seudun kunnat sitoutuvat kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjonnan merkittävään lisäämiseen. Sopimus neuvotellaan Helsingin seudun kuntien kanssa budjettiriiheen mennessä. Pisara-radan rahoitusta koskeva selvitys on käynnissä. Selvityksen ja tonttitarjonnan lisäämistä koskevan sopimuksen perusteella hallitus arvioi valtion mahdollisen osallistumisen radan rakentamiseen. Valtiolla on tonttitarjontaa koskevan sopimuksen perusteella valmius sitoutua osallistumiseen länsimetron rakentamiseen sen suunniteltuun päätepisteeseen, Kivenlahteen saakka siten, että valtion osuus hankkeen kustannuksista on enintään 240 milj. euroa ja tulee maksettavaksi aikaisintaan vuodesta 2017 lähtien.

Muun kuin Helsingin seudun infrastruktuurirakentamisen osalta hallitus päättää liikennehankkeiden aikaistamisesta ja laajuudesta kehyksen puitteissa syksyn budjettiriihessä. Samalla arvioidaan nopeasti käynnistettävät, työllisyyttä edistävät pienet elinkeinopoliittiset liikennehankkeet sekä perustienpidon tarpeet. Valtio tukee Tampereen kaupunkiraitiotiehanketta osana alueen liikennejärjestelmän, maankäytön ja tonttipolitiikan kehittämistä. Valtio osallistuu hankkeen suunnittelukustannuksiin. Valtio osallistuu hankkeen toteuttamiseen suunnittelun valmistuttua arvioituaan ensin Tampereen kaupungin ja Tampereen seudun kuntien toimet tonttitarjonnan lisäämisessä ja asuntotuotannossa.

Selvitetään valtion, kuntasektorin ja yksityisen sektorin omistaman rakennuttajayhtiön perustamisen tarve ja edellytykset. Uusi yhtiö toimisi rakennuttajana kunnille hankkeissa, joissa huonokuntoisia kiinteistöjä (erityisesti kouluja) korjattaisiin tai korvattaisiin uudisrakennuksilla. Yhtiö omistaisi rakennettavat kohteet ja vuokraisi ne pitkäaikaisella sopimuksella kunnille.

Ihmisten osaaminen ja teknologian hyödyntäminen täysimääräisesti käyttöön

Osaaminen on keskeinen osa uuden kasvun ja työllisyyden edellytysten vahvistamista. Koulutuspoliittisilla toimilla, työelämässä tapahtuvalla koulutuksella sekä työhyvinvointia edistävillä toimilla vaikutetaan myös työurien pituuteen. Hallitus vahvistaa toimia perusopetuksen laadun kehittämiseksi tavoitteenaan pysäyttää tutkimuksissa havaittu oppimistulosten lasku. Laajennetaan kielikylpykoulutusta koko Suomen alueella. Näiden toimien rahoitusta arvioidaan budjettiriihessä. Oppivelvollisuusiän pidentämistä koskeva uudistus toteutetaan rakennepaketissa, sen toimeenpanolinjauksissa ja kevään 2014 kehyspäätöksessä sovitun mukaisesti, ja siten että sen kustannusvaikutus julkiseen talouteen ei ylitä aiemmin sovittua enimmäismäärää. Lukion tuntijakoa uudistetaan. Toisen asteen ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen rahoitusta ja rakennetta uudistetaan vuoteen 2017 mennessä.

Hallitus vahvistaa sovitusti yliopistojen oman varainhankinnan mahdollisuuksia ja pyrkii varmistamaan tutkimuksen laadullisen kehittämisen mahdollisuudet myös rahoitusjärjestelmään tehtävin muutoksin. Hallitus sopii budjettiriihessä kertaluonteisesta lisäyksestä yliopistojen perusrahoitukseen vuoden 2015 jakamattoman varauksen puitteissa. Hallitus käynnistää keskustelut Senaatti-kiinteistöjen osittain omistamien yliopistokiinteistöjen myymisestä yliopistoille tai muille mahdollisille ostajille vuonna 2015.

Digitalisoituminen on Suomelle keskeinen mahdollisuus tuottavuuden lisäämiseen, ja se on hyödynnettävä täysimääräisesti. Digitalisoitumiseen liittyvä teollinen murros edellyttää tietoliikenneinfrastruktuurin ja tulevaisuuden digitaalisiin palveluihin liittyvän osaamisen vahvistamista. Opetuksen ja oppimisen digitaalista murrosta edistetään voimakkaasti mm. koulutuksen pilviväylän kehittämisen ja käyttöönoton avulla.

Julkisten tietovarantojen määrätietoinen avaaminen edistää myös osaltaan avointa tiedettä ja luo mahdollisuuksia uudenlaisen yrittäjyyden ja palveluinnovaatioiden syntymiselle. Toimiva kansallinen sähköinen tunnistamisratkaisu toteutetaan. Hallitus jatkaa kyberstrategian määrätietoista toimeenpanoa. Tavoitteena on, että Suomi on maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden häiriötilanteiden hallinnassa.

Suomea kehitetään kansainväliseksi dataliikennekeskukseksi. Jatkona Itämeren merikaapelia koskevalle päätökselle edistetään aktiivisesti Koillisväylän arktisen merikaapelin rakentamista. Suomeen houkutellaan aktiivisesti konesali-investointeja, jotka jatkossa muodostavat osaamisen ekosysteemin, joka ulottuu konesalien suunnittelusta aina niiden käyttöön ja ylläpitoon.

Työelämää ja hyvinvointia parannetaan

Hallitus jatkaa työtä köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovitusta parannetaan työnteon kannattavuuden parantamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Hallitus kiinnittää huomiota ja arvioi lainsäädäntötyössä ja päätöksenteossa perheiden, erityisesti lapsiperheiden, asemaa.

Hallitus jatkaa määrätietoista työtä vaikeasti työllistyvien työttömyyden lievittämiseksi. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisen ja työllistämisen edellytyksiä parannetaan. Osallistavaa sosiaaliturvaa kehitetään.

Nuorisotakuun jatkotoimissa painotetaan matalan kynnyksen ja nuorten tarpeista lähteviä palveluita. Tavoitteena on palveluiden saumaton yhteensovittaminen ja erityisesti syrjäytymisen tehokas ennaltaehkäisy. Kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia nuoria tuetaan tehostamalla nuorille kohdennettuja sosiaali- ja terveydenhuollon, perhetyön sekä kuntouttavia palveluja.

Rakennepoliittisen ohjelman yhteydessä sovittuja toimia ns. nollasopimusten käytön rajoittamiseksi, lisätuntien turvaamiseksi osa-aikaisille työntekijöille ja alipalkkauksen ongelmakohtien ratkaisemiseksi jatketaan kolmikantaisessa valmistelussa. Itsensä työllistävien työlainsäädännöllistä asemaa sekä sosiaali- ja eläketurvaa parannetaan sovitusti luovien alojen ja itsensä työllistäjien sosiaaliturvaryhmän esitysten pohjalta. Myös pienyrittäjien asemaa parannetaan.

Alkoholilain kokonaisuudistus ei valmistu aikaisemmin arvioidussa aikataulussa tällä hallituskaudella. Ehkäisevän päihdetyön lainsäädännön kehittämistä jatketaan tavoitteena voimaantulo vuonna 2015.

EU-, ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Suomen ulkopolitiikan tavoitteena on kansainvälisen vakauden, turvallisuuden, rauhan, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen vahvistaminen sekä oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen. Hallitus toimii Suomen kansainvälistä asemaa vahvistaen ja huolehtii ulko- ja turvallisuuspolitiikan jatkuvuudesta, ennustettavuudesta ja johdonmukaisuudesta.

Suomen turvallisuus ja hyvinvointi perustuvat hyviin kahdenvälisiin suhteisiin sekä yhteistyöhön muiden valtioiden ja kansainvälisten toimijoiden kanssa Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ja Euroopan neuvoston jäsenenä sekä pohjoismaisessa yhteistyössä ja Naton kumppanimaana. Suomi vaikuttaa talouskriisistä toipuvan EU:n kehitykseen ja seuraavan EU-komission työohjelmaan, painopisteenä talouskasvua tukeva kilpailukyky, kasvava työllisyys ja sosiaalinen Eurooppa.

Euroopan turvallisuusjärjestelmä on joutunut Ukrainan tapahtumien myötä koetukselle. Suomi korostaa kansainvälisen oikeuden noudattamisen välttämättömyyttä ja tukee neuvotteluratkaisun etsimistä kriisiin.

Suomi edistää kunnianhimoista ja oikeudenmukaista kansainvälistä ilmastosopimusta, jolla ilmaston lämpeneminen rajoitetaan alle kahteen asteeseen. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Post 2015-kehityspolitiikan valmistelussa Suomi ajaa osana EU:ta tehokkaita sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen kestävän kehityksen turvaavia ratkaisuja.

ILO:n yleissopimus 169 ratifioidaan syksyn aikana edellyttäen, että hallituksessa on saavutettu saamelaismääritelmästä yhteisymmärrys.”

….

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin jos sellaisia herää. Laittakaapa kommenttia joko sähköpostilla tai soittaakin toki sopii. Ja tottakai hyvä paikka keskustelulle on myös FB-seinänikin.

Nyt laitan saunan lämpiämään. Juhannusta kohden hyvällä mielellä.

 

 

 

 

Kommentit