Hallitus sopi lisäbudjetista Puun saannin turvaaminen ja Innovaatioyliopisto painopisteinä

Uutiset, keskiviikkona 21.05.2008

Hallitus sopi vuoden 2008 toisen lisätalousarvioesityksen sisällöstä 20.5.2008. Suurimmat määrärahojen lisäykset hallitus suuntaa puun saannin edistämiseen ja innovaatioyliopiston perustamiseen.

Puun saannin tukemiseksi esitetään maaliskuun kehyspäätöksen yhteydessä sovitulla tavalla 41 miljoonan euron lisäystä perustienpitoon ja 9 miljoonan euron lisäystä perusradanpitoon, Porokylä-Vuokatti -radan päällysrakenteiden uusimiseen.

Hallitus esittää Innovaatioyliopiston säätiön pääomaan 200 miljoonan euron määrärahaa edellyttäen, että muiden rahoittajatahojen panos säätiön pääomaan vuonna 2008 on 80 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuus vuosina 2008 – 2010 on yhteensä 500 miljoonaa euroa edellyttäen, että muilta lahjoittajilta saadaan vähintään 200 miljoonaa euroa.

Valtion kiinteistöomaisuutta järjestellään erottamalla yliopistojen käytössä ja Senaatti-kiinteistöt -liikelaitoksen omistajahallinnassa olevat valtion kiinteistöt omiksi taloudellisiksi kokonaisuuksiksi Senaatti-kiinteistöjen omistamiin yhtiöihin. Muutos mahdollistaa kiinteistövarallisuuden käyttämisen myöhemmin päätettävällä tavalla yliopistojen pääomittamiseen.

Lisätalousarvioesitys ylijäämäinen – ylijäämä valtionvelan vähentämiseen
Vuoden 2008 toinen lisätalousarvioesitys on 634 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämä esitetään käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen.
Valtionvelkaa lyhennetään tänä vuonna yhteensä noin 2,5 mrd. eurolla. Valtionvelan määräksi vuoden lopussa arvioidaan vajaat 54 mrd. euroa, mikä on runsaat 28 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Muita määrärahan lisäyksiä

Puolustusmateriaalihankintoja lisättäisiin 43 miljoonalla eurolla mm. ilmatorjuntapuolustuksen hankintojen aientamiseksi ja ilmakuljetusten kehittämiseksi.

Työttömien poliisien työllistämiseen esitetään 3 miljoonan euron lisämäärärahaa 140 poliisin työllistämiseen puoleksi vuodeksi.

Hallitus esittää, että otettaisiin käyttöön uusi laivanrakennuksen innovaatiotuki, johon suunnataan 18 miljoonan euron määräraha. Tuen käyttö edellyttää EU:n komission hyväksyntää.

Työvoiman saatavuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi Helsingin seudulla asuntotarjontaa lisätään ottamalla käyttöön vuoden 2008 aikana vuoden 2011 loppuun saakka voimassa oleva korkotuettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen käynnistysavustus.

Lisätalousarvioesitykseen sisältyy lääkärihelikopteritoiminnan valtakunnallisen yksikön perustaminen. Se vastaisi ensihoitojärjestelmien tarvitsemasta helikopterikuljetuspalvelun hankinnasta ja valvonnasta.

Museoviraston toimintaedellytysten turvaamiseen esitetään 0,5 miljoonan euron lisäystä ja Olavinlinnan ennakoitua suurempiin peruskorjaustarpeisiin 0,85 miljoonan euron lisäystä.

Suomen toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeisinä vuosina toteuttamia internointeja koskevaan tutkimushankkeeseen osoitetaan 400 000 euroa.
Hallitus esittää ympäristötuen kansallisen lisätuen rahoittamiseen 14,6 miljoonan euron lisäystä siirtona kansallisesta tuesta. Maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen esitetään 5,9 miljoonan euron lisäystä energiaverojen palautuksen maataloudelle jäätyä ennakoitua pienemmäksi vuonna 2005.

Lisätalousarviossa varaudutaan TE-keskusten toimintamenojen lisäämiseen 1,75 miljoonalla eurolla maatalouden kasvaneiden valvontatehtävien hoitamiseen, jotta tuet voidaan maksaa ajallaan.

Nykyisen Koskenkorvan padon aiheuttamien haittojen estämiseksi ehdotetaan myönnettäväksi 1,6 miljoonaa euroa padon uusimiseen ja Kyrönjoen kunnostamiseen Koskenkorvan ja Kurikan välillä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 miljoonaa euroa.

Hallitus valmistautuu päättämään Kevitsan kaivoshankkeen tieyhteyksien vaatimista valtuuksista, kun kaivoshankkeelle on myönnetty tarvittavat luvat.
Öljyntorjuntavalmiuden ylläpitämiseksi Varustamoliikelaitokselle suoritettavaan väylä- ja öljyntorjunta-alusten valmiusmaksuun esitetään kertaluonteista 1,2 miljoonan euron korotusta. Ympäristövahinkojen ilmavalvontalaitteiden uusimiseen esitetään 2 miljoonan euron määrärahaa tarkoitukseen jo aiemmin myönnetyn 3 miljoonan euron lisäksi.

Sukevan vankilatilan alkuperäiskarjan siirron lykkäytymisestä johtuen rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenoihin ehdotetaan kertaluonteista 64 000 euron lisäystä karjan hoitokustannuksiin, josta 32 000 euroa on siirtoa opetusministeriön pääluokasta.

Kuntien harkinnanvaraisiin avustuksiin varatun määrärahan käyttötarkoitusta esitetään laajennettavaksi siten, että määrärahasta saa myöntää enintään 1 miljoonaa euroa Nokian kaupungille vesijohto-onnettomuudesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin ja samoin Tuusulan kunnalle enintään 1 miljoonaa euroa Jokelan koulukeskuksen ampumisvälikohtauksesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle hallitus esittää 220 000 euron lisämäärärahaa, jolla lisätään lautakunnan henkilöstöresursseja. Tavoitteena on valitusasioiden ruuhkan purku sekä asianmukaisen ja viivytyksettömän käsittelyn varmistaminen.

IT-määrärahat

Valtiolle luodaan yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä, joka toteutetaan vaiheistettuna. Yliopistojen taloushallintojärjestelmiä uudistetaan erillisessä hankkeessa yliopistojen palvelukeskus Certian johdolla.

Valtion IT-strategiaan sisältyvien hankkeiden, kuten sähköisen asioinnin asiointitilin, dokumentin hallinnan ja arkistoinnin kehittämiseksi esitetään 8,8 miljoonaa euron valtuutta ja lisäksi IT-palvelukeskuksen perustamisen valmisteluun 0,26 miljoonan euron määrärahaa.

Oikeusavun sähköisen asioinnin tietojärjestelmän suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista aiheutuvaan kertamenoon siirretään 0,6 miljoonaa euroa ja hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmän kehittämiseen 1,1 milj. euroa valtion tietojärjestelmähankkeiden kehittämisrahasta.

Talousarvion ja kehyspäätöksen valmistelun tukemiseen ollaan hankkimassa uutta tietojärjestelmää, mihin esitetään 3,1 miljoonan euron valtuutta. Uusi järjestelmä olisi valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden yhteinen.

Eräät menoarviot tarkentuneet

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon lisätään 8,2 miljoonaa euroa lähinnä korvauksen piirissä olevien pakolaisten määrän kasvusta johtuen.
Muutosturvan toimintamallin mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen sekä starttirahaan ja muuttoavustuksiin ehdotetaan yhteensä 15 miljoonaa euron lisäystä. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen lisääntymisen vuoksi toimintaan osallistuvien opintososiaalisiin etuuksiin esitetään 9 miljoonaa euron lisäystä.
Valtionosuuden työttömyyskassoille arvioidaan samasta syystä alenevan 9 miljoonalla eurolla.

Lisätalousarvioesitys sisältää määrärahat valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovittuun palkkausjärjestelmien siirtymäkausien loppuun saattamiseen ja työnantajapäätöksillä toteutettaviin palkkapoliittisiin kehittämistoimenpiteisiin. Siirtymäkausien päättämiseen ehdotetaan yhteensä 42,6 miljoonaa euroa sekä työnantajatoimenpiteisiin 54,2 miljoonaa euroa. Määrärahalisäyksestä 53,3 miljoonaa euroa on kertamenoa. Siirtymäkausien päättämiseen liittyen määrärahoja vähennetään kertaluonteisesti yhteensä 23,4 miljoonaa euroa vuosina 2009 – 2011.

Valtionvelan korkomenojen odotetaan vähenevän 160 miljoonalla eurolla korkotason laskettua syksyllä ennakoidusta.

Tuloarviota korotetaan

Lisätalousarvioesityksen varsinaisia tuloja arvioidaan kertyvän nettomääräisesti 439 miljoonalla eurolla. Kotitalouksien talletusten lisääntymisen ja talletuskorkojen kohoamisen vuoksi korkotulojen lähdeveron tuottoarviota korotetaan 170 miljoonalla eurolla. Arvonlisäveron tuottoarviota vähennetään 230 miljoonalla eurolla vuoden 2007 toteutumatietojen perusteella. Energiaveroarviota nostetaan nettomääräisesti 88 miljoonalla eurolla. Huoltovarmuusrahastosta tuloutetaan budjettiin 34 miljoonaa euroa.

Arviota korkotuloista ja voitontuloutuksista nostetaan yhteensä 354 miljoonalla eurolla. Osinkotuloarvio on tarkentunut 162 miljoonaa euroa ylöspäin. Suomen Pankki tulouttaa valtiolle voitostaan 100 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua enemmän. Liikelaitosten voiton tuloutukset kasvavat ennakoidusta noin 44 miljoonaa euroa ja valtion talletuksista saatavat korkotulot 48 miljoonalla eurolla.

Valtion kassaa esitetään pienennettäväksi tulouttamalla vuoden 2007 tilinpäätöksen osoittamasta kumulatiivisesta ylijäämästä yhteensä 560 miljoonaa euroa talousarvion kattamiseen.

Kommentit